Јавни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време у Гарду

Субота, 1.4.2023 | Конкурси

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
расписује
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
За пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време

У Гарду
 
Формацијско место које се попуњавa:

 1. музичар – хорна 3. у Репрезентативном оркестру Гарде, Гардијског батаљона Гарде, Генералштаб Војске Србије, ФВЕС ПМ28П, ФЧ старији водник, један извршилац, место службовања Београд.
    
УСЛОВИ КОНКУРСА
 
Општи услови:

 • да је кандидат пунолетан;
 • да је држављанин Републике Србије;
 • да је здравствено и психофизички способан за службу у Војсци Србије;
 • да има одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкурише,
 • да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да није старији од 40 година;
 • да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
 • да је завршио одговарајућу војну обуку са оружјем.
 
Посебни услови: 

 • да кандидат има најмање средње музичко образовање у трајању од четири године, инструментални одсек – хорна.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу становања, контакт телефон, наглашено формацијско место за које подносе пријаву и кратку биографију, кандидати треба да доставе следећа документа:

 • извод из матичне књиге рођених (ако је на обрасцу без холограма, не старији од шест месеци – оригинал или фотокопија оверена код јавног бележника);
 • уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена код јавног бележника – не старије од шест месеци);
 • доказ о стеченом образовању (оригинал диплома – уверење о завршеном образовању или фотокопија оверена код јавног бележника);
 • сведочанства за сваки разред захтеване школе (оригинал или фотокопија оверена код јавног бележника;
 • фотокопију радне књижице или неки други доказ о радном искуству у струци;
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању дужем од шест месеци (не старије од шест месеци);
 • уверење о регулисању војне обавезе, са назнаком чина у резерви (издаје регионални центар МО за локалну самоуправу у чијој је евиденцији лице);
 • потписану изјаву о прихватању распореда по потреби службе на целој територији Републике Србије (својеручно потписана изјава);
 • изјаву лица, оверену код јавног бележника, да није био запослен у државном органу, односно да му у државном органу није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа.
 
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или копији овереној код јавног бележника, биће одбачене решењем.
 
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на сајту Војске Србије www.vs.rs. Потписану изјаву неопходно је доставити уз молбу, уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: 

 • уверење о држављанству,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење из суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци,
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
 
Пријаве на конкурс са наведеним документима достављати поштом на адресу: Министарство одбране, Војска Србије, Команда Гарде, ул. Јована Мариновића бб, 11000 Београд, са назнаком „за пријем лица по јавном конкурсу“. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Команде Гарде.
 
Рок за подношење пријаве на конкурс је 30 дана од дана објављивања.
 
ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА
 
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија коју формира надлежни старешина, између кандидата који испуњавају услове конкурса за пријем на формацијско место на које су конкурисали.
 
Поступак избора кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери – процени искључује упућивање на даље провере – процене.
 
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на проверу физичких способности и тестирање психолошких капацитета. За проверу физичких способности кандидати су у обавези да понесу спортску опрему: патике, тренерку – шортс, мајицу (сопствени избор). Ради вршења психолошке процене, кандидати ће бити упућени у надлежну војноздравствену установу (у Београду), према распореду који ће израдити и о којем ће их информисати председник конкурсне комисије.
 
Кандидати који задовоље услове провере физичких способности и психолошке процене биће позвани на разговор. О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
 
Аудицију са кандидатима извршиће конкурсна комисија. Обухвата разговор са кандидатима и практично извођење три задате и две композиције по личном избору.
 
Задате композиције су:

 • „Етида“ (техничка композиција – нотни материјал за припрему извођења биће уручен кандидатима најмање седам дана пре аудиције);
 • „Оркестарске студије“ (нотни материјал за припрему извођења биће уручен кандидатима најмање седам дана пре аудиције);
 • композиција за читање са листа (нотни материјал за припрему извођења биће уручен кандидатима на дан аудиције, најмање пет минута пре извођења).
 
Композије по избору су:

 • концерт (циклично музичко дело, по избору кандидата),
 • комад (по избору кандидата).
 
Место разговора (аудиције) је конгресна дворана Дома Гарде у Касарни „Топчидер“ у Београду. За аудицију кандидати морају имати музички инструмент на коме интерпретирају задате и композиције по личном избору.
 
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила:

 • просек оцена завршене средње школе – до 50 бодова (производ коначне оцене и броја 5);
 • провера физичке способности – до 20 бодова (производ коначне оцене и броја 4);
 • психолошка процена кандидата – до 20 бодова (производ коефицијента процене психолошких капацитета и броја 4);
 • разговор (аудиција) – до 10 бодова (производ коначне оцене и броја 2).
 
Кандидати који са најбољим резултатом испуне мерила за избор биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу ради утврђивања здравствене способности за пријем у професионалну војну службу.
 
За кандидате биће извршена безбедносна провера за пријем на рад у Гарди.
 
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа, провере физичке способности, психолошке процене, разговора и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да је одустао од даљег учешћа у изборном поступку.
 
Приликом доласка на проверу физичких способности, општи лекарски преглед, тестирање психолошких капацитета, разговор и медицинско-здравствену процену кандидати обавезно носе личну карту.
 
Евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа ради реализације селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране, сносе кандидати који су се пријавили за попуну формацијског места подофицира.
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Све информације везане за конкурс могу се добити на сајту Војске Србије (www.vs.rs) или на телефоне 011/2064-415 и 011/2064-801.

Повезане вести