Javni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira na neodređeno vreme u Gardu

Četvrtak, 1.9.2022 | Konkursi

MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)
 
raspisuje
 
JAVNI KONKURS
 

za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira na neodređeno vreme
 
U Gardu Generalštaba Vojske Srbije:
 
 1. referent za infrastrukturu, FVES FĐ004, jedan izvršilac.
    
Opšti uslovi konkursa:
 
 • da je kandidat punoletan;
 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da je zdravstveno i psihofizički sposoban za službu u Vojsci Srbije;
 • da ima stečeno visoko obrazovanje – završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB bodova ili osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine, ili osnovne strukovne studije sa završenim strukovnim specijalističkim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova;
 • da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da nije stariji od 45 godina života;
 • da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;
 • da je završio odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem.
 
Posebni uslovi konkursa
 
Radno mesto na rednom broju 1:

 • završen građevinski ili arhitektonski fakultet.
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži osnovne lične podatke, adresu stanovanja, kontakt telefon, naglašeno formacijsko mesto za koje podnose prijavu i kratku biografiju, kandidati treba da dostave sledeća dokumenta:
 
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako je na obrascu bez holograma, ne stariji od šest meseci – original ili foto-kopija overena kod javnog beležnika);
 • uverenje o državljanstvu (original ili foto-kopija overena kod javnog beležnika – ne starije od šest meseci);
 • dokaz o stečenom obrazovanju (original diploma – uverenje o završenom obrazovanju ili foto-kopija overena kod javnog beležnika);
 • foto-kopija radne knjižice ili neki drugi dokaz o radnom iskustvu u struci;
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci (ne starije od šest meseci);
 • uverenje o regulisanju vojne obaveze, sa naznakom čina u rezervi (izdaje regionalni centar MO za lokalnu samoupravu u čijoj je evidenciji lice);
 • potpisanu izjavu o prihvatanju rasporeda po potrebi službe na celoj teritoriji Republike Srbije (svojeručno potpisana izjava);
 • potpisanu izjavu o prihvatanju upućivanja na obuku za osposobljavanje za oficire (kandidati koji konkurišu za oficire, a nisu rezervni oficiri);
 • izjavu lica, overenu kod javnog beležnika, da nije bio zaposlen u državnom organu, odnosno da mu u državnom organu nije prestajao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Napomena: 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili kopiji overenoj kod javnog beležnika, biće odbačene rešenjem.
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 18/2016 i 95/18) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da ostvari uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na sajtu Vojske Srbije, www.vs.rs. Potpisanu izjavu je neophodno dostaviti uz molbu, uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: 

 • uverenje o državljanstvu;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uverenje suda i MUP-a da se protiv lica ne vodi krivični postupak, odnosno da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci;
 • uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
 
Prijave na konkurs sa navedenim dokumentima dostavljati poštom na adresu:

Ministarstvo odbrane, Vojska Srbije, Komanda Garde, Jovana Marinovića bb, 11000 Beograd, sa naznakom „za prijem lica po javnom konkursu“.
 
Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu Komande Garde.
 
Rok za podnošenje prijave na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja.
 
IZBOR KANDIDATA ZA POPUNU FORMACIJSKOG MESTA
 
Izborni postupak sprovešće konkursna komisija, koju formira nadležni starešina, između kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem na formacijsko mesto za koje su konkurisali.
 
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće upućeni na procenu psiholoških kapaciteta i proveru fizičkih sposobnosti. Za proveru fizičkih sposobnosti kandidati su u obavezi da ponesu sportsku opremu: patike, trenerku – šorts, majicu (sopstveni izbor).
 
Sa kandidatima koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće obavljen razgovor. O datumu, vremenu i mestu obavljanja razgovora kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.
 
Postupak selekcije kandidata sprovodi se po principu eliminacije, tako da neispunjavanje kriterijuma na prethodnoj proveri – proceni isključuje upućivanje na dalje provere – procene.
 
Radi vršenja psihološke procene, kandidati za popunu formacijskih mesta biće upućeni u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu (u Beogradu), prema rasporedu koji će izraditi i o kojem će ih informisati predsednik konkursne komisije.
 
Rezultate prijavljenih kandidata utvrdiće konkursna komisija za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila:

 • prosek ocena na osnovnim studijama – do 50 bodova (proizvod ocene i broja 5);
 • provera fizičkih sposobnosti – do 20 bodova (proizvod konačne ocene i broja 4);
 • psihološka procena kandidata – do 20 bodova (proizvod koeficijenta procene psiholoških kapaciteta i broja 4);
 • razgovor – do 10 poena (proizvod konačne ocene i broja 2).
Kandidati koji sa najboljim rezultatima ispune merila za izbor biće upućeni na medicinsko-zdravstvenu procenu u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu, radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za profesionalnu vojnu službu.
 
Za kandidate biće izvršena bezbednosna provera za prijem na rad u Vojsci Srbije.
 
Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi obavljanja psihološke procene, opšteg lekarskog pregleda, provere fizičkih sposobnosti, razgovora i upućivanja na medicinsko-zdravstvenu procenu, smatraće se da je odustao od daljeg učešća u izbornom postupku.
 
Prilikom dolaska na proveru opštih sposobnosti (opšti lekarski pregled i provera fizičkih sposobnosti), kandidati obavezno nose ličnu kartu ili vojnu legitimaciju.
 
Sve eventualne troškove putovanja do kasarne i vojnozdravstvenih ustanova, radi realizacije selekcije, psihološke i medicinsko-zdravstvene procene, kao i eventualne troškove smeštaja i ishrane snose kandidati koji su se prijavili za formacijskih mesta oficira.
 
Lica primljena u profesionalnu vojnu službu ostvaruju sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Sve informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti na sajtu Vojske Srbije (www.vs.rs) ili na telefon Komande Garde 011/2064-374.
Ključne reči

Povezane vesti