Јавни конкурс за пријем лица из грађанства у Копнену војску

Среда, 1.5.2024 | Конкурси

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј–1)

р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем лица у својство војних службеника и војних намештеника у радни однос на неодређено време

I Назив организационе јединице Војске Србије у којој се врши попуна формацијских места:

КОПНЕНА ВОЈСКА

ВП 4666 Ниш

1.1.механичар за возила точкаше – возач (1 извршилац), ВКВ;
1.2.механичар за артиљеријско наоружање (1 извршилац), КВ;
1.3.електромеханичар за возила точкаше – електромеханичар за изворе струје и електричне агрегате (1 извршилац), ВКВ;
1.4.бравар – заваривач (1 извршилац), КВ;
1.5.механичар за климе и расхладне уређаје (1 извршилац), КВ;
1.6.металофарбар (1 извршилац), ВКВ; 
1.7.металофарбар (1 извршилац), КВ;
1.8.возач (1 извршилац), КВ; 
1.9.возач аутобуса (1 извршилац), ВКВ;
1.10.руковалац радова – референт (1 извршилац), С1С; 

ВП 3987 Ниш

1.11.молер – фарбар (1 извршилац), КВ;
1.12.зидар – фасадер (1 извршилац), КВ;

ВП 2827 Нови Сад

1.13.контролор ремонта (1 извршилац), ВКВ; 
1.14.бродоградитељ – заваривач (1 извршилац), КВ; 
1.15.бродски бравар – лимар–возач (1 извршилац), ВКВ; 
1.16.бродоградитељ (1 извршилац), ВКВ; 
1.17.бродски столар (1 извршилац), ВКВ; 
1.18.бродски електромеханичар – возач (1 извршилац), ВКВ;
1.19.електромеханичар за возила точкаше – возач (1 извршилац), КВ; 
1.20.механичар за ронилачку опрему – механичар за судове под притиском (1 извршилац), ВКВ;
1.21.електромеханичар за возила точкаше (1 извршилац), ВКВ;
1.22.руковалац парних котлова са АТК – управник сервиса термоенергетике (1 извршилац), ВКВ;
1.23.монтер централног грејања – заваривач (1 извршилац), КВ; 

ВП 2325 Чачак

1.24.технолог (2 извршиоца), ВСС; 
1.25.аналитичар (1 извршилац), ВСС, 1 извршилац;
1.26.механичар за артиљеријско наоружање (1 извршилац), ССС; 
1.27.механичар за возила гусеничаре (1 извршилац), ССС; 
1.28.механичар завозила гусеничаре (1 извршилац), ССС; 
1.29.механичар за возила точкаше (1 извршилац), ССС; 
1.30.металоглодач, (1 извршилац), ВКВ;
1.31.калионичар, (1 извршилац), КВ;
1.32.лимар, (1 извршилац), КВ;
1.33.пословођа (1 извршилац), ВШС; 
1.34.механичар за погонску опрему и инсталације (1 извршилац), ВКВ; 
1.35.машинбравар (1 извршилац), ВКВ;
1.36.машинбравар (1 извршилац), КВ; 
1.37.руковалац парних котлова са АТК (1 извршилац), КВ; 
1.38.технолог (2 извршиоца), ВСС;
1.39.електромеханичар за аутоматику и електронику (1 извршилац), ССС; 
1.40.механичар за оптоелектронска средства (1 извршилац), ВКВ;
1.41.руковалац складишне механизације (1 извршилац), КВ;
1.42.контролор квалитета (1 извршилац), ВСС и
1.43.контролор квалитета (1 извршилац), ВСС.

Општи услови:

 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су здравствено и психофизички способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.  

Посебни услови:

Радно место на редном броју 1.1:

 • средња школа у трајању од три године, образовни профил аутомеханичар;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ);
 • поседовање возачке дозволе „Б”, „Ц”, „Е” категорије.

Радно место на редном броју 1.2:

 • средње образовање у трајању од три године, образовни профил механичар оружар

Радно место на редним бројем 1.3:

 • средња школа у трајању од три године, образовни профил електромеханичар за машине и опрему, 
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ).

Радно место на редном броју 1.4:

 • средње образовање у трајању од три године, образовни профил бравар.

Радно место на редном броју 1.5:

 • средња школа у трајању од три године, образовни профил електромеханичар за машине и опрему.

Радно место на редном броју 1.6:

 • средња школа у трајању од три године, образовни профил металофарбар;
 • специјализација (на основу стручности средњег образовања – раније ВКВ).

Радно место на редном броју 1.7:

 • средња школа у трајању од три године, образовни профил металофарбар.

Радно место на редном броју 1.8:

 • средња школа у трајању од три године, поседовање возачке дозволе „Ц” категорије.

Радно место на редном броју 1.9:

 • средња школа у трајању од три године, поседовање возачке дозволе „Д” категорије;  
 • специјализација саобраћајне службе.

Радно место на редном броју 1.10:

 • основне струковне студије у трајању од три године грађевинске струке, образовни профил грађевински инжењер. 

Радно место на редном броју 1.11:

 • завршена средња грађевинска или техничка школа у трајању од три године – образовни профил молер или декоратер зидних површина.

Радно место на редном броју 1.12:

 • завршена средња грађевинска или техничка школа у трајању од три године – образовни профил зидар – фасадер или декоратер зидних површина.

Радно место на редном броју 1.13:

 • завршена средња машинска школа са звањем бравар – лимар или заваривач;
 • положен специјалистички испит бродограђевинске струке или ауто-лимар специјалиста ВКВ.

Радно место на редном броју 1.14:

 • средња школа у трајању од три године – машинска школа са звањем бравар – лимар и заваривач КВ.

Радно место на редном броју 1.15:

 • завршена средња техничка школа, положен специјалистички испит машинбравар или ауто-лимар специјалиста ВКВ и
 • поседовање возачке дозволе „Ц” категорије.

Радно место на редном броју 1.16:

 • завршена средња машинска школа са звањем бравар – лимар или заваривач;
 • положен специјалистички испит бродограђевинске струке или ауто-лимар специјалиста ВКВ.

Радно место на редном броју 1.17:

 • завршена средња школа, положен специјалистички испит школе за шумарство и обраду дрвета – ВКВ са звањем столар специјалиста.

Радно место на редном броју 1.18:

 • завршена средња електротехничка школа, положен специјалистички испит електротехничке струке образовни профил бродомеханичар или електротехничар електронике, ВКВ и
 • поседовање возачке дозволе „Ц” категорије.

Радно место на редном броју 1.19:

 • завршена средња школа у трајању од три године, образовни профил електромеханичар за машине и опрему или аутомеханичар, КВ и
 • поседовање возачке дозволе „Ц” категорије.

Радно место на редном броју 1.20:

 • завршена средња школа, положен специјалистички испит образовни профил механичар хидраулике и пнеуматике ВКВ и поседовање уверења о завршеном курсу одржавања ронилачке опреме.

Радно место на редном броју 1.21:

 • завршена средња школа, специјалистички испит образовни профил електромеханичар за машине и опрему или електромеханичар за возила, ВКВ.

Радно место на редном броју 1.22:

 • завршена средња школа, занимање – механичар терморнергетских постројења, положен специјалистички испит машинске струке или механичар термоенергетских постојења – специјалиста (ВКВ);
 • сертификат за АТК.

Радно место на редном броју 1.23:

 • завршена средња школа машинске струке у трајању од три године (КВ), образовни профил монтер (инсталатер) централног грејања

Радно место на редном броју 1.24 и 1.25:

 • завршен машински факултет или основне академске студије или специјалистичке струковне студије машинског смера у четворогодишњем трајању. 

Радно место на редном броју 1.26:

 • завршена средња школа у четворогодишњем трајању, занимања механичар за артиљеријско наоружање, оружар, машинбравар, механичар за одржавање машина или механичар за алатне машине.

Радно место на редном броју 1.27, 1.28 и 1.29:

 • завршена средња школа у четворогодишњем трајању, занимања механичар за возила гусеничаре, механичар за возила точкаше, аутомеханичар, машински техничар за моторна возила или механичар моторних возила.

Радно место на редном броју 1.30:

 • завршена средња школа и положен специјалистички испит, занимање металоглодач специјалиста (ВКВ).

Радно место на редном броју 1.31:

 • завршена средња школа у трогодишњем трајању, занимања калионичар или ковач – пресер.

Радно место на редном броју 1.32:

 • завршена средња школа у трогодишњем трајању, занимање лимар. 

Радно место на редном броју 1.33:

 • завршена виша електротехничка школа или основне академске студије у трајању од три године или основне струковне студије у трајању од три године, електро смера.

Радно место на редном броју 1.34: 

 • завршена средња школа и положен специјалистички испит за образовни профил механичар хидраулике и пнеуматике.

Радно место на редном броју 1.35: 

 • завршена средња школа и положен специјалистички испит, занимање машинбравар специјалиста (ВКВ), способност за рад на висини.

Радно место на редном броју 1.36:

 • завршена средња школа у трогодишњем трајању, занимање машинбравар, способност за рад на висини.

Радно место на редном броју 1.37:

 • завршена средња школа у трогодишњем трајању, занимање механичар термоенергетских постројења, способност за рад на висини.

Радно место на редном броју 1.38:

 • завршен електротехнички факултет или основне академске студије или специјалистичке струковне студије у четворогодишњем трајању, специјалности електротехника – електроника (аутоматика, управљање системима, телекомуникације, сигнали и системи, електроника електронске компоненте (електроника) и микросистеми, рачунарско инжењерство);

Радно место на редном броју 1.39:

 • завршена средња школа у четворогодишњем трајању, занимање електротехничар електронике или аутоматике или рачунарства.

Радно место на редном броју 1.40:

 • завршена средња школа и положен специјалистички испит у области електронике или аутоматике.

Радно место на редном броју 1.41:

 • завршена средња школа у трогодишњем трајању, занимања руковалац средстава интегралног транспорта или возач моторног возила.

Радно место на редном броју 1.42 и 1.43:

 • завршен електротехнички факултет или основне академске струдије у трајању од четири године или специјалистичке струковне студије у трајању од четири године, смера електротехника, телекомуникације или електроника. 

За радна места на редном броју 1.40, 1.41 и 1.42 предвиђена је провера знања и способности кандидата.

II Изборни поступак:

У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на служби у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса, а који обухватају:

 • просек оцена са нивоа школовања (40% од укупног броја бодова);
 • психолошку процену кандидата (30% од укупног броја бодова);
 • разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова);
 • медицинско-здравствену процену;
 • безбедносну проверу.

За радна места 1.40, 1.41 и 1.42, за која је предвиђена провера знања и способности кандидата, у изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на служби у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса, а који обухватају:

 • просек оцена са нивоа школовања (30% од укупног броја бодова);
 • проверу знања и способности (30% од укупног броја бодова);
 • психолошку процену кандидата (30% од укупног броја бодова);
 • разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова);
 • медицинско-здравствену процену;
 • безбедносну проверу.

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу, биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета и разговора са кандидатом, биће обавештени писаним путем или путем електронске поште на имејл адресу наведену у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку. 

За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција. 

Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.


III Место рада: 

Зајечар:

 • радна места 1.1, 1.2 и 1.3. 

Ниш:

 • радна места 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11 и 1.12.

Прокупље:

 • радно место 1.10.

Нови Сад:

 • радно место 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 и 1.20.

Шабац:

 • радно место 1.21, 1.22 и 1.23.

Чачак:

 • радна места 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42. и 1.43.

IV Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је тридесет дана и почиње да тече од наредног дана од кад је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.


V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: 

 • ВП 4666 Ниш, Жељко Гајевић, тел. 018/508-554,
 • ВП 3987 Ниш, Марија Голубовић, тел. 018/508-168,
 • ВП 2827 Нови Сад, Ален Дабетић, тел. 021/4835-411 и
 • ВП 2325 Чачак, Љиљана Савковић, тел. 032/372-666. 

VI Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: 

Поштом на адресу Војне поште у којој се налази радно место за које кандидат подноси пријаву, са назнаком „за јавни конкурс”:

 • ВП 4666 Ниш, Чегарска бб, 18000 Ниш,
 • ВП 3987 Ниш, Јадранска бб, 18000 Ниш,
 • ВП 2827 Нови Сад, 1300 Каплара 11, 21000 Нови Сад и
 • ВП 2325 Чачак, Др. Драгише Мишовића бр.167, 32000 Чачак.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 

Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:

 • оригинал или оверене фотокопије диплома којим се потврђује стручна спрема и оригинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; 
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о стручној оспособљености – диплома о положеном специјалистичком испиту за радна места која то захтевају.
 • оверена фотокопија возачке дозволе за радна места која то захтевају.

VIII Лица која имају право да учествују на јавном конкурсу:

На јавном конкурсу могу да учествују лица из грађанства и професионални припадници Војске Србије и Министарства одбране Републике Србије.

Сви докази се прилажу у оргиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или од јавног бележника.

Напомене: 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене решењем.

Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, којим је прописано да при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs). Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносне појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.

Повезане вести