210. bataljon veze

210. bataljon veze je namenjen za realizaciju telekomunikaciono-informatičkog obezbeđenja za potrebe Komande Ratnog vazduhoplovstva i PVO.

U sastavu 210. bataljona veze su komanda, dve čete veze, dva voda veze i logistički vod.

Komandant 210. bataljona veze je potpukovnik Ivan Novaković. 

Zadaci 210. bataljona veze


Zadaci 210. bataljona veze su:

  • obezbeđenje neprekidnosti i kvalitetno funkcionisanje telekomunikaciono-informacionog sistema i zaštita informacija za potrebe Komande RV i PVO,
  • ojačanje elemenata stacionarnog telekomunikaciono-informatičkog centra,
  • postavljanje pokretnog telekomunikaciono-informatičkog centra.

Oprema 210. bataljona veze


210. bataljon veze opremljen je uređajima i sistemima za realizaciju telekomunikaciono-informatičkog obezbeđenja u stacionarnoj i mobilnoj komponenti telekomunikaciono-informacionog sistema, domaćeg i inostranog porekla:

  • Radio-relejni uređaji koji omogućavaju prenos digitalnih i analognih informacija,
  • Radio-uređaji VF opsega male, srednje i velike snage, kojima se obezbeđuje održavanje veze na celoj teritoriji Republike Srbije, koristeći ručni i automatski režim rada uređaja,
  • Radio-uređaji VVF opsega za vezu „zemlja–zemlja” i „zemlja–vazduh”,
  • Digitalne automatske telefonske centrale i telefonski višekanalni uređaji za prenos analognih i digitalnih informacija po kablovskom sistemu prenosa,
  • Uređaji za kriptozaštitu koji obezbeđuju zaštićen prenos govornih i štampanih informacija i računarskih podataka,
  • Informatička oprema za realizaciju i održavanje računarske mreže.

Tradicije 210. bataljona veze


210. bataljon veze formiran je 11. septembra 1967. godine od čete veze Prvog puka VOJIN i čete veze 250. raketne brigade PVO i kao prištapska jedinica ušao je u sastav Prvog puka VOJIN.

U sastavu Prvog puka VOJIN nalazi se sve do 1978. godine, kada postaje samostalna jedinica u okviru 11. divizije PVO.

Rasformiranjem 11. divizije PVO, 1987. godine, ulazi u sastav Prvog korpusa RV i PVO. Reorganizacijom RV i PVO, 1992. godine, 210. bataljon veze ulazi u sastav Korpusa PVO.

Od 2005. godine direktno je potčinjen komandantu RV iPVO, a tada su u njegov sastav ušle jedinice rasformiranog 322. bataljona veze Komande Vazduhoplovnog korpusa. Po sadašnjoj formaciji postavljen je od 16. februara 2011. godine.

Kontakt


Adresa: Raška 2, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 3053-200
Telefaks: +381 (0) 11 3053-667
Mejl: 210bv@vs.rs

Povezane vesti