Javni konkurs za prijem lica iz građanstva u Centralnu logističku bazu

Sreda, 1.5.2024 | Konkursi

GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)

r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije 
u radni odnos na neodređeno vreme 
radi popune formacijskih mesta 

u Centralnoj logističkoj bazi Uprave za logistiku (J-4) Generalštaba Vojske Srbije

Radna mesta koja se popunjavaju:

1.1.tehnolog za elektronska sredstva (1 izvršilac) VSS;
1.2.mehaničar za PP sredstva i sudove pod pritiskom (1 izvršilac) VKV;
1.3.auto-limar (1 izvršilac) KV;
1.4.mehaničar za TT uređaje i sisteme – vozač (1 izvršilac) VKV;
1.5.vozač autobusa (1 izvršilac) VKV; 
1.6.vozač (1 izvršilac) KV; 
1.7.vozač vučnog voza (1 izvršilac) KV; 
1.8.zidar – fasader (1 izvršilac) VKV; 
1.9.moler – farbar (1 izvršilac) VKV; 
1.10.građevinski limar – vozač (1 izvršilac) VKV; 
1.11.podopolagač (1 izvršilac) KV; 
1.12.rukovalac parnih kotlova sa ATK (4 izvršioca) VKV;
1.13.elektromehaničar za izvore struje i agregate (1 izvršilac) KV; 
1.14.monter centralnog grejanja – vozač (1 izvršilac) VKV; 
1.15.vozač – rukovalac skladišne mehanizacije (1 izvršilac) KV; 
1.16.rukovalac (1 izvršilac) SSS; 
1.17.rukovalac (1 izvršilac) SSS; 
1.18.vozač (1 izvršilac) VKV; 
1.19.elektromehaničar za vozila točkaše – vozač (1 izvršilac) VKV; 
1.20.mehaničar za PP sredstva i sudove pod pritiskom (1 izvršilac) VKV;
1.21.vozač (1 izvršilac) KV.

I Opšti uslovi:

 • da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno i psihofizički sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
 • da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu;
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti i da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci;
 • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu;
 • da imaju odgovarajuću stručnu spremu za formacijsko mesto za koje konkuriše.

Posebni uslovi:

Radno mesto na rednom broju 1:

 • završene osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine iz elektrotehničkog ili računarskog inženjerstva, oblast elektronika ili telekomunikacije.

Radno mesto na rednom broju 2:

 • završena specijalizacija (na osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja), obrazovni profil mehaničar hidraulike i pneumatike.

Radno mesto na rednom broju 3:

 • završena srednja škola u trajanju od tri godine, obrazovni profil auto-limar.

Radno mesto na rednom broju 4:

 • završena specijalizacija na osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja, obrazovni profil elektrotehničar telekomunikacija.

Radno mesto na rednom broju 5:

 • završena specijalizacija (na osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja), obrazovni profil vozač motornih vozila i vozačka dozvola „D” i „DE” kategorije (VKV).

Radno mesto na rednom broju 6:

 • završena srednja škola u trajanju od tri godine, obrazovni profil vozač motornih vozila, i vozačka dozvola „C” i „CE” kategorije. 

Radno mesto na rednom broju 7:

 • Završena srednja škola u trajanju od tri godine, obrazovni profil vozač motornih vozila, vozačka dozvola „CE” kategorije. 

Radno mesto na rednom broju 8:

 • završena specijalizacija (na osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja), obrazovni profil zidar – fasader (VKV). 

Radno mesto na rednom broju 9:

 • završena specijalizacija (na osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja), obrazovni profil moler (VKV). 

Radno mesto na rednom broju 10:

 • završena specijalizacija (na osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja), obrazovni profil limar.

Radno mesto na rednom broju 11:

 • završeno srednje obrazovanje u trajanju od tri godine, obrazovni profil podopolagač.

Radno mesto na rednom broju 12:

 • završena specijalizacija (na osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja), oblast termoenergetika (VKV), i sertifikat (licenca) za rukovanje parnim kotlovima sa ATK.

Radno mesto na rednom broju 13:

 • završena srednja škola u trajanju od tri godine, obrazovni profil elektromehaničar za mašine i opremu.

Radno mesto na rednom broju 14:

 • završena specijalizacija (na osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja), oblast termoenergetika (VKV). 

Radno mesto na rednom broju 15:

 • završena srednja škola u trajanju od tri godine, obrazovni profil vozač motornih vozila, i vozačka dozvola „C” i „CE” kategorije. 

Radno mesto na rednom broju 16:

 • završena srednja škola u trajanju od četiri godine, obrazovni elektrotehničar elektronike ili telekomunikacija.

Radno mesto na rednom broju 17:

 • završena srednja škola u trajanju od četiri godine, obrazovni profil mašinski tehničar.

Radno mesto na rednom broju 18:

 • završena specijalizacija (na osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja), obrazovni profil vozač motornih vozila i vozačka dozvola „C” i „CE” kategorije (VKV).

Radno mesto na rednom broju 19:

 • završena specijalizacija (na osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja), obrazovni profil elektromehaničar za mašine i opremu ili automehaničar.

Radno mesto na rednom broju 20:

 • završena specijalizacija (na osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja), obrazovni profil mehaničar hidraulike i pneumatike.

Radno mesto na rednom broju 21:

 • završena srednja škola u trajanju od tri godine, obrazovni profil vozač motornih vozila, i vozačka dozvola „C” i „CE” kategorije. 

Izborni postupak: 

U izbornom postupku biće primenjeni kriterijumi propisani Odlukom o kriterijumima za prijem civilnih lica na službu u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa („Službeni vojni list”, broj 13/19, 20/20 i 2/22).

Za sva radna mesta biće sprovedene sledeće aktivnosti u selekciji: prosek ocena sa nivoa školovanja predviđenog za formacijsko mesto koje se popunjava (40% od ukupnog broja bodova), psihološka procena kandidata (30% od ukupnog broja bodova), razgovor sa kandidatom (30% od ukupnog broja bodova), medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera.

Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na radnim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova.

O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama ili pisanim putem na adrese navedene u prijavi.

Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku. 

Sa kandidatima koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće organizovan razgovor. O datumu, vremenu i mestu obavljanja razgovora kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi ili telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama.

Kandidati koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku. 

Za kandidate koji uđu u najuži izbor, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.

Kandidati koji uđu u najuži izbor pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad na radnim mestima na koja su konkurisali.

Mesta rada: 

 • Beograd (za formacijska mesta na brojevima 1 do 14);
 • Ralja (za formacijsko mesto na broju 15);
 • Smederevska Palanka (za formacijska mesta na brojevima 16 i 17);
 • Kragujevac (za formacijska mesta na brojevima 18, 19 i 20) i
 • Niš (za formacijsko mesto na broju 21).

Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 30 (trideset) dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana”.

Lica zadužena za davanje obaveštenja o javnom konkursu:  

 • za formacijska mesta na brojevima 1 do 15: Branko Popović, telefon 011/3053491,
 • za formacijska mesta na brojevima 16 do 20: Milan Jovanović, telefon 034/507177 i
 • za formacijsko mesto na broju 21: Mladen Stevanović, telefon 018/508614.

Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:

 • za formacijska mesta na brojevima 1 do 15: 

Vojna pošta 2084 Beograd, Oslobođenja 30, 11090 (Rakovica) Beograd, 
Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu Vojne pošte 2084 Beograd, Oslobođenja 30, 11090 (Rakovica) Beograd;

 • za formacijska mesta na brojevima 16 do 20:

Vojna pošta 2078 Kragujevac, Kneza Miloša 12, 34000 Kragujevac,
Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu Vojne pošte 2078 Kragujevac, Kneza Miloša 12;

 • za formacijsko mesto na broju 21:

Vojna pošta 2079 Niš, Čegarska bb, 18000 Niš
Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu Vojne pošte 2079 Niš, Čegarska bb.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontak telefon, imejl adresa, redni broj radnog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće: 

Za sva radna mesta: 

 • original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje ili zanimanje; 
 • original ili overena kopija svedočanstva za svaki razred zahtevane škole (za radna mesta za koja je propisan 3, 4 ili 5. stepen stručne spreme), 
 • original ili overena kopija uverenja o položenom specijalističkom ispitu – za radno mesto za koja je propisan 5. stepen stručne spreme, 
 • uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne starije od šest meseci); 
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest meseci (ne starije od šest meseci); 
 • uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Za radna mesta za koja je propisano KV, SSS:

 • orginal ili overena fotokopija svedočanstva za završen svaki razred srednje škole. 

Za radna mesta za koje je propisano VKV:

 • orginal ili overena fotokopija svedočanstva za završen svaki razred srednje škole i orginal ili overena kopija o položenom specijalističkom ispitu. 

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koju je overio javni beležnik. Izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao.

Napomena:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave, uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene rešenjem.

Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije pri izboru za prijem u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije dodatno se vrednuje činjenica da je kandidat supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije, dete palog borca, supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja i supružnik, odnosno član porodice profesionalnog vojnog lica. 
Probni rad obavezan je za sve one kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje 6 meseci. Zaposlenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu zbog otkaza.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016 i 95/18 – autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na veb-stranici Ministarstva odbrane Republike Srbije www.mod.gov.rs. Potpisanu izjavu neophodno je dostaviti uz molbu uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz suda i MUP-a da se protiv lica ne vodi krivični postupak, odnosno da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Kandidati koji konkurišu na više formacijskih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu, u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.

Lice koje je već zaposleno u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a koje se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju na radno mesto, odnosno formacijsko mesto u organizacionoj jedinici u kojoj radi, ili rešenje da je neraspoređeno.

Povezane vesti