Јавни конкурс за пријем лица из грађанствa у својству подофицира у Централну логистичку базу

Петак, 1.7.2022 | Конкурси

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЛОГИСТИКУ (Ј-4)

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време у:
 
Централну логистичку базу

1.  техничар за ракетну технику АРЈ ПВД, ВЕС ПК16П, 1 извршилац.


УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурсу могу учествовати сви држављани Републике Србије који имају одговарајуће образовање.

Општи услови конкурса:

 • да су пунолетни;
 • да су држављани Републике Србије;
 • да су здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије;
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да нису старији од 40 година;
 • да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
 • да су завршили одговарајућу војну обуку са оружјем.

Посебни услови конкурса:

 • завршена средња школа у трајању од четири године машинског усмерења или образовног профила механичар за ракетне системе.


НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, наглашено формацијско место за које подносе пријаву и кратку биографију, кандидати треба да доставе следећа документа:

 • извод из матичне књиге рођених (ако је на обрасцу без холограма, не старији од шест месеци – оригинал или фотокопија оверена код јавног бележника);
 • уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена код јавног бележника – не старије од шест месеци);
 • доказ о стеченом образовању (оригинал диплома – уверење о завршеном образовању или фотокопија оверена код јавног бележника);
 • сведочанства за сваки разред средње школе (оригинал или фотокопија оверена код јавног бележника);
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању дужем од шест месеци (не старије од шест месеци);
 • уверење о регулисању војне обавезе, са назнаком чина у резерви (издаје Регионални центар МО за локалну самоуправу у коме се лице води у евиденцији);
 • изјаву лица, оверену код јавног бележника, да није био запослен у државном органу, односно да му у државном органу није престајао радни однос због теже повреди дужности из радног односа.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, наразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу ии копији овереној код јавног бележника биће одбачене решењем.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије”, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покрећу по захтеву странке орган може остварити увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на сајту Војске Србије www.vs.rs. Потписану изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење од суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци, уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос није престајао због теже повреде дужности из радног односа.

Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Пријаве на конкурс са наведеним документима достављати путем поште на адресу: Војна пошта 2084, Ослобођења 30, 11090 (Раковица) Београд, са назнаком „за јавни конкурс”.

Лична достава пријаве може се извршити у деловодству Војне поште 2084, Ослобођења 30, 11090 (Раковица) Београд.

Рок за подношење пријава на конкурс је 30 (тридесет) дана од дана објављивања.
      
 
ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА

Изборни поступак спровешће конкурсна комисија, коју формира надлежни старешина, између кандидата који испуњавају услове конкурса за пријем на формацијско место на које су конкурисали.

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на процену психолошких капацитета и проверу физичких способности. За проверу физичких способности кандидати су у обавези да са собом понесу спортску опрему: патике, тренерка – шортс, мајица (сопствени избор).

Поступак селекције кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери – процени искључује упућивање на даље провере – процене.

Ради вршења психолошке процене кандидати за попуну формацијских места биће упућени у надлежну војноздравствену установу (у Београду, Нишу или Новом Саду), према распореду који ће израдити и о којима ће их информисати председник конкурсне комисије.

Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:

 1. просек оцена за сваки разред средње школе – до 50 бодова (производ просека оцена и броја 10);
 2. провера физичке способности – до 20 бодова (производ коначне оцене и броја 4);
 3. психолошка процена кандидата – до 20 бодова (1. категорија 20, 2. категорија 10, 3. категорија 0 бодова);
 4. разговор – до 10 бодова (производ коначне оцене и броја 2).

Кандидати који са најбољим резултатом испуне мерила за избор биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу, ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу.

За кандидате биће извршена безбедносна провера за пријем на рад у Војску Србије.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа, провере физичке способности, психолошке процене и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да је одустао од даљег учешћа у изборном поступку.

Приликом доласка на проверу општих способности (општи лекарски преглед и провера физичких способности), кандидати са собом обавезно носе и личну карту или војну легитимацију.

Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа, ради реализације селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране, сносе кандидати који су се пријавили за попуну формацијског места.

Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.

Све информације везане за конкурс могу се добити на сајту Војске Србије www.vs.rs или на телефон 011/3053-491 или 011/3053-472, радним данима од 7.00 до 15.00 часова.

Повезане вести