Konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme u RV i PVO

Ponedeljak, 1.6.2020 | Konkursi

RATNO VAZDUHOPLOVSTVO I
PROTIVVAZDUHOPLOVNA ODBRANA
 
r a s p i s u j e
 
JAVNI KONKURS
 
za prijem u profesionalnu vojnu službu na neodređeno vreme
u svojstvu podoficira na neodređeno vreme
 
u 204. vazduhoplovnu brigadu:

mesto službovanja Batajnica

 • tehničar za elektroopremu, 9 izvršilaca,
 • tehničar za avion i motor, 14 izvršilaca,
 • tehničar za radio-radarsku opremu, 3 izvršioca,
 • tehničar za avion i motor – letač, 1 izvršilac,
 • tehničar za instrumente i kiseoničku opremu – letač, 1 izvršilac,
 • tehničar za radio-radarsku opremu – letač, 1 izvršilac,
 • tehničar za helikopter i motor – letač, 7 izvršilaca,
 • tehničar za vazduhoplovno naoružanje, 5 izvršilaca,
 • tehničar za vazduhoplovno naoružanje – pirotehničar, 1 izvršilac,
 • tehničar za elektronsku opremu – vozač, 1 izvršilac,
 • tehničar za elektro opremu i instrumente – vozač, 1 izvršilac,
 • tehničar za elektronsku opremu i instrumente, 1 izvršilac;
 
u 98. vazduhoplovnu brigadu:

mesto službovanja Niš

 • tehničar za helikopter i motor, 3 izvršioca,
 • tehničar za helikopter i motor – letač, 8 izvršilaca,
 • tehničar za elektroopremu, 1 izvršilac
 • tehničar za radio radarsku opremu, 1 izvršilac,
 
mesto službovanja Lađevci

 • tehničar za avion i motor, 4 izvršioca,
 • tehničar za helikopter i motor, 2 izvršioca,
 • tehničar za vazduhoplovnu opremu, 3 izvršioca,
 • tehničar za vazduhoplov i motor – letač, 9 izvršilaca,
 • tehničar za radio-radarsku opremu, 2 izvršioca,
 • tehničar za vazduhoplovnu opremu i elektroniku, 2 izvršioca,
 • tehničar za vaz. naoružanje, 4 izvršioca,
 • tehničar za radio-opremu, 1 izvršilac;

u 250. raketnu brigadu za protivvazduhoplovna dejstva:

mesto službovanja Beograd

 • telefonist-linijaš, 1 izvršilac,
 • radio-relejac, 1 izvršilac,
 
mesto službovanja Jakovo

 • operator, 1 izvršilac,
 • operator sistema, 2 izvršilac,
 
mesto službovanja Novi Sad

 • operater, 2 izvršilac,
 
mesto službovanja Kragujevac

 • operater, 1 izvršilac,
 • poslužilac-tehničar, 1 izvršilac,
 • operator, 1 izvršilac;
 
u 126. brigadu vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja:

mesto službovanja Beograd

 • operator za obradu podataka, 1 izvršilac,
 • tehničar za računare, 2 izvršioca,
 • radarski tehničar, 1 izvršilac;
 
mesto službovanja Kačarevo

 • telefonist-linijaš, 1 izvršilac.
 
USLOVI KONKURSA
 
Na konkursu mogu učestvovati svi državljani Republike Srbije koji imaju odgovarajuće obrazovanje.
 
a) Opšti uslovi:
 
 • da je kandidat punoletan,
 • da je državljanin Republike Srbije,
 • da je zdravstveno i psihofizički sposoban za službu u Vojsci Srbije, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija,
 • da ima propisano obrazovanje za mesto za koje konkuriše,
 • da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci,
 • da nije stariji od 40 godina,
 • da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane,
 • da je završio odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem (za lica koja nisu završila odgovarajuću vojnu obuku biće upućeni  na Kurs za podoficire RV i PVO).
 
b) Posebni uslovi:
 
Za sva radna mesta neophodna je završena srednja škola u trajanju od 4 godine.  
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta:

 • prijavu (Obrazac, preuzmi ovde);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);
 • potvrda o prebivalištu;
 • za lica koja su završila srednju školu dostaviti svedočanstva o završenom prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu srednje škole;
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera (ne starije od šest meseci).
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik RS, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da ostvari uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz MUP-a da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.
 
U prijavi mora da bude nedvosmisleno naglašeno za koje radno mesto kandidat konkuriše. Nepotpune, neblagovremene i nerazumljive prijave neće se uzimati u dalje razmatranje.
 
Kandidati koji konkurišu na više formacijskih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu, u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.
Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
 
Prijave na konkurs sa navedenim dokumentima dostavljati putem pošte na adresu:
 
Komanda Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane

Glavna broj 1,
11080 Zemun,
sa naznakom „za prijem lica u profesionalnu vojnu službu po javnom konkursu”
 
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u magazinu „Odbrana”.
 
Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koju je overio javni beležnik.
 
Prijave kandidata koji ne ispune uslove konkursa biće odbačene rešenjem.
 
IZBORNI POSTUPAK
 
Kandidati koje ispune uslove konkursa biće pozvani da učestvuju u izbornom postupku.

Dostava će se vršiti na poštanske adrese ili i-mejl adrese koje su navedene u podnetim prijavama.
 
Troškove prevoza nastale zbog dolaska i učestvovanja na aktivnostima u selekciji snose kandidati.
 
Sve aktivnosti u izbornom postupku su eliminacionog karaktera, tako da ukoliko kandidat ne zadovolji kriterijume za jednu aktivnost ili se ne odazove na poziv za učestvovanje, ne učestvuje u daljem toku selekcije.
 
Kandidati su u obavezi da sa sobom nose lični identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš) na svim aktivnostima u postupku selekcije.

Pre prijema u profesionalnu vojnu službu kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće upućeni na psihološko testiranje u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu. Kandidati koji uđu u najuži izbor biće pozvani na proveru fizičke sposobnosti i razgovor.
 
Prilikom dolaska na proveru fizičkih sposobnosti, kandidati sa sobom obavezno nose potrebnu sportsku opremu.
 
Kandidati sa najboljim rezultatima biće upućeni na lekarski pregled radi ocene sposobnosti za prijem u profesionalnu vojnu službu. Kandidati koji nisu završili odgovarajuću vojnu obuku biće upućeni na Kurs za podoficire RV i PVO.
Za sve kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa biće izvršena bezbednosna provera.
 
Kurs za podoficire RV i PVO traje šest meseci. Za vreme osposobljavanja kandidati se nalaze u centrima za obuku Vojske Srbije u svojstvu lica za osposobljavanje za podoficira, gde im je obezbeđen besplatan smeštaj i ishrana, udzbenici, školski pribor, uniforma i druga neophodna sredstva. Tokom osposobljavanja polaznici imaju obezbeđenu zdravstvenu zaštitu i novčana primanja.

Polaznici Kursa za podoficire RV i PVO koji uspešno završe osposobljavanje postaju kandidati za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme.
 
Ukoliko proces selekcije ne zadovolji dovoljan broj kandidata, neće biti realizacije Kursa za podoficire RV i PVO.
 
NAČIN IZBORA I RANGIRANjA KANDIDATA
 
Izbor kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme vršiće se po kriterijumu za izbor kandidata, koji obuhvata:
 
 • prosek ocena sa poslednjeg nivoa školovanja (40% od ukupnog broja bodova);
 • psihološka procena kandidata (40% od ukupnog broja bodova);
 • razgovor sa kandidatom (20% od ukupnog broja bodova);
 • fizička provera;
 • medicinsko zdravstvena procena;
 • bezbednosna provera i
 • ocena sa Kursa za podoficire RV i PVO.
 
Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom u izbornom postupku za formacijska mesta za koje su podneli prijave.
 
OSTALO
 
Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Komandi Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, na telefone: 011/3074–011, 011/3074–073 i 011/3074–008, na veb-stranici Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs i na veb-stranici Vojske Srbije www.vs.rs

Povezane vesti