Javni konkurs za prijem lica iz građanstva u Tehnički opitni centar

Četvrtak, 1.4.2021 | Konkursi

GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)

r a s p i s u j e
 JAVNI KONKURS


za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije
u radni odnos na neodređeno vreme
 
 
radi popune radnih mesta u
 
I. Naziv ustanove Vojske Srbije u kojoj se vrši popuna radnih mesta:
 
Tehnički opitni centar Uprave za razvoj i opremanje (J-5) Generalštaba Vojske Srbije:
 
Radna mesta koja se popunjavaju:
 
 1. viši istraživač, S2S, jedan (1) izvršilac;
 2. vodeći tehnički saradnik, OSS, jedan (1) izvršilac;
 3. viši tehnički saradnik, 5. stepen SSS, jedan (1) izvršilac;
 4. viši tehnički saradnik, 4. stepen SSS, jedan (1) izvršilac;
 5. stolar, 3. stepen SSS, jedan (1) izvršilac;
 6. čuvar protivpožarac, 3. stepen SSS, jedan (1) izvršilac;
 7. čuvar protivpožarac, 3. stepen SSS, jedan (1) izvršilac;
 8. pomoćni radnik, 3. stepen SSS, jedan (1) izvršilac;
 9. viši tehnički saradnik – merač brzine, 4. stepen SSS, jedan (1) izvršilac;
 10. viši istraživač, S2S, jedan (1) izvršilac;
 11. vodeći istraživač, S2S, dva (2) izvršioca;
 12. vodeći istraživač, S2S, jedan (1) izvršilac.
 
Opšti uslovi:
 
 • da su kandidati državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
 • da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu;
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti i da nisu osuđivani na kaznu zatvora najmanje od šest meseci;
 • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu.
 
Posebni uslovi:
 
Radno mesto pod rednim brojem 1:
 • da kandidat ima završene master akademske studije u obimu od 300 ESPB iz oblasti elektrotehnike, elektronike ili telekomunikacija;
Radno mesto pod rednim brojem 2:
 • da kandidat ima završene osnovne strukovne studije u obimu od 180 ESPB elektrotehničkog ili informatičkog smera;
Radno mesto pod rednim brojem 3:
 • da kandidat ima završenu srednju školu u trajanju od pet godina ili srednju školu u trajanju od četiri godine sa specijalizacijom;
Radno mesto pod rednim brojem 4:
 • da kandidat ima završenu srednju školu u trajanju od četiri godine;
Radno mesto pod rednim brojem 5:
 • da kandidat ima završenu srednju školu u trajanju od tri godine za stolara;
Radno mesto pod rednim brojem 6:
 • da kandidat ima srednju školu u trajanju od tri godine;
Radno mesto pod rednim brojem 7:
 • da kandidat ima srednju školu u trajanju od tri godine;
Radno mesto pod rednim brojem 8:
 • da kandidat ima srednju školu u trajanju od tri godine;
Radno mesto pod rednim brojem 9:
 • da kandidat ima srednju školu u trajanju od četiri godine, elektrotehnički smer;
Radno mesto pod rednim brojem 10:
 • da kandidat ima završene master akademske studije u obimu od 300 ESPB iz oblasti naoružanja;
Radno mesto pod rednim brojem 11:
 • da kandidat ima završene master akademske studije u obimu od 300 ESPB iz oblasti konstrukcije, proizvodnje i ispitivanja motornih vozila ili termomehanike i procene tehnika, ispitivanje uređaja i sredstava procene tehnike;
Radno mesto pod rednim brojem 12:
 • da kandidat ima završene master akademske studije u obimu od 300 ESPB iz oblasti mikrotalasne tehnike, elektronike, telekomunikacija, signala i sistema, upravljanja sistemima, fizičke elektronike ili srodnih.
 
II. Zajedničko za sva radna mesta:
 
Izborni postupak: U izbornom postupku biće primenjeni Kriterijumi propisani Odlukom o kriterijumima za prijem civilnih lica na službu u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa („Službeni vojni list”, br. 20/19 i 20/20).
 
Za sva radna mesta biće sprovedene sledeće aktivnosti u selekciji: prosek ocena sa nivoa školovanja predviđenog za formacijsko mesto koje se popunjava (40% od ukupnog broja bodova), psihološka procena kandidata (30% od ukupnog broja bodova), razgovor sa kandidatom (30% od ukupnog broja bodova), medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera.
 
Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na radnim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova.
 
O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama ili putem imejla na imejl adrese navedene u prijavi.
 
Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Za kandidate koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće organizovan razgovor.
Kandidati koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
O datumu, vremenu i mestu obavljanja razgovora kandidati će biti blagovremeno obavešteni pisanim putem ili putem imejla na imejl adrese navedene u prijavi.
 
Za kandidate koji uđu u najuži izbor, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.
 
Izabrani kandidati pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad na formacijskom mestu na koje su konkurisali.
 
III. Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 30 (trideset) dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana”.
 
IV. Mesto rada:
 • za radna mesta na rednom broju od 1 do 9 – Nikinci;
 • za radna mesta na rednom broju od 10 do 12 – Beograd.
 
V. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:
Aleksandar Bogdanović, telefon 011/3401-007.
 
VI. Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:
 
Poštom na adresu: Tehnički opitni centar, ul. Vojvode Stepe 445, Beograd, sa naznakom „za javni konkurs”.
 
Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu Tehničkog opitnog centra, ul. Vojvode Stepe 445, Beograd.
 
VII. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
 
Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, imejl adresa, redni broj radnog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće:
 • za sva radna mesta – original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje ili zanimanje; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac, ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • za radna mesta pod rednim brojem 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 – original ili overena kopija svedočanstva za svaki razred završene škole.
    
Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koju je overio javni beležnik. Izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao.
 
Napomena:
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika biće odbačene rešenjem.
 
Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije pri izboru za prijem u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije dodatno će se vrednovati činjenica da je kandidat supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije, dete palog borca, supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja i supružnik, odnosno član porodice profesionalnog vojnog lica.
 
Probni rad obavezan je za sve one kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje šest meseci. Zaposlenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu zbog otkaza.
 
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/2016 i 95/18 – autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija, ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu moguće je preuzeti na veb-stranici Ministarstva odbrane Republike Srbije www.mod.gov.rs. Potpisanu izjavu neophodno je dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su:
 • uverenje o državljanstvu;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uverenje iz suda i MUP-a da se protiv lica ne vodi krivični postupak, odnosno da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci;
 • uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
Kandidati koji konkurišu na više formacijskih mesta podnose pojedinačne prijave za svako formacijsko mesto na koje konkurišu u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.
 
Lice koje je već zaposleno u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a koje se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju na radno mesto, odnosno formacijsko mesto u organizacionoj jedinici u kojoj radi, ili rešenje da je neraspoređeno.

Povezane vesti