Javni konkurs za osposobljavanje na Kursu za podoficire kandidata iz građanstva

Ponedeljak, 1.4.2024 | Konkursi

MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)
 
raspisuje
 
JAVNI KONKURS
 
za osposobljavanje na Kursu za podoficire kandidata iz građanstva
radi prijema lica iz građanstva u profesionalnu vojnu službu
u svojstvu podoficira na neodređeno vreme
 

Za vojno osposobljavanje na Kursu za podoficire kandidata iz građanstva u 2024. godini u Centru za obuku i usavršavanje podoficira ,,Narednik Milunka Savić” primaju se kandidati iz građanstva, ukupno 200 kandidata, radi prijema u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme u organizacijskim celinima Ministarstva odbrane Republike Srbije i Vojske Srbije sledećih rodova i službi:

 • pešadija, 29 polaznika;
 • artiljerija, 15 polaznika;
 • artiljerijsko-raketne jedinice za protivvazduhoplovna dejstva, 10 polaznika;
 • oklopne jedinice, 20 polaznika;
 • inžinjerija, 10 polaznika;
 • služba telekomunikacije, 17 polaznika;
 • tehnička služba (specijalnost mototehnika), 6 polaznika;
 • tehnička služba (vazduhoplovno-tehničke specijalnosti), 20 polaznika;
 • tehnička služba (specijalnost raketno naoružanje), 8 polaznika;
 • tehnička služba (specijalnost ubojna sredstva), 10 polaznika;
 • tehnička služba (specijalnost pogonska sredstva i antikorozivna zaštita), 10 polaznika;
 • tehnička služba (specijalnost elektroenergetika), 6 polaznika;
 • tehnička služba (specijalnost telekomunikacije), 10 polaznika;
 • intendantska služba, 10 polaznika;
 • sanitetska služba, 10 polaznika;
 • služba vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja, 9 polaznika.
 

USLOVI KONKURSA
 

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa.
 
Opšti uslovi konkursa:

 • da je punoletan;
 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da je zdravstveno i psihofizički sposoban za službu u Vojsci Srbije;
 • da ima srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine;
 • da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da je rođen 1989. godine i kasnije;
 • da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane.

Na konkurs se mogu prijaviti i kandidati koji pohađaju IV razred srednje škole.
 
Kandidati koji su srednje obrazovanje stekli u inostranstvu ili pohađali školovanje po inostranom nastavnom planu i programu potrebno je da imaju rešenje nadležnog ministarstva o nostrifikaciji srednjoškolske isprave stečene u inostranstvu.
 
Posebni uslovi konkursa:

Kandidati za polaznike osposobljavanja za rod inžinjerija, službu telekomunikacije, tehničku službu (specijalnost mototehnika), tehničku službu (vazduhoplovno-tehničke specijalnosti), tehničku službu (specijalnost raketno naoružanje), tehničku službu (specijalnost ubojna sredstva) i tehničku službu (specijalnost telekomunikacije), tehničku službu (specijalnost pogonska sredstva i antikorozivna zaštita) i tehničku službu (specijalnost elektroenergetika) moraju da ispune uslov da su završili četvorogodišnju srednju školu tehničke struke ili gimnaziju, odnosno da pohađaju IV razred srednje škole tehničke struke ili gimnazije.

Kandidati za polaznike osposobljavanja za intendantsku službu moraju da ispune uslov da su završili četvorogodišnju srednju školu ekonomske struke ili srednju školu iz oblasti poljoprivrede i prerade hrane ili trgovine, ugostiteljstva i turizma ili gimnaziju, odnosno da pohađaju IV razred srednje škole oblasti poljoprivrede i prerade hrane ili trgovine, ugostiteljstva i turizma ili gimnazije.

Kandidati za polaznike osposobljavanja za sanitetsku službu moraju da ispune uslov da su završili četvorogodišnju srednju školu medicinske struke, odnosno da pohađaju IV razred srednje škole medicinske struke. Kandidati koji nemaju položen državni ispit po završetku osposobljavanja biće upućeni na pripravnički staž radi sticanja potrebnih kvalifikacija.
 
Poželjno je da kandidat ima vozačku dozvolu B kategorije i više.
 

NAČIN KONKURISANjA

 
Kandidat može podneti samo jednu prijavu. Prilikom podnošenja prijave kandidat koji ispunjava uslove konkursa za više rodova, odnosno službi obavezno navodi redosled rodova i službi radi čije popune radnih mesta se prijavljuje na vojno osposobljavanje i uz prijavu dostavlja i kratku biografiju.
 
Obrazac prijave za upis sa upustvom o popunjavanju mogu dobiti kod teritorijalnog organa regionalnog centra Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka, u kasarnama u kojima su raspoređenje jedinice Vojske Srbije ili preuzeti na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs ili sajtu Vojske Srbije www.vs.rs (prijava za prijem).
 
Uz prijavu na konkurs kandidati treba da dostave sledeća dokumenta:

 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili fotokopija overena kod javnog beležnika);
 • uverenje o državljanstvu (original ili fotokopija overena kod javnog beležnika – ne starije od šest meseci);
 • overene fotokopije svedočanstava svih razreda i fotokopiju diplome srednje škole (za kandidate koji su završili četvorogodišnje školovanje), odnosno svedočanstva završenih razreda i overen prepis (overenu kopiju) ocena sa polugodišta četvrtog razreda (za kandidate kojima je školovanje u toku).
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci (ne starije od šest meseci);
 • uverenje o regulisanju vojne obaveze, sa naznakom čina u rezervi (izdaje regionalni centar MO za lokalnu samoupravu u kome se lice vodi u evidenciji) – ukoliko je lice regulisalo vojnu obavezu;
 • izjavu lica, overenu kod javnog beležnika, da mu u državnom organu nije prestajao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Izuzetno, u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao.

Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Kandidati koji nisu odslužili vojni rok sa oružjem dužni su pre prijavljivanja na konkurs da se jave nadležnom regionalnom centru Ministarstva odbrane radi uvođenja u vojnu evidenciju.

Prijave na konkurs sa navedenim dokumentima dostavljati putem pošte na adresu: Ministarstvo odbrane, Vojska Srbije, Komanda za obuku, Centar za obuku i usavršavanje podoficira „Narednik Milunka Savić”, Bavaništanski put bb, 26101 Pančevo, sa naznakom „za prijem lica na osposobljavanje za podoficire po javnom konkursu”.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja.
 
Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili kopiji overenoj kod javnog beležnika biće odbačene rešenjem.
 

IZBORNI POSTUPAK

 
Izborni postupak sprovešće konkursna komisija sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa.

Izborni postupak se sprovodi po principu eliminacije i obuhvata psihološku procenu, proveru fizičke sposobnosti, medicinsko-zdravstvenu procenu, komisijski razgovor i bezbednosnu proveru. Neispunjavanje kriterijuma na prethodnoj proveri – proceni isključuje upućivanje na dalje provere – procene.

Kandidati koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u nekoj od faza izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće upućeni na psihološku procenu i proveru fizičke sposobnosti. O vremenu i mestu realizacije planiranih aktivnosti biće obavešteni blagovremeno na jedan od sledećih načina (telefonom ili pisanim putem na adresu navedenu u prijavi ili na elektronsku adresu navedenu u prijavi). Za proveru fizičkih sposobnosti kandidati su u obavezi da ponesu sportsku opremu: patike, trenerka – šorts, majica (sopstveni izbor).

Prilikom javljanja na fizičku proveru potrebno je da kandidati donesu popunjen (hemijskom olovkom) obrazac upitnika za bezbednosnu proveru, koji mogu preuzeti kod teritorijalnog organa regionalnog centra Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka i u jedinicama Vojske Srbije prilikom preuzimanja obrasca prijave na konkurs ili na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs i sajtu Vojske Srbije www.vs.rs (obrazac bezbednosne provere). Kandidati čije je prebivalište na teritoriji AP Kosovo i Metohija obrazac za bezbednosnu proveru mogu preuzeti od teritorijalnog organa regionalnog centra Ministarstva odbrane koji je najbliži njihovom mestu prebivališta.

Kandidati koji zadovolje uslove psihološke procene i provere fizičke sposobnosti biće upućeni na medicinsko-zdravstvenu procenu u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za profesionalnu vojnu službu, a o vremenu i mestu realizacije biće blagovremeno obavešteni (telefonom ili pisanim putem na adresu navedenu u prijavi ili na elektronsku adresu navedenu u prijavi). Prilikom javljanja na ocenu zdravstvenih sposobnosti kandidati su u obavezi da ponesu izvod iz zdravstvenog kartona na propisanom obrascu, popunjen i overen kod izabranog lekara (obrazac u prilogu) i zdravstvenu knjižicu.

Sa kandidatima koji ispune uslove psihološke procene, provere fizičke sposobnosti i medicinsko-zdravstvene procene, biće obavljen komisijski razgovor, a o vremenu i mestu realizacije biće blagovremeno obavešteni (telefonom ili pisanim putem na adresu navedenu u prijavi ili na elektronsku adresu navedenu u prijavi).

Kandidati su u obavezi da sa sobom nose lični identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš) na svim aktivnostima u postupku selekcije.

Za kandidate koji ispune uslove fizičke provere i medicinsko-zdravstvene procene biće izvršena bezbednosna provera za prijem na rad u Vojsci Srbije u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica, koju obavlja Vojnobezbednosna agencija. Kandidat nema pravo žalbe na rezultate bezbednosne provere.

Sve eventualne troškove putovanja do kasarne i vojnozdravstvenih ustanova radi realizacije selekcije, psihološke i medicinsko-zdravstvene procene, kao i eventualne troškove smeštaja i ishrane snose kandidati.

Od kandidata koji uspešno realizuju postupak selekcije biće izabrani kandidati za upućivanje na Kurs za podoficire kandidata iz građanstva. O mestu i vremenu javljanja biće obavešteni blagovremeno (telefonom ili pisanim putem na adresu navedenu u prijavi ili na elektronsku adresu navedenu u prijavi).

Ukoliko proces selekcije ne zadovolji dovoljan broj kandidata u okviru određenog roda, odnosno službe, neće biti realizacije Kursa za podoficire kandidata iz građanstva za te rodove, odnosno službe.

Polaznici Kursa za podoficire koji uspešno završe osposobljavanje postaju kandidati za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme.
 

NAČIN IZBORA I RANGIRANjE KANDIDATA

 
Izbor kandidata za vojno osposobljavanje na Kursu za podoficire kandidata iz građanstva radi prijema u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme vršiće se od kandidata koji zadovolje opšte i posebne uslove konkursa i uslove u izbornom postupku, a rangiranje će se vršiti po kriterijumu za izbor kandidata.
 
Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom u izbornom postupku za rod, odnosno službu za koje su podneli prijave.
 
Utvrđivanje rang-liste prijavljenih kandidata vrši se na osnovu sledećih merila:

 • uspeh iz srednje škole – maksimalan broj bodova je 40;
 • provera fizičkih sposobnosti – maksimalan broj bodova je 20;
 • osnovna psihološka selekcija – maksimalan broj bodova je 20;
 • komisijski razgovor – maksimalan broj bodova je 20.

Maksimalan broj bodova koji kandidat može da ostvari iznosi 100 bodova. Kandidati će biti rangirani na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova do broja kandidata predviđenih konkursom. U slučaju istog broja bodova prednost će imati kandidat čiji je roditelj poginuli ili ranjeni pripadnik Vojske Srbije, zatim kandidat koji ima više bodova po osnovu postignutog opšteg uspeha u srednjoj školi i na kraju kandidat koji je ostvario najveći broj bodova na komisijskom razgovoru.
 
Kriterijumi selekcije jedinstveni su za kandidate oba pola.
 

OSPOSOBLjAVANjE, PRAVA I OBAVEZE POLAZNIKA OSPOSOBLjAVANjA

 
Kurs za podoficire kandidata iz građanstva realizuje se prema Programu kursa u Centru za obuku i usavršavanje podoficira ,,Narednik Milunka Savić” u Pančevu, u centrima za specijalističku obuku Komande za obuku i jedinicama Vojske Srbije i traje devet meseci.

Po završetku kursa kandidat je osposobljen za obavljanje početnih podoficirskih dužnosti u okviru svoga roda – službe.

Za vreme osposobljavanja kandidati su u svojstvu lica na osposobljavanju za podoficira, gde im je obezbeđen besplatan smeštaj i ishrana, oprema neophodna za realizaciju nastavnih sadržaja, uniforma i druga neophodna sredstva.

Tokom osposobljavanja polaznici imaju obezbeđenu zdravstvenu zaštitu i novčana primanja.

Sa kandidatima koji budu upućeni na Kurs za podoficire biće sklopljen Ugovor o osposobljavanju radi realizacije Kursa za podoficire kandidata iz građanstva.
 

PRIJEM U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU

 
Nakon uspešno završenog osposobljavanja polaznici osposobljavanja postaju kandidati za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme i proizvođenje u čin vodnika odgovarajućeg roda – službe.
 
Prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme, koji uspešno završe osposobljavanje, vrši se na formacijska mesta u skladu sa trenutnim potrebama službe u okviru roda, odnosno službe za koja su kandidati primljeni na osposobljavanje.
 
U toku osposobljavanja sprovodiće se dodatna sagledavanja ispunjenosti uslova za prijem u sastav Vojnobezbednosne agencije Ministarstva odbrane, Garde i u jedinice vojne policije, po sledećem:

 • sagledavanja ispunjenosti uslova za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme u Vojnobezbednosnu agenciju vršiće se od zainteresovanih kandidata od polaznika osposobljavanja za službu telekomunikacije i tehničku službu (specijalnost telekomunikacije);
 • sagledavanja ispunjenosti uslova za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme u Gardu vršiće se izborom zainteresovanih kandidata  od polaznika osposobljavanja za rod pešadija, tehničku službu (specijalnost telekomunikacije), tehničku službu (specijalnost elektroenergetika), tehničku službu (specijalnost pogonska sredstva i antikorozivna zaštita) i intendantsku službu;
 • sagledavanja ispunjenosti uslova za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme u jedinice vojne policije vršiće se izborom zainteresovanih kandidata od polaznika osposobljavanja za rod pešadija.


OSTALO

 
Sve informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs, sajtu Vojske Srbije www.vs.rs ili na telefon 011/2063-332.
Ključne reči

Povezane vesti