Vežba mehanizovanog bataljona Prve brigade kopenene vojske

Sreda, 6.12.2023 | Obuka
U Centru za obuku putem simulacija Vojske Srbije ove nedelje se realizuje vežba komande jednog od mehanizovanih bataljona iz sastava Prve brigade kopnene vojske. 

Na ovoj vežbi podržanoj računarskim simulacijama proverava se osposobljenost  komande jedinice za planiranje, organizovanje i izvođenje dejstava u borbenim operacijama Vojske Srbije.

U toku realizacije vežbovnih aktivnosti proverava se i poznavanje načela upotrebe mehanizovanog bataljona u operacijama, sadejstvo sa jedinicama Kopnene vojske i Ratnog vazduhoplovstva i PVO, kao i saradnja sa činiocima civilnog okruženja. Akcenat je na primeni taktičkih radnji i štabnih procedura u fazi izvođenja operacija, uz svakodnevnu analizu rada komande u procesu donošenja odluka na svim nivoima komandovanja. 

Vežbe podržane računarskim simulacijama predstavljaju važan oblik praktične obuke komandi u Vojsci Srbije, budući da pružaju priliku štabnim oficirima i komandama da se, uz minimalan utrošak materijalnih resursa, osposobljavaju za planiranje i izvođenje borbenih operacija.

Povezane vesti