Јавни конкурс за пријем лица из грађанства у Централну логистичку базу

Понедељак, 1.5.2023 | Конкурси
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем лица из грађанства у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије 
у радни однос на неодређено време 
ради попуне радних места 

у Централној логистичкој бази Управе за логистику (Ј-4) Генералштаба Војске Србије

Радна места која се попуњавају:

 1. референт за електрорадове (1 извршилац);
 2. столар (1 извршилац);
 3. техничар за електронска средства (1 извршилац); 
 4. механичар за муницију и МЕС (1 извршилац);
 5. механичар за погонску опрему и инсталације (1 извршилац);
 6. возач аутобуса (1 извршилац);
 7. возач вучног воза (1 извршилац) и 
 8. руковалац парних котлова са АТК (5 извршилаца).

I Општи услови:

 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, 
 • да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.

Посебни услови:

Радно место на редном броју 1:
 • завршене основне академске студије у трајању од четири године из електротехничког или рачунарског инжењерства, област енергетика;

Радно место на редном броју 2:
 • завршена специјализација (на основу стручности средњег образовања), образовни профил столар (ВКВ).

Радно место на редном броју 3:
 • завршене основне академске студије у трајању од четири године из електротехничког или рачунарског инжењерства, област електроника или телекомуникације

Радно место на редном броју 4:
 • завршена средња школа у трајању од три године, образовни профил пиротехничар;

Радно место на редном броју 5:
 • завршена средња школа у трајању од три године, образовни профил механичар хидраулике и пнеуматике;

Радно место на редном броју 6:
 • завршена специјализација (на основу стручности средњег образовања), образовни профил возач моторних возила, возачка дозвола „D” и „DE” категорије (ВКВ); 

Радно место на редном броју 7:
 • завршена средња школа у трајању од три године, образовни профил возач моторних возила, возачка дозвола „E” категорије; 

Радно место на редном броју 8:
 • завршена специјализација (на основу стручности средњег образовања), област термоенергетика (ВКВ). 

II Изборни поступак: У изборном поступку биће примењена Одлука о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”, број 13/19, 20/20 и 2/22).

За сва радна места биће спроведене следеће активности у селекцији: увид у просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава, психолошка процена кандидата, разговор са кандидатом, медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. 

О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем електронске размене на и-мејл адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета биће организован разговор.

Кандидати који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку. 

О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем електронске размене на и-мејл адресе наведене у пријави.

За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.

Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.

Место рада: Београд.

III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је тридесет дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.

IV Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Бранко Поповић, телефон 011/3053-472.

V Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Војна пошта 2084 Београд, Ослобођења 30, 11090 (Раковица) Београд, Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војне поште 2084 Београд, Ослобођења 30, 11090 (Раковица) Београд.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, и-мејл адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће: 

за сва радна места: 
 • оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци (не старије од шест месеци); уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа;

за радна места за која је прописано КВ, ССС, ВКВ:
 • оригинал или оверена фотокопија сведочанства за завршен сваки разред средње школе. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком.

Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду без отказа. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs. Потписану изјаву неопходно је доставити уз молбу уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради или решење да је нераспоређено.

Повезане вести