Јавни конкурс пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у Копненој војсци

Среда, 1.6.2022 | Конкурси

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено време ради попуне радних места у:

Копненој војсци Војске Србије
 
Радна места која се попуњавају:

У ВП 1414 Нови Сад
 
 1. самостални референт за књиговодство – благајник (1 извршилац);
 2. инсталатер водовода и канализације, КВ (1 извршилац);
 3. механичар за возила точкаше, КВ (1 извршилац);
 4. руководилац радова – референт, ССС (1 извршилац);
 5. грађевински столар, КВ (1 извршилац);
 6. механичар за интендантске машине – возач, ВКВ (1 извршилац);
 7. механичар за клима и расхладне уређаје, ВКВ (1 извршилац);
 8. електроинсталатер, ВКВ (1 извршилац);
 9. кувар, КВ (1 извршилац);
 10. руковалац парних котлова са АТК, КВ (1 извршилац).
 
У ВП 3720 Краљево
 
 1. монтер централног грејања – заваривач, КВ (1 извршилац);
 2. командир Одељења за инфраструктуру, ОСС (1 извршилац);
 3. инсталатер водовода и канализације, КВ (1 извршилац);
 4. столар, КВ (1 извршилац).
 
У ВП 4666 Ниш
 
 1. механичар за возила точкаше – возач, ВКВ, 1 извршилац;
 2. механичар за артиљеријско наоружање, КВ, 1 извршилац;
 3. електромеханичар за возила точкаше – електромеханичар за изворе струје и електричне агрегате, ВКВ, 1 извршилац;
 4. механичар за возила точкаше – возач, КВ, 1 извршилац;
 5. електромеханичар за возила точкаше, КВ, 1 извршилац;  
 6. столар, КВ, 1 извршилац;
 7. бравар – заваривач, КВ, 1 извршилац;
 8. молер – фарбар, ВКВ, 1 извршилац;
 9. монтер централног грејања – заваривач, КВ, 1 извршилац;
 10. погонски електричар, ВКВ, 1 извршилац;
 11. возач, ВКВ, 1 извршилац;
 12. механичар за инжињеријске машине и прикључне уређаје, ВКВ, 1 извршилац.
 
У ВП 3987 Ниш
 
 1. механичар за оптичке инструменте и нишанске справе (1 извршилац).
 
У ВП 2827 Нови Сад
 
 1. електромеханичар за возила точкаше, ВКВ, 1 извршилац;
 2. стоматолошки техничар, ССС, 1 извршилац;
 3. лабораторијски техничар, ССС, 1 извршилац;
 4. бродски једрар – ужар – тапетар, ВКВ, 1 извршилац;
 5. бродски столар, ВКВ, 1 извршилац;
 6. контролор ремонта, ВКВ, 1 извршилац; 
 7. бродски бравар-лимар – возач, ВКВ, 1 извршилац;
 8. механичар за радио-уређаје и УНФ системе, ВКВ, 1 извршилац;
 9. електромеханичар за возила точкаше – возач, КВ, 1 извршилац;
 10. бродоградитељ-заваривач, КВ, 1 извршилац;
 11. бродоградитељ, ВКВ, 1 извршилац.
 
У ВП 2325 Чачак
 
 1. технолог, ВСС, 3 извршиоца;
 2. механичар за пешадијско наоружање, КВ, 2 извршиоца;
 3. механичар за артиљеријско наоружање, КВ, 2 извршиоца;
 4. механичар за артиљеријско наоружање, КВ, 2 извршиоца;
 5. механичар за возила гусеничаре, ССС, 2 извршиоца;
 6. пословођа, ВШС, 1 извршилац;
 7. механичар за возила точкаше, КВ, 2 извршиоца;
 8. ауто-лимар, КВ, 3 извршиоца;
 9. фарбар, КВ, 2 извршиоца;
 10. бравар, КВ, 2 извршиоца;
 11. механичар за возила точкаше, КВ, 3 извршиоца;
 12. технолог, ВСС, 2 извршиоца;
 13. технолог, ВСС, 1 извршилац;
 14. аналитичар, ВСС, 1 извршилац;
 15. самостални програмер, ВСС, 1 извршилац;
 16. руковалац погонских средстава, ВКВ, 1 извршилац;
 17. калионичар, КВ, 1 извршилац;
 18. бравар, ВКВ, 1 извршилац;
 19. лимар, КВ, 1 извршилац;
 20. заваривач, КВ, 1 извршилац;
 21. галванизер, КВ, 1 извршилац;
 22. грађевински лимар, КВ, 1 извршилац;
 23. возач, КВ, 1 извршилац;
 24. руковалац парних котлова са АТК, КВ, 1 извршилац;
 25. монтер централног грејања, ВКВ, 1 извршилац;
 26. електромеханичар, ВКВ, 2 извршиоца;
 27. технолог, ВСС, 3 извршиоца;
 28. технолог, ВСС, 1 извршилац;
 29. технолог, ВШС, 1 извршилац;
 30. механичар за радио-уређаје и системе, ССС, 2 извршиоца;
 31. механичар за радио-уређаје и УНФ и системе, ССС, 1 извршилац;
 32. електромеханичар за аутоматику и електронику, ССС, 2 извршиоца;
 33. електромеханичар за аутоматику и електронику, ССС, 1 извршилац;
 34. електромеханичар за аутоматику и електронику, ССС, 1 извршилац;
 35. дефектатор, ВШС, 1 извршилац;
 36. електромеханичар за аутоматику и електронику, ССС, 1 извршилац;
 37. механичар за хидраулику и пнеуматику, ССС 1 извршилац;
 38. пословођа, ВСС, 1 извршилац;
 39. електромеханичар за аутоматику и електронику, ССС, 2 извршиоца;
 40. механичар за оптичке инструменте и нишанске справе КВ, 1 извршилац;
 41. пословођа, ВСС, 1 извршилац;
 42. механичар за оптоелектронска средства, ВКВ, 1 извршилац;
 43. механичар за оптичке инструменте и нишанске справе, ВКВ, 1 извршилац; 
 44. бравар, КВ, 1 извршилац;
 45. фарбар, КВ, 1 извршилац;
 46. психолог, ВСС, 1 извршилац;
 47. контролор квалитета, ВСС, 1 извршилац;
 48. контролор, ССС, 1 извршилац.
 
Општи услови:
 
 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су здравствено и психофизички способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
 
Посебни услови:
 
У ВП 1414 Нови Сад
 
 • радно место под редним бројем 1: средње образовање у трајању од четири године, образовни профил економски техничар или финансијски техничар;
 • радно место под редним бројем 2: завршена средња техничка школа за КВ радника, занимање инсталатер водовода и канализације;
 • радно место под редним бројем 3: завршена средња школа машинске струке, положен специјалистички испит ауто-механичара – специјалиста ВКВ; поседовање возачке дозволе Ц категорије;
 • радно место под редним бројем 4: завршена средња техничка школа за ВКВ радника, занимање механичар за оптичке инструменте и нишанске справе, специјалиста ВКВ;
 • радно место под редним бројем 5: завршена средња грађевинска школа за КВ радника, занимање грађевински столар;
 • радно место под редним бројем 6: завршена средња техничка школа за КВ радника, образовни профил механичар за машине и опрему и положен испит за специјалисту – ВКВ; поседовање возачке дозволе Ц категорије;
 • радно место под редним бројем 7: завршена средња техничка школа за КВ радника, образовни профил механичар за машине и опрему и положен испит за специјалисту – ВКВ;
 • радно место под редним бројем 8: завршена средња школа машинске струке, положен специјалистички испит ауто-механичара – специјалиста ВКВ; поседовање возачке дозволе Ц категорије; завршена средња школа електротехничке струке;
 • радно место под редним бројем 9: завршена средња угоститељска школа, кувар;
 • радно место под редним бројем 10: завршена средња школа машинске струке, III степен, КВ; сертификат или уверење о оспособљености за послове руковаоца парних котлова са АТК.
 
У ВП 3720 Краљево
 
 • радно место под редним бројем 1: завршенa средња машинска, грађевинска или термотехничка школа, смер термоенергетски образовни профил механичар термоенергетских постројења;
 • радно место под редним бројем 2: завршене основне струковне студије у трајању три године из области грађевинског инжењерства област конструкције;
 • радно место под редним бројем 3: завршена средња машинска школа у трајању од три године, образовни профил инсталатер;
 • радно место под редним бројем 4: завршена средња школа у трајању од три године, образовни профил столар.
 
У ВП 4666 Ниш
 
 • радно место под редним бројем 1: завршена средња школа машинске струке, образовни профил ауто-механичар, положен специјалистички испит машинске струке – специјалиста ВКВ;
 • радно место под редним бројем 2: завршена средња школа машинске струке, образовни профил механичар-оружар;
 • радно место под редним бројем 3: завршена средња школа, образовни профил електромеханичар; положен специјалистички испит – специјалиста ВКВ;
 • радно место под редним бројем 4: завршена средња школа машинске струке, образовни профил ауто-механичар;
 • радно место под редним бројем 5: завршена средња школа, образовни профил електромеханичар;
 • радно место под редним бројем 6: завршена средња школа у трајању од три године, образовни профил столар;
 • радно место под редним бројем 7: завршена средња школа у трајању од три године, образовни профил бравар;
 • радно место под редним бројем 8: завршена средња грађевинска или техничка школа, образовни профил молер, положен специјалистички испит из одговарајуће области – специјалиста ВКВ;
 • радно место под редним бројем 9: завршена средња грађевинска машинска или техничка школа;
 • радно место под редним бројем 10: завршена средња електротехничка школа у трајању од три године, образовни профил електричар;
 • радно место под редним бројем 11: завршена средња школа у трајању од три године, образовни профил возач моторних возила, возачка дозвола Ц категорије;
 • радно место под редним бројем 12: завршена средња школа машинске струке, образовни профил ауто-механичар, положен специјалистички испит машинске струке – специјалиста ВКВ;
 
У ВП 3987 Ниш
 
 • радно место под редним бројем 1: завршена средња школа у трајању од три године, образовни профил механичар оптике;
 
У ВП 2827 Нови Сад
 
 • радно место под редним бројем 1: завршена средња школа, средња електротехничка школа, занимање електромеханичар за возила – специјалиста ВКВ;
 • радно место под редним бројем 2: завршена средња медицинска школа, смер стоматолошки техничар и звање стоматолошког техничара;
 • радно место под редним бројем 3: завршена средња медицинска школа, звање лабораторијског техничара;
 • радно место под редним бројем 4: завршена средња школа, положен специјалистички испит са звањем тапетар – декоратер специјалиста;
 • радно место под редним бројем 5: завршена средња школа, положен специјалистички испит школе за шумарство и обраду дрвета – ВКВ са звањем столар специјалиста;
 • радно место под редним бројем 6: завршена средња бродограђевинска школа; положен специјалистички испит машинске струке ВКВ;
 • радно место под редним бројем 7: завршена средња техничка школа, положен специјалистички испит бродограђевинске струке или ауто-лимар специјалиста ВКВ; поседовање возачке дозволе Ц категорије;
 • радно место под редним бројем 8: завршена средња електротехничка школа за ВКВ радника, смер електроенергетичар за машине и опрему;
 • радно место под редним бројем 9: завршена средња електротехничка школа (3. ССС – КВ) са звањем електроинсталатер или електромеханичар за машине и опрему;
 • радно место под редним бројем 10: завршена средња машинска школа (3. ССС – КВ) са звањем бравар-лимар и заваривач;
 • радно место под редним бројем 11: завршена средња машинска школа (5. ССС – ВКВ) са звањем бравар-лимар или заваривач, положен специјалистички испит бродограђевинске струке или ауто-лимар специјалиста ВКВ;
 
У ВП 2325 Чачак
 
 • радно место под редним бројем 1: завршен машински факултет или основне академске студије машинског смера у четворогодишњем трајању или специјалистичке струковне студије машинског смера, специјалност (мотори, возила или производно машинство);
 • радно место под редним бројем 2: завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил механичар-оружар, механичар за стрељачко или пешадијско наоружање или прецизни механичар;
 • радно место под редним бројем 3: завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил механичар за артиљеријско наоружање, оружар, машинбравар, механичар за одржавање машина или механичар за алатне машине;
 • радно место под редним бројем 4: завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил занимања механичар за артиљеријско наоружање, оружар, машинбравар, механичар за одржавање машина или механичар за алатне машине;
 • радно место под редним бројем 5: завршена средња школа у четворогодишњем трајању, образовни профил занимања механичар за возила гусеничаре, механичар за возила точкаше, ауто-механичар, машински техничар за моторна возила или механичар за моторна возила;
 • радно место под редним бројем 6: завршена виша школа електротехничког смера, основне академске студије у трајању од три године електротехничког смера или основне струковне студије електротехничког смера специјалности електротехника или енергетика;
 • радно место под редним бројем 7: завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил механичар за возила точкаше, ауто-механичар или механичар за моторна возила;
 • радно место под редним бројем 8: завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил ауто-лимар;
 • радно место под редним бројем 9: завршена средња школа у трогодишњем трајању, машински смер;
 • радно место под редним бројем 10: завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил бравар;
 • радно место под редним бројем 11: завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил механичар за возила точкаше, ауто-механичар или механичар за моторна возила;
 • радно место под редним бројем 12: завршен машински факултет или основне академске студије машинског смера у четворогодишњем трајању;
 • радно место под редним бројем 13: завршен машински факултет или основне академске студије машинског смера у четворогодишњем трајању;
 • радно место под редним бројем 14: завршен машински факултет или основне академске студије машинског смера у четворогодишњем трајању;
 • радно место под редним бројем 15: завршен факултет или основне академске студије у четворогодишњем трајању, смер електротехника, електроника, рачунарство или информатика;
 • радно место под редним бројем 16: завршена средња школа и положен специјалистички испит за пети степен хемијске струке;
 • радно место под редним бројем 17: завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил калионичар или ковач-пресер;
 • радно место под редним бројем 18: завршена средња школа и положен специјалистички испит за пети степен стручне спреме, образовни профил бравар-специјалиста;
 • радно место под редним бројем 19: завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил ауто-лимар;
 • радно место под редним бројем 20: завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил заваривач, електрозаваривач или варилац;
 • радно место под редним бројем 21: завршена средња школа у трогодишњем трајању хемијске струке;
 • радно место под редним бројем 22: завршена средња школа у трогодишњем трајању, занимања грађевински лимар и способност за рад на висини;
 • радно место под редним бројем 23: завршена средња школа у трогодишњем трајању, возач Ц и ЦЕ категорије;
 • радно место под редним бројем 24: завршена средња школа у трогодишњем трајању, занимања механичар термоенергетских постројења или средња школа у трогодишњем трајању, машинског смера и положен испит за руковаоца парних котлова са ATК;
 • радно место под редним бројем 25: завршена средња школа и положен специјалистички испит, занимања машинбравар и способност за рад на висини;
 • радно место под редним бројем 26: завршена средња школа и положен специјалистички испит, електро смер, и положен испит за управљање гасних котлова (АТК);
 • радно место под редним бројем 27: завршен факултет или основне академске студије у трајању од четири године из електротехничког или рачунарског инжењерства, област електроника или телекомуникације;
 • радно место под редним бројем 28: завршен факултет или основне академске студије у трајању од четири године из рачунарских наука;
 • рaдно место под редним бројем 29: завршена виша школа или основне академске студије у трајању од три године или основне струковне студије из електротехничког или рачунарског инжењерства, област електроника или телекомуникације;
 • радно место под редним бројем 30: завршена средња електротехничка школа у четворогодишњем трајању (електротехничар телекомуникација, електронике или аутоматике);
 • радно место под редним бројем 31: завршена електротехничка школа у четворогодишњем трајању (електротехничар телекомуникација, електронике или аутоматике);
 • радно место под редним бројем 32: завршена електротехничка школа у четворогодишњем трајању (електротехничар телекомуникација, електронике или аутоматике);
 • радно место под редним бројем 33: завршена средња школа у трајању од четири године, образовни профил електротехничар електронике или електротехничар аутоматике;
 • радно место под редним бројем 34: завршена средња школа у трајању од четири године, образовни профил електротехничар електронике или електротехничар аутоматике;
 • радно место под редним бројем 35: завршена виша школа или основне академске студије у трајању од три године или основне струковне студије из електротехничког или рачунарског инжењерства, област електроника или телекомуникације;
 • радно место под редним бројем 36: завршена средња школа у трајању од четири године образовни профил електротехничар електронике или електротехничар аутоматике;
 • радно место под редним бројем 37: завршена средња школа у трајању од четири године, образовни профил механичар хидраулике и пнеуматике;
 • радно место под редним бројем 38: завршене основне академске студије специјалности електроника (аутоматика управљање системима, енергетска електроника, енергетика);
 • радно место под редним бројем 39: завршена средња школа у трајању од четири године, образовни профил електротехничар електронике, електротехничар аутоматике или електротехничар енергетике;
 • радно место под редним бројем 40: завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил прецизни механичар, механичар оптике или оптичар;
 • радно место под редним бројем 41: завршен факултет или основне академске студије у трајању од четири године из електротехничког или рачунарског инжењерства, област електроника или телекомуникације;
 • радно место под редним бројем 42: завршена средња школа у трогодишњем трајању и положен специјалистички испит за пети степен, образовни профил механичар оптике – специјалиста или оптичар – специјалиста;
 • радно место под редним бројем 43: завршена средња школа у трогодишњем трајању и положен специјалистички испит за пети степен, образовни профил прецизни механичар – специјалиста, механичар оптике – специјалиста или оптичар – специјалиста;
 • радно место под редним бројем 44: завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил бравар;
 • радно место под редним бројем 45: завршена средња школа у трогодишњем трајању, машинске или хемијске струке;
 • радно место под редним бројем 46: завршен факултет или основне академске студије у трајању од четири године из психолошких наука;
 • радно место под редним бројем 47: завршен факултет или основне академске студије у трајању од четири године из технолошког инжењерства, област хемијско инжењерство;
 • радно место под редним бројем 48: завршена средња електротехничка школа у четворогодишњем трајању, смер електроника.
 
За радна места под бројевима 1, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43 предвиђена је провера знања и способности кандидата.
 
 
Изборни поступак: 

У изборном поступку биће примењенa Одлукa о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса.
 
За сва радна места биће спроведене следеће активности у селекцији:

 • просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (40% од укупног броја бодова); психолошка процена кандидата (30% од укупног броја бодова);
 • разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова);
 • медицинско-здравствена процена;
 • безбедносна провера.
 
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу, биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
 
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем имејла на адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета биће организован разговор.
 
Кандидати који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем имејла на адресе наведене у пријави.
 
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција МО.
 
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
 
Место рада:
 
ВП 1414 Нови Сад
 
 • радно место 6, 7, 8 и 9: Нови Сад;
 • радно место 3 и 4: Сремска Митровица;
 • радно место 5: Бачка Топола;
 • радно место 1 и 2: Панчево;
 • радно место 10: Лозница.
 
У ВП 3720 Краљево
 
 • раднo местo 1: Рашка;
 • раднo местo 2: Пожега;
 • раднo местo 3: Нови Пазар;
 • раднo местo 4: Краљево.
 
У ВП 4666 Ниш
 
 • радно место 1, 2 и 3: Зајечар;
 • радно место од 4 до 11: Ниш;
 • радно место 12: Прокупље.
 
У ВП 3987 Ниш
 
 • радно место 1: Ниш.
 
У ВП 2827 Нови Сад
 
 • радно место 1, 2, 3: Шабац;
 • радно место од 4 до 11: Нови Сад.
 
У ВП 2325 Чачак
 
 • Сва радна места: Чачак.
 
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана“.
 
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
 
 • ВП 1414 Нови Сад: Бранислав Бојанић, тел. 021/4835-016;
 • ВП 3720 Краљево: Небојша Ристовић, тел. 036/308-037;
 • ВП 4666 Ниш: Жељко Гајевић, тел. 018/508-554;
 • ВП 3987 Ниш: Витомир Вучић, тел. 018/508-271;
 • ВП 2827 Нови Сад: Ален Дабетић, тел. 021/4835-441;
 • ВП 2325 Чачак: Љиљана Савковић, тел. 032/372-666, локал 14-250.
 
Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
 
Поштом на адресу војне поште у којој се налази радно место за које кандидат подноси пријаву, са назнаком „за јавни конкурс“:

 • ВП 1414 Нови Сад, Дунавска 33, 21000 Нови Сад;
 • ВП 3720 Краљево, IV Црногорска бб, Рибница 36000 Краљево;
 • ВП 4666 Ниш, Чегарска бб, 18000 Ниш;
 • ВП 3987 Ниш, Јадранска бб, 18000 Ниш;
 • ВП 2827 Нови Сад, 1300 каплара 11, 21000 Нови Сад;
 • ВП 2325 Чачак, Др Драгише Мишовића 167, 32000 Чачак.
 
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће.
 
За сва радна места:
 
 • оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); 
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци (не старије од шест месеци);
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
За радна места за која је прописано КВ, ССС, ВКВ:
 
ВП 1414 Нови Сад
 
 • оригинал или оверене фотокопије диплома којим се потврђује стручна спрема и оригинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе;
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о стручној оспособљености, диплома о положеном специјалистичком испиту за радна места која то захтевају;
 • оверена фотокопија возачке дозволе за радна места која то захтевају.
 
У ВП 3720 Краљево
 
 • за радно место под редним бројем 1.2. потребно је доставити оригинал или оверену фотокопију дипломе основних струковних студија којом се потврђује стручна спрема;
 • за сва остала радна места потребно је доставити оригинал или оверене фотокопију дипломе средње школе којом се потврђује стручна спрема и оригинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе.
 
У ВП 4666 Ниш
 
 • за формацијско место од редног броја 1–12 оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема и оригинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе;
 • за формацијско место под редним бројевима 1, 3, 8, 10, 11 и 12 оригинал или оверена фотокопија доказа о стручној оспособљености, диплома о положеном специјалистичком испиту;
 • за формацијско место под редним бројевима 1, 4 и 11 оригинал или оверена фотокопија возачке дозволе за Ц категорију.
 
У ВП 3987 Ниш
 
 • за формацијско место на редном броју 1 оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема и оригинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе.
 
У ВП 2827 Нови Сад
 
 • за формацијска места на редним бројевима 2, 3, 9 и 10 оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема и оригинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе;
 • за формацијско место под редним бројевима 1, 4, 5, 6, 7, 8 и 11 оверена фотокопија доказа о стручној оспособљености, диплома о положеном специјалистичком испиту;
 • за формацијско место под редним бројевима 7 и 9 оригинал или оверена фотокопија возачке дозволе за Ц категорију.
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији коју је оверио јавни бележник. Изузетно, у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.
  
Напомена:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене решењем.

Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-страници Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs. Потписану изјаву неопходно је доставити уз молбу уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су:

 • уверење о држављанству;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење из суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци;
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради или решење да је нераспоређено.

Повезане вести