Javni konkurs za prijem lica iz građanstva u Banatsku brigadu

Sreda, 1.5.2024 | Konkursi
GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)

r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnog lica 
na službi u Vojsci Srbije 

I Naziv organizacione jedinice Vojske Srbije u kojoj se vrši popuna formacijskog mesta:

Banatska brigada Komande za obuku

Radno mesto koje se popunjava:

1.1.samostalni referent za knjigovodstvo – blagajnik, SSS, (1 izvršilac).

Opšti uslovi:

 • da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno i psihofizički sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
 • da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu;
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, i da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu.  

Posebni uslovi:

Radno mesto na rednom broju 1.1.:

 • završena srednja škola u trajanju od četiri godine, obrazovni profil ekonomski tehničar ili finansijski tehničar.

II Izborni postupak:

U izbornom postupku biće primenjena Odluka o kriterijumima za prijem civilnih lica na službu u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa („Službeni vojni list”, broj 13/19, 20/20 i 2/22).

Za navedeno formacijsko mesto biće sprovedene sledeće aktivnosti u selekciji: prosek ocena sa nivoa školovanja predviđenog za formacijsko mesto koje se popunjava (40% od ukupnog broja bodova); psihološka procena kandidata (30% od ukupnog broja bodova); razgovor sa kandidatom (30% od ukupnog broja bodova); medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera.

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: 

Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na radnom mestu za koje konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova. 

O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama ili pisanim putem na adrese navedene u prijavi.

Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku. 

Sa kandidatima koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće organizovan razgovor. O datumu, vremenu i mestu obavljanja razgovora kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi ili telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama.

Kandidati koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku. 

Za kandidate koji uđu u najuži izbor, uz njihovu pisanu saglasnost, biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.

Kandidati koji uđu u najuži izbor, pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad na formacijskom mestu na koje su konkurisali.

Mesto rada: 

Zrenjanin.

III Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je trideset dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana”.

IV Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:  

Nenad Naumov, telefon 021/4835-723.

V Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs: 

Prijave kandidati sa neophodnom dokumentacijom dostavljaju Vojnoj pošti 3160 Zrenjanin, sa naznakom „za konkursnu komisiju po javnom konkursu”. Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu Vojne pošte 3160 Zrenjanin.

VI Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

Uz prijavu (koja je obavezna) u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, imejl adresa, redni broj radnog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće: 

 • original ili overenu fotokopiju diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje ili zanimanje;
 • original ili overenu kopiju svedočanstva za svaki razred zahtevane škole;
 • uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); 
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci); 
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest meseci (ne starije od šest meseci); 
 • uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestajao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koju je overio javni beležnik. Izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao.

Napomena:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave, uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene rešenjem.

Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije pri izboru za prijem u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije dodatno se vrednuje činjenica da je kandidat supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije, dete palog borca, supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja i supružnik, odnosno član porodice profesionalnog vojnog lica.

Probni rad obavezan je za sve kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje šest meseci. Zaposlenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu bez otkaza. 

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016 i 95/18 – autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na veb stranici Ministarstva odbrane Republike Srbije www.mod.gov.rs. Potpisanu izjavu neophodno je dostaviti uz molbu uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz suda i MUP-a da se protiv lica ne vodi krivični postupak, odnosno da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Lice koje je već zaposleno u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a koje se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju na radno mesto, odnosno formacijsko mesto u organizacionoj jedinici u kojoj radi, ili rešenje da je neraspoređeno.

Povezane vesti