Združena operativna komanda

Združena operativna komanda je oranizacijska jedinica Generalštaba namenjena za operativno komandovanje Vojskom Srbije. Elastične je formacije, koja se proširuje predstavnicima ostalih organizacijskih jedinica Generalštaba, a po potrebi i komandi operativnog nivoa.
Združenoj operativnoj komandi neposredno su potčinjeni Centar za mirovne operacije, Operativni centar sistema odbrane i Komisija za sprovođenje Vojnotehničkog sporazuma.

Komandant Združene operativne komande u miru je zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

Zamenik komandanta Združene operativne komande je general-major Ilija Todorov.

U skladu sa svojom misijom, Združena operativna komanda:

 • planira operacije odgovora na krize,
 • komanduje snagama angažovanim u operacijama u zemlji,
 • planira upotrebu snaga,
 • prati angažovanje i komanduje snagama Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama.

Zamenik komandanta Združene operativne komande daje odobrenje-saglasnost za regulisanje saobraćaja od interesa za odbranu na kopnu, plovnim putevima i u vazdušnom prostoru Republike Srbije.

Zadaci Združene operativne komande


Osnovna funkcija ZOK je komandna, a obavlja i zadatke iz funkcija planiranje, organizovanje, rukovođenje, kontrola i operativne funkcije.

Planiranje

 • Izrada predloga direktiva predsednika Republike za upotrebu Vojske Srbije,
 • Izrada predloga zapovesti i naređenja načelnika Generalštaba za upoterbu Vojske,
 • Planiranje operacija Vojske.

Organizovanje

 • Utvrđivanje snaga za realizaciju operacije Vojske,
 • Utvrđivanje snaga za komandovanje operacijama Vojske,
 • Definisanje koordinacije između nosilaca i saradnika za realizaciju zadataka Vojske i drugih snaga odbrane,
 • Utvrđivanje sredstava potrebnih za realizaciju zadataka Vojske i drugih snaga odbrane,
 • Definisanje vremenskih, prostornih i drugih ograničenja za realizaciju zadataka Vojske i drugih snaga odbrane.

Rukovođenje

 • Praćenje realizacije zadataka Vojske u zemlji i monitoring nada snagama Vojske angažovanim u inostranstvu
 • Usmeravanje i koordinacija aktivnosti u procesu realizacije zadataka Vojske.

Kontrola

 • Sticanje uvida u stanje operativnih i funkcionalnih sposobnosti snaga Vojske Srbije za operacije u zemlji i inostranstvu i preduzimanje mera za njeno podizanje na viši nivo,
 • Kontrola neprekidnosti sistema rukovođenja i komandovanja u sistemu odbrane u uslovima stalne, povišene i potpune operativne sposobnosti.

Operativna

 • Komandovanje snagama Vojske koje su angažovane u tekućim operacijama Vojske i preduzimanje mera za uspešnu realizaciju zadataka i ostvarenje ciljeva
 • Komandovanje organizacijskim jedinicama ZOK-a
 • Praćenje situacije, prikupljanje podataka i informacija o aktivnostima Vojske u zemlji i inostranstvu
 • Praćenje, evidencija i analiza vanrednih događaja u sistemu odbrane
 • Obezbeđenje neprekidnosti sistema rukovođenja i komandovanja u sistemu odbrane u uslovima stalne, povišene i potpune operativne sposobnosti
 • Kontrola sprovođenja Vojnotehničkog i ostalih sporazuma i procedura potpisanih između Vojske Srbije i Kfora
 • Učešće u izradi zakonskih i podzakonskih akata u vezi sa regulisanjem saobraćaja od interesa za odbranu na kopnu, plovnim putevima i u vazdušnom prostoru Republike Srbije
 • Posredovanje u ime Ministarstva odbrane sa Ministarstvom spoljnih poslova, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Direktoratom civilnog vazduhoplovstva, Agencijom za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore i drugim organima Republike Srbije s ciljem pripreme odobrenja-saglasnosti za regulisanje saobraćaja od interesa za odbranu na kopnu, plovnim putevima i u vazdušnom prostoru Republike Srbije
 • Priprema odobrenja-saglasnosti za regulisanje saobraćaja od interesa za odbranu na kopnu, plovnim putevima i u vazdušnom prostoru Republike Srbije.

Združena operativna komanda je formirana u januaru 2007. godine kao organizaciona jedinica Generalštaba Vojske Srbije nadležna za operativno komandovanje i upotrebu Vojske Srbije u operacijama.

Kontakt


Adresa: Neznanog junaka 38, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 3006-040
Telefaks: +381 (0) 11 2063-358

Povezane vesti