Јавни конкурс за пријем лица у РВ и ПВО, у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије

Понедељак, 1.6.2020 | Конкурси

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије
у радни однос на неодређено време ради попуне формацијских места у
Ратном ваздухопловству и противваздухопловној одбрани
 
I Формацијска места која се попуњавају:
 
 1. наставник енглеског језика – преводилац, С2С, 1 извршилац;
 2. механичар за возила точкаше – возач, ВКВ, 1 извршилац;
 3. електромеханичар за изворе струје и електроагрегате – возач, ВКВ, 1 извршилац;
 4. механичар за ПП средства и судове под притиском, ВКВ, 1 извршилац;
 5. самостални референт за управљање непокретности, ВШС, 1 извршилац;
 6. возач аутобуса, ВКВ, 2 извршиоца;
 7. командир одељења – управник сервиса термоенергетског, С1С, 1 извршилац;
 8. руковалац парних котлова са АТК, КВ, 1 извршилац;
 9. грађевински столар, КВ, 1 извршилац;
 10. механичар за пешадијско наоружање, ВКВ, 1 извршилац;
 11. електромеханичар за возила гусеничаре уједно возач, ВКВ, 1 извршилац;
 12. технолог, ВСС, 1 извршилац;
 13. електромеханичар за изворе струје и електроагрегате, ВКВ, 1 извршилац;
 14. месар, КВ, 1 извршилац;
 15. технолог, ВСС, 1 извршилац;
 16. механичар за електронику у ракетним системима ЗА – возач, 1 извршилац;
 17. механичар за електронику у ракетним системима ЗА – возач, ВКВ, 1 извршилац;
 18. заваривач, ВКВ, место службовања Зуце, 1 извршилац;
 19. радник за спремање просторија, ПКВ, 1 извршилац;
 20. механичар за возила точкаше(возач), ВКВ, 1 извршилац;
 21. самостални програмер, С2С, 1 извршилац;
 22. референт за инфраструктуру, С2С, 1 извршилац;
 23. технолог, С2С, 1 извршилац;
 24. метролог, С2С, 1 извршилац;
 25. модећи технолог, С2С, 1 извршилац;
 26. модећи технолог, С2С, 1 извршилац;
 27. модећи технолог, С2С, 1 извршилац;
 28. технолог, С1С, 1 извршилац;
 29. референт за планирање материјала, ССС, 1 извршилац;
 30. техничар, ССС, 1 извршилац;
 31. техничар, ССС, 1 извршилац;
 32. авио-механичар, ВКВ, 1 извршилац;
 33. електромеханичар, ВКВ, 1 извршилац;
 34. ауто-лимар, ВКВ, 1 извршилац;
 35. вулканизер, ССС, 1 извршилац;
 36. металофарбар – пескирац, КВ, 1 извршилац;
 37. референт за набавку добара, ОСС, 1 извршилац;
 38. авио-радио-механичар – возач, ВКВ, 1 извршилац;
 39. лекар, ВСС, 1 извршилац.
 
Општи услови:
 
 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
 • дужности из радног односа;
 • да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ
 
Радно место на редном броју 1:
 • завршен филолошки факултет (енглески и руски језик).
 
Радно место на редном броју 2:
 • завршена трогодишња или четворогодишња средња школа за занимања машинске струке,
 • специјалистичко образовање ВКВ,
 • возачка дозвола Ц категорије.
 
Радно место на редном броју 3:
 • завршена трогодишња или четворогодишња средња школа за занимања електротехничке струке,
 • специјалистичко образовање ВКВ,
 • возачка дозвола Ц категорије.
 
Радно место на редном броју 4:
 • завршена трогодишња или четворогодишња средња школа за занимања машинске струке, образовни профил механичар хидраулике и пнеуматике,
 • специјалистичко образовање ВКВ,
 • возачка дозвола Ц категорије.
 
Радно место на редном броју 5 и 7:
 • завршена виша грађевинска школа.
 
Радно место на редном броју 6:
 • завршена трогодишња или четворогодишња средња школа,
 • специјалистичко образовање ВКВ,
 • возачка дозвола Д категорије.
 
Радно место на редном броју 8 и 10:
 • завршена трогодишња или четворогодишња средња школа за занимања машинске струке,
 • специјалистичко образовање ВКВ.
 
Радно место на редном броју 9:
 • завршена грађевинска средња школа, смер столар.
 
Радно место на редном броју 11:
 • завршена трогодишња или четворогодишња средња школа за занимања електротехничке струке,
 • специјалистичко образовање ВКВ,
 • возачка дозвола Ц категорије.
 
Радно место на редном броју 12 и 15:
 • завршене четворогодишње академске студије машинског или електротехничког смера.
 
Радно место на редном броју 13:
 • завршена четворогодишња средња школа за занимања електротехничке струке,
 • специјалистичко образовање ВКВ.
 
Радно место на редном броју 14:
 • завршена трогодишња средња школа образовног профила месар.
 
Радно место на редном броју 16 и 17:
 • завршена четворогодишња средња школа за занимања електротехничке струке,
 • специјалистичко образовање ВКВ.
 
Радно место на редном броју 18:
 • завршена трогодишња или четворогодишња средња школа за занимања техничке струке, образовни профил заваривач,
 • специјалистичко образовање ВКВ.
 
Радно место на редном броју 19:
 • завршена основна школа.
 
Радно место на редном броју 20:
 • завршена трогодишња или четворогодишња средња школа за занимања машинске струке,
 • специјалистичко образовање ВКВ,
 • возачка дозвола Ц категорије.
 
Радно место на редном броју 21:
 • завршене основне академске студије у трајању од четири године из електротехничког и рачунарског инжињерства, област софтверско инжињерство.
 
Радно место на редном броју 22:
 • завршене основне академске студије у трајању од четири године из грађевинског инжињерства, област конструкције.
 
Радно место на редном броју 23:
 • завршене основне академске студије у трајању од четири године из електротехничког и рачунарског инжињерства, област електроника.
 
Радно место на редном броју 24:
 • завршене основне академске студије у трајању од четири године из електротехничког и рачунарског инжињерства, област електроника или телекомуникације.
 
Радно место на редном броју 25:
 • завршене основне академске студије у трајању од четири године из машинског инжињерства, област ваздухопловство.
 
Радно место на редном броју 26:
 • завршена основне академске студије у трајању од четири године из машинског инжињерства, област ваздухопловство.
 
Радно место на редном броју 27:
 • завршена основне академске студије у трајању од четири године из електротехничког и рачунарског инжињерства, област електроника.
 
Радно место на редном броју 28:
 • завршене основне струковне студије у трајању од три године из машинског инжињерства или основне академске студије у трајању од три године из машинског инжињерства.
 
Радно место на редном броју 29:
 • завршена средња школа у трајању од четири године, образовни профил авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова или мехатроничар за радарске системе.
 
Радно место на редном броју 30 и 31:
 • завршена средња школа у трајању четири године, образовни профил авио-техничар за ваздухоплове и моторе или завршена четворогодишња средња школа за занимања машинске или електротехничке струке.
 
Радно место на редном броју 32:
 • средња школа у трајању четири године машинског усмерења, образовни профил авио-техничар за ваздухоплове и моторе и специјалистичко образовање за авио-механичара (ВКВ).
 
Радно место на редном броју 33:
 • средња школа у трајању четири године машинског усмерења, образовни профил авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова и специјалистичко образовање за електромеханичара (ВКВ).
 
Радно место на редном броју 34:
 • средња школа у трајању четири године машинског усмерења, образовни профил из обрада материјала и специјалистичко образовање за лимара (ВКВ).
Радно место на редном броју 35:
 • средња школа у трајању четири године, образовни профил вулканизер.
 
Радно место на редном броју 36:
 • средња школа у трајању три године, образовни профил металофарбар.
 
Радно место на редном броју 37:
 • основне струковне студије у трајању од три године из машинског инжињерства или основне академске студије у трајању од три године из машинског инжињерства.
 
Радно место на редном броју 38:
 • завршена четворогодишња средња школа за занимања електротехничке или машинске струке, образовни профил механичар радио технике,
 • специјалистичко образовање ВКВ,
 • возачка дозвола Ц категорије.
 
Радно место на редном броју 39:
 • завршена медицински факултет и специјализација из области ухо, грло и носа.
 
II Заједничко за сва формацијска места
 
Изборни поступак:
 
У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на служби у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса, а који обухватају:
 • просек оцена са последњег нивоа школовања (40% од укупног броја бодова);
 • психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова);
 • разговор са кандидатом (20% од укупног броја бодова);
 • медицинско здравствена процена и
 • безбедносна провера.
 
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се помоћу стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета и разговора са кандидатом, кандидати ће бити обавештени писаним путем или путем електронске поште нa и-мејл адресу наведену у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Са кандидатима који задовоље психолошку процену, конкурсна комисија обавиће разговор, који ће се бодовати са 20% од укупног броја бодова, у складу са Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на служби у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса.

За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
 
 
III Место рада:
 
 • За радна места на редном броју: 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 – Батајница;
 • За радна места на редном броју: 6, 7 – Лађевци;
 • За радна места на редном броју: 8, 9, 12, 17 – Ниш;
 • За радна места на редном броју: 10, 14, 18 – Зуце;
 • За радна места на редном броју: 11, 13, 15, 16 – Нови Сад;
 • За радна места на редном броју: 19, 20, 38, 39 – Београд.
 
IV Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
 
V Лица задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
 
Мајор Александар Ћираковић, телефон 011/3074-008.
 
VI Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
 
Поштом препоручено на адресу: Команда Ратног ваздухопловства и ПВО, Главна 1, 11080 Земун, са назнаком „за јавни конкурс”.
 
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, и-мејл адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
 • оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање;
 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старији од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци;
 • уверење надлежног органа (ако је кандидат био на служби у државном органу) да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа;
 • за радна места на редном броју 2, 3, 4, 6, 11, 20 и 38 – копија возачке дозволе;
 • за радна места за која је прописано КВ, ССС и ВКВ – оригинал или фотокопија сведочанства за завршен сваки разред средње школе.
 
Сви докази прилажу се или у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Напомена:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног бележника), биће одбачене закључком.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, при избору за пријем додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник односно члан породице професионалног војног лица.
 
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.
 
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку (Службени гласник РС, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да оствари увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети у ВЗ „Мома Станојловић” – Батајница.
 
Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место односно на формацијско место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.

Повезане вести