Javni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira u Vojni orkestar Niš

Nedelja, 1.10.2023 | Konkursi

MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
Generalštab Vojske Srbije
Komanda Kopnene vojske
 
r a s p i s u j e
 
JAVNI  KONKURS
za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu
podoficira na neodređeno vreme, u:
 
 

Vojni orkestar Niš
 
1. muzičar-trombon 1, VES PM29P, 1 izvršilac;
2. muzičar-udaraljke, VES PM56P, 1 izvršilac.


USLOVI KONKURSA
 
Na konkursu mogu učestvovati lica koja ispunjavaju sledeće uslove:
 
 
a) OPŠTI USLOVI:
 
 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da je punoletan;
 • da je zdravstveno i psihofizički sposoban za službu u Vojsci Srbije;
 • da ima srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine;
 • da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da nije stariji od 40 godina;
 • da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;
 • da je završio odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem.

  
b) POSEBNI USLOVI:
 
 • kandidat koji konkuriše za formacijsko mesto pod rednim brojem 1 treba da ima završenu srednju muzičku školu – vokalno instrumentalni odsek, smer trombon;
 • kandidat koji konkuriše za formacijsko mesto pod rednim brojem 2 treba da ima završenu srednju muzičku školu – teoretski ili vokalno instrumentalni odsek.

 
NAČIN KONKURISANjA
 
Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži osnovne lične podatke, adresu i kontakt telefon, broj i naziv formacijskog mesta za koje konkuriše, kandidat treba da dostavi VP 1097 Niš, Trg Kralja Aleksandra bb, sa naznakom „za javni konkurs”, i sledeća dokumenta:
 
 • autobiografiju;
 • uverenje o državljanstvu (original ili fotokopija overena u sudu ili kod notara – ne starije od šest meseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili fotokopija overena u sudu ili kod notara);
 • overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema sa svedočanstvima za svaku godinu;
 • uverenje da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 (šest) meseci;
 • uverenje da se protiv lica koje podnosi prijavu ne vodi krivični postupak za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti;
 • potvrda nadležnog centra Ministarstva odbrane da je odslužio ili na drugi način regulisao obavezu služenja vojnog roka;
 • overena fotokopija vojničke knjižice;
 • potpisana izjava o prihvatanju rasporeda po potrebi službe na celoj teritoriji Republike Srbije (svojeručno popisana izjava).

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja.
 

IZBOR KANDIDATA ZA POPUNU FORMACIJSKIH MESTA

 
Izborni postupak sprovešće konkursna komisija, koju formira nadležni starešina, među kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem na formacijsko mesto na koje su konkurisali.
 
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće upućeni na testiranje psiholoških kapaciteta i proveru fizičkih sposobnosti.
 
Postupak izbora kandidata sprovodi se po principu eliminacije, tako da neispunjavanje kriterijuma na prethodnoj proveri – proceni isključuje upućivanje na dalje provere – procene.
 
Radi vršenja psihološke procene kandidati će za popunu formacijskih mesta biti upućeni u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu u Nišu, prema rasporedu koji će izraditi i sa kojima će ih upoznati predsednik konkursne komisije.
 
Rezultate prijavljenih kandidata utvrdiće konkursna komisija za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila za izbor:

1) prosek ocena završene srednje škole – do 50 bodova (proizvod proseka i broja 10);
2) provera fizičke sposobnosti – do 20 bodova (proizvod konačne ocene i broja 4);
3) psihološka procena kandidata – do 20 bodova (koeficijent osnovne psihološke selekcije × 4*);
4) razgovor – do 10 bodova (proizvod srednje vrednosti svih ocena ocenjivača i broja 2).

Kandidati koji sa najboljim rezultatom ispune merila za izbor, biće upućeni na medicinsko-zdravstvenu procenu u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu, radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za profesionalnu vojnu službu.
 
Za kandidate će biti izvršena bezbednosna provera za prijem na rad u Vojsku Srbije.
 
Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi obavljanja opšteg lekarskog pregleda, provere fizičke sposobnosti, psihološke procene i upućivanja na medicinsko-zdravstvenu procenu, smatraće se da je odustao od daljeg učešća u izbornom postupku.
 
Prilikom dolaska na proveru opštih sposobnosti kandidati obavezno nose ličnu kartu ili neki drugi indentifikacioni dokument.
 
Sve eventualne troškove putovanja do kasarni i vojnozdravstvenih ustanova, radi realizacije selekcije, psihološke i medicinsko-zdravstvene procene, kao i eventualne troškove smeštaja i ishrane, snose kandidati koji su se prijavili za popunu formacijskih mesta podoficira.
 
Lica primljena u profesionalnu vojnu službu ostvaruju sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Kandidat koji je učestvovao u izbornom postupku ima pravo da u roku od 15 dana od dana prijema odluke o izboru kandidata izjavi žalbu.
 
Nekompletna i nepotpuna dokumenta neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta kandidatima koji ne budu izabrani neće se vraćati.
 
Sve informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti na sajtu Vojske Srbije www.vs.rs i na telefon 018/555-333.

Povezane vesti