Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за војностручно оспособљавање за резервне официре Војске Србије у 2024. години

Понедељак, 20.11.2023 | Конкурси
На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС”, број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС”, бр. 88/2009, 95/2010 и 36/2018) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока са оружјем („Службени гласник РС”, бр. 7/2011, 95/2016 и 96/2021), Министарство одбране објављује
 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем
и кандидата за војностручно оспособљавање за резервне официре Војске Србије у 2024. години
 
 
1. Право пријављивања кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за војностручно оспособљавање за резервне официре
 
На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2024. години навршавају од 19 до 30 година живота.

Општи услови:

 •     да је држављанин Републике Србије;
 •     да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док    казну не издржи или не буде пуштен на условни отпуст);
 •     да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
 •     да је здравствено способан за војну службу;
 •     да није одслужио војни рок са оружјем и
 •     да има место пребивалишта на територији Републике Србије.
 
Поред општих, кандидат за војностручно оспособљавање за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:

 •     да има завршене основне академске студије, односно основне струковне студије од значаја за Војску  Србије;
 •     да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије и
 •     да има позитивну безбедносну проверу.

 
2. Подношење пријаве и потребна документација за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за војностручно оспособљавање за резервне официре Војске Србије
 
Пријаву кандидат може поднети:

 •     одласком у надлежни центар Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта;
 •     електронским путем преко портала еУправе, апликација „Добровољац” и
 •     на шалтерима ЈП „Пошта Србије”.

Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.
 
Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног рока са оружјем одласком у надлежни центар Министарства одбране дужан је да испуни образац пријаве и приложи:

 •     фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и
 •     биографију.
 
Кандидат за војностручно оспособљавање за резервне официре уз пријаву прилаже и следеће доказе:

 •     уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни стипендиста и
 •     писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне јединице Војске Србије.

 
3. Избор кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за војностручно оспособљавање за резервне официре Војске Србије
 
Коначну ранг-листу кандидата утврђују регионални центри Министарства одбране, на основу предлога центара Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања кандидата у овлашћеним војноздравственим установама.
 
Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом упута кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем у центре за обуку и Планом пријема за војностручно оспособљавање за резервне официре за одређени упутни рок.
 

4. Закључивање уговора
 
Изабрани кандидати потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе, који обавезно садржи почетак и завршетак добровољног служења војног рока, услове живота и рада, новчана примања, услове прекида добровољног служења војног рока и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида добровољног служења војног рока.

Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству и на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs.
 
Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за војностручно оспособљавање за резервне официре Војске Србије у 2024. години је стално отворен, а рангирање кандидата ће се вршити периодично, у складу са упутним роковима.

Упут кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем врши се четири пута годишње: 1. марта, 1. јуна, 1. септембра и 1. децембра, а упут кандидата на војностручно оспособљавање за резервне официре два пута годишње: 1. марта и 1. септембра.

Повезане вести