Odeljenje za kontrolu, zaštitu i alokaciju vazdušnog prostora

Odeljenje za kontrolu, zaštitu i alokaciju vazdušnog prostora operativno odeljenje sa razvojnim komponentama u sastavu službe za kontrolu letenja Agencije za kontrolu letenja. Formirano je kao organizaciona jedinica u Agenciji za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore radi zastupanja i izražavanja interesa vazduhoplovstva Vojske Srbije, kao i preuzetih obaveza iz članstva u međunarodnim organizacijama.

Odeljenje za kontrolu, zaštitu i alokaciju vazdušnog prostora je operativno odeljenje sa razvojnim komponentama u sastavu Službe za ATM Agencije za kontrolu letenja.  

Načelnik Odeljenja za kontrolu, zaštitu i alokaciju vazdušnog prostora je potpukovnik Slobodan Bajović.

Delokrug poslova Odeljenja


Razvojna komponenta  


Osnovni predviđeni poslovi i zadaci razvojne komponente Odeljenja za kontrolu, zaštitu i alokaciju vazdušnog prostora:

 • Učešće u pripremi i izradi radnih dokumenata, uputstava za rad i koordinaciju i procedura za postupanje u specifičnim situacijama,
 • Praćenje usklađenosti postojećih uputstava sa potrebama korisnika,
 • Učešće u pripremi i implementaciji Koncepta fleksibilnog korišćenja vazdušnog prostora – FUA koncept (Flexible Use of Airspace Concept),
 • Učešće u radu radnih grupa i timova iz oblasti civilno-vojne koordinacije na evropskom nivou i procena uticaja na Agenciju za kontrolu letenja, Vojsku Srbije, civilno-vojnu koordinaciju i upravljanje vazdušnim prostorom,
 • Harmonizacija civilno-vojne ekspertske pozicije o svim budućim programima i projektima od uticaja na civilno-vojnu koordinaciju i kooperaciju,
 • Priprema i implementacija programa za unapređenje bezbednosti i civilno-vojne koordinacije u skladu s međunarodnim standardima,
 • Saradnja s domaćim i međunarodnim subjektima.

Operativna komponenta 


Osnovni poslovi i zadaci operativne komponente Odseka za kontrolu i zaštitu vazdušnog prostora obuhvataju sprovođenje propisanih nacionalnih procedura i donošenje odluka u slučajevima:

 • povrede i narušavanja bezbednosti vazdušnog prostora,
 • nedozvoljenog izbacivanja tereta ili opasnih materija i
 • događaja koji mogu da dovedu do RENEGADE situacije (korišćenje vazduhoplova kao oružje u svrhe terorističke akcije).

Tu spadaju i:

 • predlaganje i iniciranje predviđenih mera za upotrebu dežurnih snaga sistema PVO,
 • koordinacija između svih zainteresovanih strana tokom procesa upravljanja događajem,
 • analiza i procena pretnji po pitanju bezbednosti našeg vazdušnog prostora,
 • saradnja i koordinacija sa i između domaćih i međunarodnih subjekata .

Osnovni poslovi i zadaci operativne komponente Odseka za alokaciju vazdušnog prostora:

 • Donošenje odluke o efikasnom korišćenju vazdušnog prostora na pretaktičkom i taktičkom ASM nivou (dan pre i dan posle),
 • Prikupljanje i analiza zahteva za korišćenja vazdušnog prostora od strane civilnih i vojnih korisnika koji mogu iziskivati privremenu segregaciju, uključujući i odluke koje se odnose na velike vojne vežbe i aero-mitinge,
 • Donošenje odluke o alokaciji privremeno izdvojenih delova vazdušnog prostora – TSA (Temporary Segregated Area) na osnovu pismenog zahteva komandanta avijacijske jedinice i u skladu sa Uputstvom o aktiviranju privremeno izdvojenih delova vazdušnog prostora,
 • Rešavanje oprečnih zahteva – donošenje odluke o alokaciji TSA zona i CDR ruta,
 • Objavljivanje odluke o alokaciji vazdušnog prostora kroz plan korišćenja vazdušnog prostora – AUP,
 • Objavljivanje ažuriranog plana korišćenja vazdušnog prostora – UUP.