Javni konkurs za prijem lica iz građanstva u Centralnu logističku bazu

Ponedeljak, 1.5.2023 | Konkursi
GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)

r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije 
u radni odnos na neodređeno vreme 
radi popune radnih mesta 

u Centralnoj logističkoj bazi Uprave za logistiku (J-4) Generalštaba Vojske Srbije

Radna mesta koja se popunjavaju:

 1. referent za elektroradove (1 izvršilac);
 2. stolar (1 izvršilac);
 3. tehničar za elektronska sredstva (1 izvršilac); 
 4. mehaničar za municiju i MES (1 izvršilac);
 5. mehaničar za pogonsku opremu i instalacije (1 izvršilac);
 6. vozač autobusa (1 izvršilac);
 7. vozač vučnog voza (1 izvršilac) i 
 8. rukovalac parnih kotlova sa ATK (5 izvršilaca).

I Opšti uslovi:

 • da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, 
 • da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu.

Posebni uslovi:

Radno mesto na rednom broju 1:
 • završene osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine iz elektrotehničkog ili računarskog inženjerstva, oblast energetika;

Radno mesto na rednom broju 2:
 • završena specijalizacija (na osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja), obrazovni profil stolar (VKV).

Radno mesto na rednom broju 3:
 • završene osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine iz elektrotehničkog ili računarskog inženjerstva, oblast elektronika ili telekomunikacije

Radno mesto na rednom broju 4:
 • završena srednja škola u trajanju od tri godine, obrazovni profil pirotehničar;

Radno mesto na rednom broju 5:
 • završena srednja škola u trajanju od tri godine, obrazovni profil mehaničar hidraulike i pneumatike;

Radno mesto na rednom broju 6:
 • završena specijalizacija (na osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja), obrazovni profil vozač motornih vozila, vozačka dozvola „D” i „DE” kategorije (VKV); 

Radno mesto na rednom broju 7:
 • završena srednja škola u trajanju od tri godine, obrazovni profil vozač motornih vozila, vozačka dozvola „E” kategorije; 

Radno mesto na rednom broju 8:
 • završena specijalizacija (na osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja), oblast termoenergetika (VKV). 

II Izborni postupak: U izbornom postupku biće primenjena Odluka o kriterijumima za prijem civilnih lica na službu u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa („Službeni vojni list”, broj 13/19, 20/20 i 2/22).

Za sva radna mesta biće sprovedene sledeće aktivnosti u selekciji: uvid u prosek ocena sa nivoa školovanja predviđenog za formacijsko mesto koje se popunjava, psihološka procena kandidata, razgovor sa kandidatom, medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera.

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na radnim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova. 

O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama ili putem elektronske razmene na i-mejl adrese navedene u prijavi.

Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.

Za kandidate koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće organizovan razgovor.

Kandidati koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku. 

O datumu, vremenu i mestu obavljanja razgovora kandidati će biti blagovremeno obavešteni pisanim putem ili putem elektronske razmene na i-mejl adrese navedene u prijavi.

Za kandidate koji uđu u najuži izbor, uz njihovu pisanu saglasnost, biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.

Izabrani kandidati pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad na formacijskom mestu na koje su konkurisali.

Mesto rada: Beograd.

III Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je trideset dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana”.

IV Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Branko Popović, telefon 011/3053-472.

V Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs: Vojna pošta 2084 Beograd, Oslobođenja 30, 11090 (Rakovica) Beograd, Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu Vojne pošte 2084 Beograd, Oslobođenja 30, 11090 (Rakovica) Beograd.

VI Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, i-mejl adresa, redni broj radnog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće: 

za sva radna mesta: 
 • original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje ili zanimanje; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest meseci (ne starije od šest meseci); uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa;

za radna mesta za koja je propisano KV, SSS, VKV:
 • original ili overena fotokopija svedočanstva za završen svaki razred srednje škole. 

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.

Napomena:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave, uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene zaključkom.

Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije pri izboru za prijem u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije dodatno se vrednuje činjenica da je kandidat supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije, dete palog borca, supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja i supružnik, odnosno član porodice profesionalnog vojnog lica.

Probni rad obavezan je za sve one kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje šest meseci. Zaposlenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu bez otkaza. 

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na veb-stranici Ministarstva odbrane Republike Srbije www.mod.gov.rs. Potpisanu izjavu neophodno je dostaviti uz molbu uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz suda i MUP-a da se protiv lica ne vodi krivični postupak, odnosno da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Kandidati koji konkurišu na više formacijskih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu, u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.

Lice koje je već zaposleno u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a koje se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju na radno mesto, odnosno formacijsko mesto u organizacionoj jedinici u kojoj radi ili rešenje da je neraspoređeno.

Povezane vesti