Javni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira u Ratnom vazduhoplovstvu i PVO

Sreda, 1.6.2022 | Konkursi

RATNO VAZDUHOPLOVSTVO I
PROTIVVAZDUHOPLOVNA ODBRANA
 
r a s p i s u j e
 
JAVNI KONKURS
 
za prijem u profesionalnu vojnu službu na neodređeno vreme u svojstvu podoficira na neodređeno vreme, u:
 
204. vazduhoplovnu brigadu
 
Mesto službovanja Batajnica

    1. tehničar za vazduhoplovno naoružanje, 1 izvršilac;
    2. tehničar za elektroopremu – vozač, 2 izvršioca;
    3. tehničar za avion i motor, 1 izvršilac;
    4. tehničar za helikopter i motor, 1 izvršilac;
    5. rukovalac pogonskih materijalnih sredstava – vozač, 1 izvršilac;
    6. pogonski manipulant, 1 izvršilac;
    7. tehničar za avion i motor – vozač, 6 izvršilaca;
    8. tehničar za radio-radarsku opremu – vozač, 1 izvršilac;
    9. tehničar za vazduhoplovno naoružanje – vozač, 2 izvršioca;
    10. tehničar za helikopter i motor – vozač, 3 izvršioca;
    11. tehničar – vozač, 1 izvršilac;
    12. komandir odeljenja, 2 izvršioca;
    13. komandir odeljenja – vozač, 1 izvršilac;
    14. tehničar za vazduhoplovne uređaje, 1 izvršilac;
    15. radio-teleprinterist, 1 izvršilac;
    16. radio-relejac, 1 izvršilac;
    17. tehničar, 1 izvršilac.
 

98. vazduhoplovnu brigadu
 
Mesto službovanja Lađevci

    18. radio-teleprinterist, 1 izvršilac;
    19. tehničar, 1 izvršilac.

Mesto službovanja Niš:

    20. radio-teleprinterist – vozač, 1 izvršilac.
  

250. raketnu brigadu za protivvazduhoplovna dejstva
 
Mesto službovanja Beograd

    21. radio-teleprinterist – vozač, 1 izvršilac;
    22. telefonist – linijaš, 1 izvršilac;
    23. tehničar – vozač, 1 izvršilac.
 
Mesto službovanja Batajnica

    24. radio-teleprinterist – šifrer, 1 izvršilac.
 
Mesto službovanja Zuce

    25. radio-relejac – vozač, 1 izvršilac;
    26. radio-teleprinterist – šifrer, 1 izvršilac;
    27. operator – vozač, 1 izvršilac;
    28. komandir odeljenja – vozač, 1 izvršilac.
 
Mesto službovanja Jakovo

    29. operator sistema – vozač, 2 izvršioca;
    30. elektrotehničar – vozač, 1 izvršilac;
    31. operator – vozač, 1 izvršilac;
    32. tehničar – vozač, 4 izvršioca;
    33. operator, 1 izvršilac;
    34. radarski tehničar – vozač, 2 izvršioca;
    35. radio-relejac – vozač, 1 izvršilac.
 
Mesto službovanja Novi Sad

    36. tehničar za radio-uređaje, 1 izvršilac;
    37. tehničar – vozač, 1 izvršilac.
 
Mesto službovanja Pančevo

    38. operator, 1 izvršilac;
    39. operator – vozač, 4 izvršioca;
    40. teleprinterist – šifrer, 1 izvršilac;
    41. operator sistema – vozač, 2 izvršioca;
    42. elektrotehničar – vozač, 1 izvršilac;
    43. tehničar – vozač, 3 izvršioca.
 
Mesto službovanja Mladenovac

    44. operator sistema – vozač, 2 izvršioca;
    45. elektrotehničar – vozač, 1 izvršilac;
    46. tehničar – vozač, 1 izvršilac.
 
Mesto službovanja Kragujevac

    47. operator sistema – vozač, 1 izvršilac;
    48. elektrotehničar – vozač, 1 izvršilac;
    49. operator – vozač, 2 izvršioca;
    50. tehničar – vozač, 6 izvršilaca;
    51. radio-relejac – vozač, 1 izvršilac;
    52. tehničar za radio-uređaje, 2 izvršioca.
 

126. brigadu vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja
 
Mesto službovanja Beograd

    53. poslužilac radio-uređaja za komunikaciju sa vazduhoplovima, 1 izvršilac;
    54. šifrer, 1 izvršilac;
    55. tehničar za računare, 1 izvršilac;
    56. tehničar za radio-uređaje zemlja–zemlja, 1 izvršilac.
 
Mesto službovanja Stari Banovci

    57. radarski tehničar, 1 izvršilac;
    58. poslužilac radio-uređaja za komunikaciju sa vazduhoplovima, 1 izvršilac;
    59. telefonist – linijaš, 1 izvršilac.
 
Mesto službovanja Kačarevo

    60. poslužilac radio-uređaja za komunikaciju sa vazduhoplovima, 1 izvršilac.
 
Mesto službovanja Sombor

    61. radio-relejac, 1 izvršilac.
 
Mesto službovanja Niš

    62. telefonist – linijaš, 1 izvršilac.
 

210. bataljon veze
 
Mesto službovanja Beograd

    63. telefonist – linijaš, 1 izvršilac;
    64. radio-relejac ujedno vozač, 3 izvršioca; 
    65. radio-teleprinterist ujedno vozač, 1 izvršilac;
    66. radio-relejac, 1 izvršilac;
    67. tehničar za RRU i UNF, 1 izvršilac;
    68. tehničar za radio-uređaje ujedno vozač, 1 izvršilac.
 
Mesto službovanja Novi Sad

    69. radio-relejac, 1 izvršilac.
 

USLOVI KONKURSA
 
a) Opšti uslovi:

 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da je kandidat punoletan;
 • da je zdravstveno i psihofizički sposoban za službu u Vojsci Srbije, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija;
 • da ima propisano obrazovanje za mesto za koje konkuriše;
 • da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da nije stariji od 27 godina;
 • da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;
 • da je završio odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem.
 
b) Posebni uslovi:
 
 • za sva radna mesta neophodna je završena srednja škola u trajanju od četiri godine;
 • za radna mesta pod rednim brojevima: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 64, 65 i 68 potrebna je vozačka dozvola B kategorije.
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta:
 
 • prijavu (obrazac 1);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);
 • diplomu o stečenom obrazovanju i svedočanstva o završenom prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu srednje škole;
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (ne starije od šest meseci);
 • uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • izjava o načinu prikupljanja podataka 2
 • izjava o načinu prikupljanja podataka 3
 • obrazac za pokretanje bezbednosne provere 
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam (obrazac 2 i/ili 3, nalaze se na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs u rubrici „konkursi”).
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su:

 • uverenje o državljanstvu;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • vozačka dozvola.
 
U prijavi mora da bude nedvosmisleno naglašeno za koje radno mesto kandidat konkuriše.
 
Kandidati koji konkurišu na više formacijskih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu, u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze. Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
 
Prijave na konkurs sa navedenim dokumentima dostavljati putem pošte na adresu: Komanda Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane ul. Glavna 1, 11080 Zemun, sa naznakom „za prijem lica u profesionalnu vojnu službu po javnom konkursu“.
 
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u magazinu „Odbrana“.
 
Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika.
 
Prijave kandidata koji ne ispune uslove konkursa, ili čije su prijave neblagovremene, nerazumljive, nedopuštene ili nepotpune biće odbačene rešenjem.
 
IZBORNI POSTUPAK
 
Kandidati koje ispune uslove konkursa biće pozvani da učestvuju u izbornom postupku. Dostava poziva vršiće se na poštanske adrese koje su navedene u podnetim prijavama.
 
Troškove prevoza nastale zbog dolaska i učestvovanja na aktivnostima u selekciji snose kandidati.
 
Sve aktivnosti u izbornom postupku su eliminacionog karaktera, tako da ukoliko kandidat ne zadovolji kriterijume za jednu aktivnost ili se ne odazove na poziv za učestvovanje u izbornom postupku, ne učestvuje u daljem toku selekcije.
 
Kandidati su u obavezi da sa sobom nose lični identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš) na svim aktivnostima u postupku selekcije.
 
Pre prijema u profesionalnu vojnu službu kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće upućeni na psihološko testiranje u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu. Kandidati koji zadovolje kriterijume psihološke procene biće pozvani na proveru fizičke sposobnosti i razgovor.
 
Prilikom dolaska na proveru fizičkih sposobnosti kandidati sa sobom obavezno nose potrebnu sportsku opremu.
 
Kandidati koji zadovolje kriterijume za proveru fizičkih sposobnosti biće upućeni na lekarski pregled radi ocene sposobnosti za prijem u profesionalnu vojnu službu. Za sve kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa biće izvršena bezbednosna provera.
 
Svi kandidati koji uspešno realizuju izborni postupak i budu izabrani za upućivanje na Kurs za podoficire RV i PVO biće blagovremeno obavešteni o mestu i vremenu javljanja. Kurs za podoficire RV i PVO traje šest meseci. Za vreme osposobljavanja kandidati se nalaze u centrima za obuku Vojske Srbije u svojstvu lica za osposobljavanje za podoficira, gde im je obezbeđen besplatan smeštaj i ishrana, udzbenici, školski pribor, uniforma i druga neophodna sredstva. Tokom osposobljavanja polaznici imaju obezbeđenu zdravstvenu zaštitu i novčana primanja. Sa kandidatima koji budu upućeni na Kurs za podoficire RV i PVO biće sklopljen Ugovor o osposobljavanju radi realizacije Kursa za podoficire RV i PVO.
 
Polaznici Kursa za podoficire RV i PVO koji uspešno završe osposobljavanje postaju kandidati za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme.
 
Ukoliko proces selekcije ne zadovolji dovoljan broj kandidata, neće biti realizacije Kursa za podoficire RV i PVO.
 
NAČIN IZBORA I RANGIRANjA KANDIDATA
 
Izbor kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme vršiće se od kandidata koji zadovolje opšte i posebne uslove konkursa, a rangiranje će se vršiti po Kriterijumu za izbor kandidata.
 
Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom u izbornom postupku za formacijska mesta za koje su podneli prijave.
 
OSTALO
 
Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Komandi Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane na telefone: 011/3074–011, 011/3074–073 i 011/3074–008 ili na sajtu Vojske Srbije www.vs.rs.

Povezane vesti