Činovi u Vojsci Srbije

Vojni čin označava položaj vojnog lica u službi. U Vojsci Srbije činove imaju profesionalni vojnici, podoficiri i oficiri. Za svaki čin je propisana odgovarajuća oznaka na vojnoj uniformi.

Činovi vojnih lica su:

 • za profesionalnog vojnika – razvodnik, desetar i mlađi vodnik;
 • za podoficira – vodnik, stariji vodnik, stariji vodnik prve klase, zastavnik i zastavnik prve klase;
 • za oficira: (1) u svim rodovima i službama, osim rečnih jedinica: potporučnik, poručnik, kapetan, major, potpukovnik, pukovnik, brigadni general, general-major, general-potpukovnik i general; (2) u rečnim jedinicama: potporučnik, poručnik korvete, poručnik fregate, kapetan korvete, kapetan fregate, kapetan bojnog broda, komodor, kontraadmiral, viceadmiral i admiral. 

Činovi profesionalnih vojnika Vojske Srbije


Činovi profesionalnih vojnika označavaju se crvenim svilenim širitom, koji je obostrano obrubljen crnom bojom, širine 7 mm, i to:

 • razvodnik – jedan širit;
 • desetar – dva širita;
 • mlađi vodnik – tri širita.

Oznake činova imaju oblik pravog ugla čije je teme na naramenicama okrenuto ka vratu, a na rukavima i grudima – nadole; kraci oznaka na rukavima i grudima su dužine 40 mm, a na naramenicama – prema širini naramenica; razmak između širita je 2 mm.

Činovi podoficira Vojske Srbije


Činovi podoficira KoV i RV i PVO


Činovi podoficira Kopnene vojske i Ratnog vazduhoplovstva i PVO označavaju se širitom od srme srebrne boje, koji je obostrano obrubljen crnom bojom, širine 7 mm, i to:

 • vodnik – jedan širit;
 • stariji vodnik – jednostruki romb sa širitom u pravcu vrata;
 • stariji vodnik prve klase – jednostruki romb sa dva širita u pravcu vrata;
 • zastavnik – dvostruki romb sa elementom oznake čina zastavnika vida;
 • zastavnik prve klase – dvostruki romb sa širitom u pravcu vrata i sa elementom oznake čina zastavnika vida.

Činovi podoficira rečnih jedinica


Činovi podoficira rečnih jedinica istovetni su sa činovima profesionalnih podoficira KoV i RV i PVO, ali se dodaju oznake pripadnosti rodu odnosno službi.

Činovi oficira Vojske Srbije


Činovi oficira KoV i RV i PVO


Činovi oficira Kopnene vojske i Ratnog vazduhoplovstva i PVO označavaju se rozetama zlatne boje, i to:

 • potporučnik – jedna rozeta;
 • poručnik – dve rozete u nizu;
 • kapetan – tri rozete u nizu;
 • major – jedna rozeta delimično oivičena širitom od srme zlatne boje, koji je obostrano obrubljen crnom bojom, širine 7 mm;
 • potpukovnik – dve rozete u nizu delimično oivičene širitom od srme zlatne boje, koji je obostrano obrubljen crnom bojom, širine 7 mm;
 • pukovnik – tri rozete u nizu delimično oivičene širitom od srme zlatne boje, koji je obostrano obrubljen crnom bojom, širine 7 mm.

Činovi oficira rečnih jedinica


Činovi oficira rečnih jedinica označavaju se širitima od srme zlatne boje, uz koje se dodaju oznake pripadnosti rodu odnosno službi, i to:

 • potporučnik – jedan širit od 12 mm;
 • poručnik korvete – jedan širit od 12 mm i jedan širit od 6 mm;
 • poručnik fregate – dva širita od 12 mm;
 • kapetan korvete – tri širita od 12 mm;
 • kapetan fregate – tri širita od 12 mm i jedan širit od 6 mm;
 • kapetan bojnog broda – četiri širita od 12 mm.

Činovi generala i admirala Vojske Srbije


Činovi generala označavaju se rozetama zlatne boje i elementima oznake generala vida na naramenicama (na službenu – svečanu bluzu i šinjel naramenice su fiksne, a za košulju i mantil navlače se na postojeće jezičke), koje su u preovladavajućim bojama uniforme, čiji je obrub apliciran vezom širine 3 mm, i to:

 • brigadni general – jedna rozeta;
 • general-major – dve rozete u nizu;
 • general-potpukovnik – tri rozete u nizu;
 • general – četiri rozete u formi gde je prvi par rozeta (bliže elementu oznake čine generala) postavljen paralelno, a drugi par je postavljen u linijskom rasporedu. Na terensko-ratnoj uniformi rozete su postavljene u formi romba.

Činovi komodora i admirala označavaju se širitima od srme zlatne boje, uz koje se dodaju oznake pripadnosti rodu odnosno službi, i to:

 • komodor – jedan širit od 40 mm i jedan širit od 12 mm;
 • kontraadmiral – jedan širit od 40 mm i dva širita od 12 mm;
 • viceadmiral – jedan širit od 40 mm i tri širita od 12 mm;
 • admiral – jedan širit od 40 mm i četiri širita od 12 mm.