Aktuelne mirovne operacije

Aktuelne mirovne operacije

10.02.2016 Trenutno su u 5 multinacionalnih operacija pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija i 4 multinacionalne operacije Evropske unije angažovana 292 pripadnik Vojske Srbije.
Kursevi u Centru za mirovne operacije

Kursevi u Centru za mirovne operacije

29.05.2015 Obuka oficira i podoficira sprovodi se putem kurseva i seminara i obuhvata osnovna znanja iz oblasti multinacionalnih operacija, proces donošenja odluke i obuku za specifične dužnosti – štabne dužnosti, dužnosti logističkih oficira, oficira za civilno-vojnu saradnju, vojnih posmatrača...
Orijentacioni kurs za štabne oficire i podoficire u MnOp

Orijentacioni kurs za štabne oficire i podoficire u MnOp

05.04.2016 Program kursa ima za cilj da slušaoci steknu osnovna znanja i veštine potrebne za obavljanje štabnih dužnosti u multinacionalnim operacijama u komandama jedinica ranga bataljona.
Kurs za ključno osoblje jedinica za mirovne operacije

Kurs za ključno osoblje jedinica za mirovne operacije

06.04.2016 Program kursa je usmeren na obuku onih oficira i podoficira koji su planirani i izabrani za rad na ključnim pozicijama/dužnostima u kontingentu i jedinicama Vojske Srbije za učešće u multinacionalnim operacijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije.
Kurs za štabne oficire Ujedinjenih nacija

Kurs za štabne oficire Ujedinjenih nacija

06.04.2016 Program kursa je fokusiran na glavne karakteristike funkcionisanja integrisanih misija Ujedinjenih nacija i proces planiranja vojne komponente.
Završene mirovne operacije

Završene mirovne operacije

29.01.2016 Vojska Srbije nastavlja tradicije učešća u mirovnim operacijama započete upućivanjem kontingenta JNA u sastav Snaga za hitno reagovanje Ujedinjenih nacija na Sinaju 1956. godine.
Pregled angažovanja pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama

Pregled angažovanja pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama

29.05.2015 U 5 multinacionalnih operacija pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija i 4 multinacionalne operacije Evropske unije angažovan je 281 pripadnik Vojske Srbije.
Zaštita civila i rod u mirovnim operacijama

Zaštita civila i rod u mirovnim operacijama

05.04.2016 Program kursa se fokusira na to kako uspešne misije treba da se bave potrebama lokalne populacije u zoni operacija i kako je od suštinskog značaja da vojno i policijsko osoblje, kao i civilno osoblje ženskog pola bude uključeno u planiranje, sprovođenje i evaluaciju operacija.
Kurs za vojne posmatrače Ujedinjenih nacija

Kurs za vojne posmatrače Ujedinjenih nacija

05.04.2016 Program kursa je fokusiran na ulogu i odgovornosti vojnog posmatrača na tim-sajtu / u štabu posmatrača UN i tehnike i procedure rada.