Јавни конкурс за пријем лица из грађанства у Копнену војску

Субота, 1.7.2023 | Конкурси
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС


за пријем лица у својство војних службеника и војних намештеника у радни однос на неодређено време

I. Назив организационе јединице Војске Србије у којој се врши попуна формацијских места

КОПНЕНА ВОЈСКА


У ВП 1414 Нови Сад:

1.1. кувар (1 извршилац), КВ; 
1.2. руковалац парних котлова са АТК (1 извршилац), КВ (3.ССС); 
1.3. инсталатер водовода и канализације (1 извршилац), КВ;
1.4. месар, (1 извршилац), КВ;
1.5. електромеханичар за возила гусеничаре (1 извршилац), ВКВ;
1.6. руковалац парних котлова са АТК (1 извршилац), КВ (3.ССС);
1.7. месар (1 извршилац), ВКВ;
1.8. механичар за возила точкаше уј возач (1 извршилац), ВКВ;
1.9. возач (1 извршилац), ВКВ;
1.10. електромеханичар за возила точкаше (1 извршилац), ВКВ.


У ВП 3720 Краљево:

1.11. инсталатер водовода и канализације (1 извршилац), КВ.


У ВП 4666 Ниш:

1.12. механичар за возила точкаше – возач (1 извршилац), ВКВ;
1.13. електромеханичар за возила точкаше – електромеханичар за изворе струје и електричне агрегате (1 извршилац), ВКВ;
1.14. руковалац парних котлова са АТК (1 извршилац), КВ;
1.15. инсталатер водовода и канализације (1 извршилац), ВКВ;
1.16. механичар за возила гусеничаре (1 извршилац), КВ;
1.17. електромеханичар за возила гусеничаре – возач (1 извршилац), ВКВ;
1.18. механичар за хидраулику и пнеуматику (1 извршилац), КВ;
1.19. пиротехничар – возач (1 извршилац), ВКВ;
1.20. посластичар (1 извршилац), КВ;
1.21. бравар – заваривач (1 извршилац), КВ;
1.22. електоинсталатер – возач (1 извршилац), ВКВ;
1.23. молер – фарбар (1 извршилац), ВКВ;
1.24. руковалац парних котлова са АТК (1 извршилац), КВ.


У ВП 2827 Нови Сад:

1.25. електромеханичар за возила точкаше (1 извршилац), ВКВ;
1.26. бродски столар (1 извршилац), ВКВ;
1.27. контролор ремонта (1 извршилац), ВКВ;
1.28. бродоградитељ – заваривач (један извршилац), КВ;
1.29. бродоградитељ (1 извршилац), ВКВ;
1.30. бродски бравар – лимар – возач (1 извршилац), ВКВ;
1.31. механичар за ронилачку опрему – механичар за судове под притиском (1 извршилац), ВКВ;
1.32. механичар за радио-уређаје и системе (1 извршилац), ВКВ;
1.33. електромеханичар за возила точкаше – возач (1 извршилац), КВ. 


Општи услови:

 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су здравствено и психофизички способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.


Посебни услови:

Радно место под редним бројем 1.1:

 • завршена средња угоститељска школа (III степен), смер куварски

Радно место под редним бројем 1.2:

 • завршена средња школа машинске струке (III степен), КВ, 
 • сертификат или уверење о оспособљености за послове руковаоца парних котлова са АТК

Радно место под редним бројем 1.3:

 • завршена средња техничка школа за КВ радника, занимање инсталатер водовода и канализације

Радно место под редним бројем 1.4:

 • завршена средња школа угоститељске струке (III степен), смер месарски

Радно место под редним бројем 1.5:

 • завршена средња школа, смер електротехнички, занимање електромеханичар за возила гусеничаре – специјалиста ВКВ,
 • поседовање возачке дозволе Ц категорије

Радно место под редним бројем 1.6:

 • завршена средња школа машинске струке (III) степен, КВ,
 • сертификат или уверење о оспособљености за послове руковаоца парних котлова са АТК

Радно место под редним бројем 1.7:

 • завршена средња школа угоститељске струке, положен специјалистички испит за месара – специјалиста ВКВ

Радно место под редним бројем 1.8:

завршена средња школа машинске струке, положен специјалистички испит ауто-механичара – специјалиста ВКВ,
поседовање возачке дозволе Ц категорије


Радно место под редним бројем 1.9:

 • завршена средња школа саобраћајне струке, 
 • положен специјалистички испит за возача – специјалиста ВКВ,
 • поседовање возачке дозволе Б, Ц, Е категорије

Радно место под редним бројем 1.10:

 • завршена средња школа електротехничке струке, занимање електромеханичар,
 • положен специјалистички испит електротехничке струке или електромеханичар – специјалиста ВКВ

Радно место под редним бројем 1.11:

 • завршена средња школа у трајању од три године, образовни профил инсталатер водовода и канализације или инсталатер

Радно место под редним бројем 1.12:

 • завршена средња школа машинске струке, положен специјалистички испит ауто-механичара – специјалиста ВКВ,
 • поседовање возачке дозволе Б категорије

Радно место под редним бројем 1.13:

 • завршена средња школа електротехничке струке, занимање електромеханичар, 
 • положен специјалистички испит електротехничке струке или електромеханичар – специјалиста ВКВ

Радно место под редним бројем 1.14:

 • завршена средња школа грађевинске струке или машинско-техничке струке,
 • сертификат или уверење о оспособљености за послове руковаоца парних котлова са АТК

Радно место на редном броју 1.15:

 • завршена трогодишња техничка или машинска или грађевинска школа за КВ радника, занимање инсталатер водовода и канализације

Радно место под редним бројем 1.16:

 • завршена трогодишња школа машинске струке образовни профил ауто-механичар

Радно место под редним бројем 1.17:

 • завршена средња школа електротехничке струке, занимање електромеханичар, 
 • положен специјалистички испит електротехничке струке или електромеханичар – специјалиста ВКВ,
 • поседовање возачке дозволе Б категорије

Радно место под редним бројем 1.18:

 • завршена машинска или техничка средња школа у трајању од три године, образовни профил машинство и обрада материјала или механичар хидраулике и пнеуматике

Радно место под редним бројем 1.19:

 • завршена средња хемијска школа у трајању од три године или трогодишња школа са образовним профилом хемијски техничар или рударско-геолошка школа у трајању од најмање три године,
 • положен специјалистички испит хемијског или пиротехничког усмерења ВКВ,
 • поседовање возачке дозволе Б категорије

Радно место под редним бројем 1.20:

 • завршена угоститељко-туристичка или школа прехрамбеног усмерења у трајању од три године

Радно место под редним бројем 1.21:

 • завршена средња школа у трајању од три године, образовни профил бравар – заваривач

Радно место под редним бројем 1.22:

 • завршена средња школа у трајању од три године, образовни профил електроинстлатер,
 • поседовање возачке дозволе Ц категорије

Радно место под редним бројем 1.23:

 • завршена средња грађевинска школа,
 • положен специјалистички испит грађевинског усмерења ВКВ

Радно место под редним бројем 1.24:

 • завршена трогодишња школа грађевинског усмерења, или машинског усмерења, или техничког усмерења, или технолошког усмерења,
 • сертификат/уверење за руковаоца парних котлова са АТК

Радно место под редним бројем 1.25:

 • завршена средња школа, средња електротехничка школа, занимање електромеханичар за возила – специјалиста ВКВ

Радно место под редним бројем 1.26:

 • завршена средња школа, положен специјалистички испит школе за шумарство и обраду дрвета – ВКВ са звањем столар специјалиста

Радно место под редним бројем 1.27:

 • завршена средња бродограђевинска школа,
 • положен специјалистички испит машинске струке ВКВ

Радно место под редним бројем 1.28:

 • завршена средња машинска школа (3.ССС – КВ) са звањем бравар

Радно место под редним бројем 1.29:

 • завршена средња машинска школа (5.ССС – ВКВ) са звањем бравар – лимар или заваривач, положен специјалистички испит бродограђевинске струке или ауто-лимар специјалиста ВКВ

Радно место под редним бројем 1.30:

 • завршена средња техничка школа, положен специјалистички испит бродограђевинске струке или ауто-лимар специјалиста ВКВ,
 • поседовање возачке дозволе Ц категорије

Радно место под редним бројем 1.31:

 • завршена средња машинска школа (5.ССС – ВКВ)

Радно место под редним бројем 1.32:

 • завршена средња електротехничка школа за ВКВ радника, смер електроенергетичар за машине и опрему

Радно место под редним бројем 1.33:

 • завршена средња школа, средња електротехничка школа, занимање електромеханичар за возила – специјалиста ВКВ,
 • поседовање возачке дозволе Ц категорије.

II. Изборни поступак: 

У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају:

 • просек оцена са последњег нивоа школовања (40% од укупног броја бодова);
 • психолошку процену кандидата (30% од укупног броја бодова);
 • разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова);
 • медицинско-здравствену процену;
 • безбедносну проверу.

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу, биће упућени на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се помоћу стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета и разговора са кандидатом, биће обавештени писаним путем или путем електронске поште на имејл адресу наведену у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.

Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.


III Место рада:


У ВП 1414 Нови Сад:

 • радно место 1 – Панчево;
 • радно место 2 и 3 – Сремска Митровица;
 • радно место 4 и 5 – Бачка Топола;
 • радно место 6, 7, 8, 9 и 10 – Нови Сад.


У ВП 3720 Краљево:

 • радно место 11 – Нови Пазар.


У ВП 4666 Ниш:

 • радно место 12 и 13 – Зајечар;
 • радно место 14 и 15 – Прокупље;
 • радно место 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 – Ниш.


У ВП 2827 Нови Сад:

 • радно место 25 – Шабац;
 • радно место 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33 – Нови Сад.


IV. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече од наредног дана од кад је јавни конкурс објављен у магазину „Одбрана”.

V. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

 • ВП 1414 Нови Сад, Алија Џанић, тел. 021/4835-534;
 • ВП 3720 Краљево, Небојша Ристовић, тел. 036/308-037;
 • ВП 4666 Ниш, Жељко Гајевић, тел. 018/508-554;
 • ВП 2827 Нови Сад, Ален Дабетић, тел. 021/4835-441.


VI. Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Поштом на адресу војне поште у којој се налази радно место за које кандидат подноси пријаву, са назнаком „за јавни конкурс”:

ВП 1414 Нови Сад, Дунавска 33, 21000 Нови Сад; 
ВП 3720 Краљево, IV Црногорска бб, Рибница 36000 Краљево;
ВП 4666 Ниш, Чегарска бб, 18000 Ниш;
ВП 2827 Нови Сад, 1300 Каплара 11, 21000 Нови Сад. 


VII. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:

1. оригинал или оверене фотокопије диплома којим се потврђује стручна спрема и оригинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; 

2. оригинал или оверена фотокопија доказа о стручној оспособљености – диплома о положеном специјалистичком испиту за радна места која то захтевају;

3. оверена фотокопија возачке дозволе за радна места која то захтевају.


VIII. Лица која имају право да учествују на конкурсу:

На јавном конкурсу могу да учествују лица из грађанства и професионални припадници Војске Србије и Министарства одбране Републике Србије.

Сви докази се прилажу у оргиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног бележника) биће одбачене решењем.

Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије при избору за пријем додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs). Потписану изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа. 

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.

Повезане вести