Javni konkurs za prijem lica iz građanstva u svojstvu podoficira na službi u Gardi Vojske Srbije

Četvrtak, 1.10.2020 | Konkursi

GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
GARDA
 
r a s p i s u j e
 
JAVNI KONKURS
 
za prijem lica iz građanstva u svojstvu podoficira na službi u Vojsci Srbije
u radni odnos na neodređeno vreme


radi popune radnih mesta u

I Naziv jedinice Vojske Srbije u kojoj se popunjavaju radna mesta:
 
Garda Vojske Srbije
 
Radna mesta koja se popunjavaju:
 • muzičar – flauta, SSS, 1 izvršilac i
 • muzičar – horna 3, SSS, 1 izvršilac.
    
Opšti uslovi:
 
 • da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije,
 • da su zdravstveno i psihofizički sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije,
 • da imaju srednje obrazovanje u trajanju do četiri godine,
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti i da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci,
 • da kandidati nisu stariji od 40 godina,
 • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu, a u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane,
 • da je završio odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem.
 
Posebni uslovi: 
 
 • Radno mesto na rednom broju 1:
da ima najmanje srednje muzičko obrazovanje u trajanju od četiri godine, instrumentalni odsek – flauta.
 
 • Radno mesto na rednom broju 2:
da ima najmanje srednje muzičko obrazovanje u trajanju od četiri godine, instrumentalni odsek – horna.
 
II Izborni postupak: Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune (sa priloženim potrebnim dokazima) i koji ispunjavaju sve uslove za formacijsko mesto za koje konkurišu biće pozvani da učestvuju u izbornom postupku.
 
Izborni postupak sprovešće konkursna komisija, koju formira nadležni starešina, sledećim redosledom:
 
 • testiranje psiholoških kapaciteta kandidata,
 • medicinsko-zdravstvena procena,
 • provera fizičke sposobnosti kandidata,
 • audicija i
 • razgovor.
 
Kandidat će dobiti obaveštenje od predsednika konkursne komisije o datumu, vremenu i mestu gde će se realizovati aktivnosti u izbornom postupku, najmanje osam dana pre njenog početka. Pozivi i sva pismena dokumenta dostavljaju se kandidatu na adresu koju navede u prijavi za prijem. Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi obavljanja provere psihološke sposobnosti, medicinsko-zdravstvene procene, fizičke sposobnosti, obavljanja audicije i razgovora, smatraće se da je odustao od daljeg učešća u izbornom postupku.
 
Postupak izbora kandidata sprovodi se po principu eliminacije, tako da neispunjavanje kriterijuma na prethodnoj proveri – proceni isključuje upućivanje na dalje provere – procene.
 
Testiranje psiholoških kapaciteta kandidata izvršiće se u nadležnoj vojnozdravstvenoj ustanovi, prema rasporedu koji će izraditi i o kojima će ih obavestiti predsednik konkursne komisije. Navedena procena i provera obaviće se na osnovu standardizovanih testova.
 
Kandidati koji ispune kriterijume na testiranju psiholoških kapaciteta biće upućeni na medicinsko-zdravstvenu procenu u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu, radi ocene sposobnosti za prijem u profesionalnu vojnu službu.
 
Za proveru fizičke sposobnosti, kandidati su u obavezi da sa sobom ponesu sportsku opremu: patike, trenerka ili šorts, majica (sopstveni izbor).
 
Audicija obuhvata praktično izvođenje tri zadate i dve kompozicije po ličnom izboru.
 
Zadate kompozicije su:
 
 • etida (tehnička kompozicija – notni materijal za pripremu izvođenja biće uručen kandidatima najmanje sedam dana pre audicije);
 • orkestarske studije (notni materijal za pripremu izvođenja biće uručen kandidatima najmanje sedam dana pre audicije);
 • kompozicija za čitanje sa lista (notni materijal za pripremu izvođenja biće uručen kandidatima na dan audicije, najmanje pet minuta pre izvođenja).
 
Kompozicije po izboru su:
 
 • koncert (ciklično muzičko delo, po izboru kandidata);
 • komad (po izboru kandidata),
 
Mesto izvršenja audicije biće u kongresnoj dvorani Doma Garde u Kasarni „Topčider” u Beogradu. Za audiciju kandidati moraju imati muzički instrument na kome interpretiraju zadate kompozicije i kompoziciju po ličnom izboru.
 
Razgovor sa kandidatima izvršiće konkursna komisija sa kandidatima koji ispune kriterijume po prethodnim proverama – procenama.
 
Rezultate prijavljenih kandidata utvrdiće konkursna komisija za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila za izbor:
 
 • prosek ocena završene srednje škole – do 50 bodova (proizvod konačne ocene i broja 10);
 • provera fizičke sposobnosti – do 20 bodova (proizvod konačne ocene i broja 4);
 • psihološka procena kandidata – do 20 bodova (prva kategorija 20 bodova, druga kategorija 10 bodova, treća kategorija 0 bodova);
 • razgovor – do 10 bodova (proizvod konačne ocene i broja 2).
 
Za kandidate, uz njihovu pisanu saglasnost, biće izvršena bezbednosna provera radi prijema na rad u Vojsku Srbije, u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koja obavlja Vojnobezbednosna agencija.
 
Prilikom realizacije izbornog postupka kandidati sa sobom obavezno nose ličnu kartu ili pasoš..
 
Sve eventualne troškove putovanja do kasarni i vojnozdravstvenih ustanova, radi izvršenja selekcije, psihološke i medicinsko-zdravstvene procene, kao i eventualne troškove smeštaja i ishrane snose kandidati koji su se prijavili za popunu formacijskih mesta podoficira.
 
Mesto rada: Beograd.
 
III Rok za podnošenje prijave na javni konkurs: 30 (trideset) dana i počinje da teče od narednog dana kada je javni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana”, na veb-sajtu Ministarstva odbrane, odnosno Vojske Srbije”.
 
IV Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:
Miloš Vučković, telefon 011/2064-415 i Aleksandar Đurov, telefon 011/2064-424. Takođe, sve informacije vezane za konkurs mogu se dobiti na sajtu Vojske Srbije www.vs.rs.
 
V Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:
 
Poštom na adresu VP 4795 Beograd, Jovana Marinovića bb, 11000 Beograd, sa naznakom „za javni konkurs”. Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu VP 4795 Beograd.
 
VI Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
 
Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, imejl adresa, naziv i redni broj radnog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće:
 
 • diploma – uverenje kojim se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje ili zanimanje;
 • svedočanstva za svaki razred zahtevane škole;
 • uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne starije od šest meseci);
 • uverenje o regulisanju vojne obaveze sa naznakom čina u rezervi (izdaje Centar MO u kome se lice vodi u evidenciji);
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci;
 • izjavu lica da nije bio zaposlen u državnom organu, odnosno uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.
 
Napomena:
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave, uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene rešenjem.
 
Javni konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje komandant Garde.
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016 i 95/2018) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da ostvari uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na sajtu Ministarstva odbrane ili Vojske Srbije.

Potpisanu izjavu neophodno je dostaviti uz molbu uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz suda i MUP-a da se protiv lica ne vodi krivični postupak, odnosno da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Kandidati koji konkurišu na više formacijskih mesta podnose pojedinačne prijave za svako formacijsko mesto na koje konkurišu.
Ključne reči

Povezane vesti