Јавни конкурс за пријем лица из грађанствa у својству подофицира у Команди за обуку

Среда, 1.6.2022 | Конкурси
 
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за пријем лица из грађанствa у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време ради попуне радног места у:
 
Расинској бригади Команде за обуку, место службовања Крушевац
 
Радно место која се попуњава:
 
 1. фармацеутски техничар, ССС, (1) један извршилац.
 
Општи услови:
 
 • да су кандидати држављани Републике Србије;
 • да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да није старији од 40 година ако се прима у својству подофицира;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу;
 • да је завршио одговарајућу војну обуку са оружјем.
 
Посебни услови:

 • да кандидат има завршену средњу медицинску школу, образовни профил фармацеутски техничар и положен стручни испит.
 
Изборни поступак: 

У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани тачком 4. Одлуке о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, бр. 6/14, 23/15, 30/17, 26/18, 19/19, 30/19, 17/20 и 20/20).
 
За радно место биће спроведене следеће активности у селекцији:

 • провера физичких способности;
 • просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (40% од укупног броја бодова);
 • психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова);
 • разговор са кандидатом (20% од укупног броја бодова),
 • медицинско-здравствена процена;
 • безбедносна провера.
 
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу, биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
 
О датуму, времену и месту обављања провере физичких спсобности кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем имејла на адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на провери физичких способности или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем имејла на адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета биће организован разговор.
 
Кандидати који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем имејла на адресе наведене у пријави.
 
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
 
Место рада: Крушевац.
 
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана“.
 
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Игор Микић, мајор, телефон 037/416-023, радним даном од 8.00 до 15.00 часова.
 
Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Поштом на адресу ВП 3161 Крушевац, ул. Балканска бб, 37000 Крушевац, са назнаком „за јавни конкурс“. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 3161 Крушевац, Крушевац.
 
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл и радно место на које се конкурише. Кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће: 

 • оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује захтевана стручна спрема, односно стечено прописано звање;
 • оригинал или оверена фотокопија сведочанства за завршен сваки разред средње школе, оригинал или оверена фотокопија о положеном стручном испиту;
 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци (не старије од шест месеци);
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа (само за лица која су била запослена у државној служби);
 • доказ о завршеној одговарајућој војној обуци са оружјем.
    
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника.
 
Изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.
 
Напомена:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене решењем.
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује командант Команде за обуку.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-страници Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs. Потписану изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Повезане вести