Konkurs za prijem u Četvrtu brigadu kopnene vojske

Petak, 1.9.2023 | Konkursi

GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
Uprava za ljudske resurse
r a s p i s u j e 
JAVNI KONKURS


za prijem lica iz građanstva u svojstvu profesionalnih vojnika na određeno vreme, radi popune upražnjenih formacijskih mesta u Četvrtoj brigadi kopnene vojske

I. Radna mesta koja se popunjavaju:

U VP 4977 Vranje:
 
 1. radiofonista – izviđač;
 2. izviđač;
 3. izviđač – snajperista;
 4. vozač – izviđač.

U VP 4993 Vranje:

 1. vozač motornog vozila;
 2. telefonista linijaš;
 3. telefonista linijaš – vozač;
 4. izviđač – mernik;
 5. topograf;
 6. radio-telefonista;
 7. vozač borbenog vozila;
 8. poslužilac;
 9. nišandzija;
 10. računač.

U VP 4984 Vranje:

 1. radio-telegrafista;
 2. nišandzija;
 3. vozač motornog vozila;
 4. vozač tenka.

U VP 4996 Vranje:

 1. operator – nišandzija;
 2. snajperista;
 3. puškomitraljezac;
 4. strelac;
 5. izviđač;
 6. poslužilac;
 7. vozač borbenog vozila;
 8. vozač tenka za izvlačenje;
 9. vozač motornog vozila;
 10. vozač – pomoćnik operatora na raketnom oruđu;
 11. vozač oklopnog vozila nosača mosta;
 12. bolničar;
 13. mehaničar za vozila guseničare – vozač;
 14. radio-teleprinterista;
 15. radio–telegrafista;
 16. mehaničar za municiju i MES;
 17. teleprinterista – šifrer – vozač;
 18. računač – vozač.

Opšti uslovi:

 • da su punoletni državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije;
 • da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu;
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da nisu stariji od 30 godina u trenutku prijave na javni konkurs;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti i da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest (6) meseci;
 • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu;
 • da su završili vojnu obuku sa oružjem, a pravo na prijavu na konkurs imaju i kandidati koji nisu završili vojnu obuku sa oružjem predviđenu članom 39. tačka 9. Zakona o Vojsci Srbije, a koji će biti upućeni na vojnu obuku sa oružjem radi sticanja uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu.

Posebni uslovi

U VP 4977 Vranje:

Radno mesto pod rednim brojevima 1–3:
 • završena srednja škola (IV) stepen;
Radno mesto pod rednim brojem 4:
 • završena srednja škola (IV) stepen;
 • posedovanje vozačke dozvole C kategorije.

U VP 4993 Vranje:

Radno mesto pod rednim brojem 1:
 • završena srednja škola (III) stepen;
 • posedovanje vozačke dozvole C kategorije;
Radno mesto pod rednim brojem 2: 
 • završena srednja škola (III) stepen,
Radno mesto pod rednim brojem 3:
 • završena srednja škola (III) stepen;
 • posedovanje vozačke dozvole B kategorije;
Radno mesto pod rednim brojevima 4–6:
 • završena srednja škola (IV) stepen;
Radno mesto pod rednim brojem 7:
 • posedovanje vozačke dozvole B kategorije;
Radno mesto pod rednim brojem 10: 
 • završena srednja škola (IV) stepen.

U VP 4984 Vranje:

Radno mesto pod rednim brojevima 1 i 2:
 • završena srednja škola (IV) stepen;
Radno mesto pod rednim brojem 3: 
 • posedovanje vozačke dozvole C kategorije;
Radno mesto pod rednim brojem 4: 
 • posedovanje vozačke dozvole B kategorije.

U VP 4996 Vranje:

Radno mesto pod rednim brojevima 7 i 8:
 • posedovanje vozačke dozvole B kategorije;
Radno mesto pod rednim brojevima 9 i 10:
 • posedovanje vozačke dozvole C kategorije;
Radno mesto pod rednim brojem 11:
 • posedovanje vozačke dozvole C kategorije;
Radno mesto pod rednim brojem 12: 
 • završena srednja škola (III) stepen;
Radno mesto pod rednim brojem 13: 
 • završena srednja tehnička škola (III) stepen, obrazovni profil mehaničar za mašine i opremu, mehaničar za vozila guseničare, mehaničar za vozila točkaše ili mehaničar za motorna vozila;
 • posedovanje vozačke dozvole C kategorije;
Radno mesto pod rednim brojevima 14 i 15:
 • završena srednja škola (IV) stepen;
Radno mesto pod rednim brojem 16: 
 • završena srednja škola (IV) stepen mašinskog, hemijskog ili elektro usmerenja;
Radno mesto pod rednim brojevima 17 i 18:
 • završena srednja škola (IV) stepen;
 • posedovanje vozačke dozvole C kategorije.

II. Izborni postupak

U izbornom postupku biće primenjeni kriterijumi propisani Odlukom o karijernom vođenju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Službeni vojni list“, br. 5/23).
 
Za sva formacijska mesta izvršiće se selekcija po sledećim aktivnostima:

 • završen nivo školovanja,
 • osnovna psihološka procena kandidata,
 • medicinsko-zdravstvena procena,
 • ulazna provera fizičke sposobnosti,
 • bezbednosna provera.

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak

Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na formacijskim mestima za koja konkurišu, biće upućeni u nadležne vojnozdravstvene ustanove na ocenu zdravstvenih sposobnosti, koja uključuje i psihološku procenu kapaciteta.
 
O datumu, vremenu i mestu obavljanja ocene zdravstvenih sposobnosti i psihološke procene kapaciteta kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama. Prilikom javljanja na ocenu zdravstvenih sposobnosti kandidati su u obavezi da ponesu Izvod iz zdravstvenog kartona na propisanom obrascu, koji je popunio i overio izabrani lekar (obrazac u prilogu).
 
Kandidati koji ne zadovolje na oceni zdravstvenih sposobnosti i psihološkoj proceni, ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka, gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.

Za kandidate koji zadovolje ocenu zdravstvenih sposobnosti i procenu psiholoških kapaciteta biće organizovana ulazna provera fizičkih sposobnosti. Kandidati koji ne savladaju uspešno fizičku proveru, gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Kandidati koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka, gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
O datumu, vremenu i mestu obavljanja ulazne fizičke provere kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u prijavama.
 
Za kandidate koji su zadovoljili ocenu zdravstvenih sposobnosti, procenu psiholoških kapaciteta i ulaznu proveru fizičkih sposobnosti, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica, koju obavlja Vojnobezbednosna agencija.
 
Kandidati koji nisu završili vojnu obuku sa oružjem biće upućeni na osnovnu individualnu obuku sa generacijom vojnika „decembar 2023“. Kandidati koji ne završe uspešno osnovnu individualnu obuku, gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Kandidati koji nisu odslužili vojni rok sa oružjem dužni su da se pre prijavljivanja na konkurs jave nadležnom regionalnom centru Ministarstva odbrane radi uvođenja u vojnu evidenciju.
 
Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu za služenje vojnog roka u roku koji mu je određen, smatraće se da ne želi da stupi u profesionalnu vojnu službu. Sve eventualne troškove putovanja radi realizacije izbornog postupka snose kandidati.

III. Mesto rada: za sva navedena formacijska mesta – Vranje.

IV. Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 45 (četrdeset pet) dana i počinje da teče od dana od kad je javni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana“.

V. Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti na broj telefona 017/414–102, lokal 41–481, radnim danom od 9.00 do 14.00 časova.

VI. Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:

Poštom na adresu VP 4976 Vranje, Proleterskih brigada bb, 17500 Vranje, sa naznakom „za javni konkurs“.

VII. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs

Za sva radna mesta prilažu se sledeća dokumenta:

 • prijava na javni konkurs (obrazac u prilogu);
 • kratka biografija;
 • original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje zahtevana stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje (ne starija od šest meseci);
 • uverenje o državljanstvu (original – ne starije od šest meseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac, ne stariji od šest meseci);
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (original – ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci (original – ne starije od šest meseci);
 • uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo za lica koja su bila zaposlena u državnoj službi);
 • potvrda nadležnog regionalnog centra Ministarstva odbrane o završenoj vojnoj obuci sa oružjem za lica koja su završila vojnu obuku sa oružjem, a za lica koja nisu završila vojnu obuku sa oružjem potvrda nadležnog regionalnog centra Ministarstva odbrane da su uvedeni u vojnu evidenciju;
 • drugi podaci od značaja za prijem u svojstvu profesionalnog vojnika (diplome sa značajnijih sportskih takmičenja, diplome ili sertifikati o osposobljenosti za neku od borilačkih veština, vozačka dozvola, diploma ili sertifikat o poznavanju stranog jezika i slično).
 
Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika.
 
Izuzetno, u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao.

Napomena
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene rešenjem.
 
Javni konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuju nadležne starešine, koja će utvrditi ispunjenost uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu i sačiniti izveštaj sa predlogom kandidata za prijem.
 
Odluke o izboru kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu doneće nadležni starešina, o čemu će pisanim putem biti obavešteni svi kandidati koji su učestvovali u izbornom postupku.
 
Obaveštenja o rezultatima izbora kandidati će dobiti od predsednika komisije koji utvrđuje ispunjenost uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu.
 
Sa izabranim kandidatima zaključuje se ugovor o radu na određeno vreme i primaju se naredbom nadležnog starešine u profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika na period od šest (6) meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period do tri (3) godine i njegovog obnavljanja.
 
Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi zaključenja ugovora o radu, smatraće se da ne želi da stupi u profesionalnu vojnu službu, a umesto njega pozvaće se drugi kandidat sa konačne liste za izbor.
 
Lica primljena u profesionalnu vojnu službu ostvaruju sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 116/07, 88/09, 101/10 – dr. zakon, 10/15, 88/15–US, 36/18, 94/19 i 74/21 – US).
 
Informacije su dostupne na sajtu Ministarstva odbrane (www.mod.gov.rs) i Vojske Srbije (www.vs.rs).

Povezane vesti