Javni konkurs za prijem lica iz građanstva u Vojnogeografski institut, u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije

Ponedeljak, 1.6.2020 | Konkursi

GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)
 
r a s p i s u j e
 
raspisuje
 
JAVNI KONKURS
 
za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnih lica
na službi u Vojsci Srbije

 
I Naziv ustanove Vojske Srbije u kojoj se popunjavaju radna mesta:
 
Vojnogeografski institut Uprave za obaveštajno-izviđačke poslove (J-2) Generalštaba Vojske Srbije
 
Radna mesta koja se popunjavaju:
 
 1. referent (10 izvršilaca), OSS, mesto službovanja – Beograd;
 2. referent (2 izvršioca), SSS, mesto službovanja – Beograd;
 3. tehničar grafičke pripreme (1 izvršilac), SSS, mesto službovanja – Beograd.
 
OPŠTI USLOVI KONKURSA:
 
 • da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci.
 
POSEBNI USLOVI KONKURSA
 
 • Za radno mesto pod rednim brojem 1:
  završena viša geodetska škola ili visoka škola strukovnih studija geodetskog usmerenja (180 ESPB) i poznavanje rada na računaru.
 • Za radno mesto pod rednim brojem 2:
  završena srednja stručna škola geodetskog usmerenja i poznavanje rada na računaru.
 • Za radno mesto pod rednim brojem 3:
  završena srednja stručna škola u trajanju od 4 (četiri) godine tehničkog ili grafičkog usmerenja.
 
Zajedničko za sva radna mesta
 
II Izborni postupak

U izbornom postupku biće primenjeni kriterijumi propisani Odlukom o kriterijumima za prijem civilnih lica na službi u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa („Službeni vojni list”, broj 13/19), i to:
 • za radna mesta pod rednim brojevima od 1 do 2 – prosek ocena sa poslednjeg nivoa školovanja koje je propisano za prijem na radno mesto (30% od ukupnog broja bodova), proveru znanja i sposobnosti (20% od ukupnog broja bodova) psihološku procenu kandidata (40% od ukupnog broja bodova) i razgovor sa kandidatom (10% od ukupnog broja bodova), medicinsko-zdravstvena procena i bezbedonosna procena;
 • za radno mesto pod rednim brojem 3 – prosek ocena sa poslednjeg nivoa školovanja koje je propisano za prijem na radno mesto (40% od ukupnog broja bodova), psihološku procenu kandidata (40% od ukupnog broja bodova) i razgovor sa kandidatom (20% od ukupnog broja bodova), medicinsko-zdravstvena procena i bezbedonosna procena.
 
Test znanja i veština sastojaće se iz dva dela, stručno geodetski i informatički deo. Testovi su sastavljeni od pitanja koja se rešavaju zaokruživanjem jednog ili više ponuđenih odgovora. 
 
Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na formacijskim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova. O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.
 
Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Sa kandidatima koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće obavljeno testiranje (stručno geodetski i informatički deo). Kandidati sa više od 50% tačnih odgovora mogu da učestvuju u daljem toku selekcije – razgovor sa kandidatom. O datumu, vremenu i mestu obavljanja testiranja i razgovora kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.
 
Takođe, za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, uz njihovu pisanu saglasnost, biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.
 
Kandidati koji se ne odazovu pozivu u bilo kojoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće o izbornom postupku.
 
Kandidati koji uđu u najuži izbor pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
 
Mesto rada: Beograd.
 
III Rok za podnošenje prijave na javni konkurs: 30 (trideset) dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana”.
 
IV Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:

Informacije o konkursu mogu se dobiti na telefon 011/3205-007 ili 011/3205-167, na sajtu Vojnogeografskog instituta www.vgi.mod.gov.rs i slanjem i-mejl na adresu vgi@vs.rs .

V Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:

Poštom na adresu: Vojnogeografski institut, Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd, sa naznakom „za javni konkurs”. Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu Vojnogeografskog instituta, Mije Kovačevića 5, Beograd.

VI Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

Uz prijavu (koja je obavezna) u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, i-mejl adresa, redni broj radnog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće:
 
 • diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje;
 • uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
 • original ili overena kopija svedočanstva za svaki razred završene škole – za radna mesta za koje je propisan 4. stepen stručne spreme;
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne stariji od šest meseci);
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest meseci;
 • uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.
 
Napomena:
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave, uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene rešenjem.
 
Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije između kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, prvenstvo pod jednakim uslovima ima supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih na vršenju službe u Vojsci Srbije i supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja.
 
Probni rad obavezan je za sve one kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje 6 meseci. Zaposlenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu bez otkaza.
 
Javni konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da ostvari uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu moguće je preuzeti na veb-stranici Ministarstva odbrane Republike Srbije. Potpisanu izjavu neophodno je dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz suda i MUP-a da se protiv lica ne vodi krivični postupak, odnosno da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Kandidati koji konkurišu za više formacijskih mesta podnose pojedinačne prijave za svako formacijsko mesto na koje konkurišu u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.
 
Lice koje je već zaposleno u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a koje se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljansvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnose rešenje o raspoređivanju na radno mesto, odnosno formacijsko mesto u organizacionoj jedinici u kojoj radi, ili rešenje da je neraspoređeno.

Povezane vesti