Javni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme u Gardu

Subota, 1.4.2023 | Konkursi

GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)
 
raspisuje
 
JAVNI KONKURS
 
Za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme

U Gardu
 
Formacijsko mesto koje se popunjava:

 1. muzičar – horna 3. u Reprezentativnom orkestru Garde, Gardijskog bataljona Garde, Generalštab Vojske Srbije, FVES PM28P, FČ stariji vodnik, jedan izvršilac, mesto službovanja Beograd.
    
USLOVI KONKURSA
 
Opšti uslovi:

 • da je kandidat punoletan;
 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da je zdravstveno i psihofizički sposoban za službu u Vojsci Srbije;
 • da ima odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkuriše,
 • da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da nije stariji od 40 godina;
 • da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;
 • da je završio odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem.
 
Posebni uslovi: 

 • da kandidat ima najmanje srednje muzičko obrazovanje u trajanju od četiri godine, instrumentalni odsek – horna.
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži osnovne lične podatke, adresu stanovanja, kontakt telefon, naglašeno formacijsko mesto za koje podnose prijavu i kratku biografiju, kandidati treba da dostave sledeća dokumenta:

 • izvod iz matične knjige rođenih (ako je na obrascu bez holograma, ne stariji od šest meseci – original ili fotokopija overena kod javnog beležnika);
 • uverenje o državljanstvu (original ili fotokopija overena kod javnog beležnika – ne starije od šest meseci);
 • dokaz o stečenom obrazovanju (original diploma – uverenje o završenom obrazovanju ili fotokopija overena kod javnog beležnika);
 • svedočanstva za svaki razred zahtevane škole (original ili fotokopija overena kod javnog beležnika;
 • fotokopiju radne knjižice ili neki drugi dokaz o radnom iskustvu u struci;
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci (ne starije od šest meseci);
 • uverenje o regulisanju vojne obaveze, sa naznakom čina u rezervi (izdaje regionalni centar MO za lokalnu samoupravu u čijoj je evidenciji lice);
 • potpisanu izjavu o prihvatanju rasporeda po potrebi službe na celoj teritoriji Republike Srbije (svojeručno potpisana izjava);
 • izjavu lica, overenu kod javnog beležnika, da nije bio zaposlen u državnom organu, odnosno da mu u državnom organu nije prestajao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili kopiji overenoj kod javnog beležnika, biće odbačene rešenjem.
 
Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to učiniti sam. Navedenu izjavu moguće je preuzeti na sajtu Vojske Srbije www.vs.rs. Potpisanu izjavu neophodno je dostaviti uz molbu, uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: 

 • uverenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uverenje iz suda i MUP-a da se protiv lica ne vodi krivični postupak, odnosno da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci,
 • uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
 
Prijave na konkurs sa navedenim dokumentima dostavljati poštom na adresu: Ministarstvo odbrane, Vojska Srbije, Komanda Garde, ul. Jovana Marinovića bb, 11000 Beograd, sa naznakom „za prijem lica po javnom konkursu“. Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu Komande Garde.
 
Rok za podnošenje prijave na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja.
 
IZBOR KANDIDATA ZA POPUNU FORMACIJSKOG MESTA
 
Izborni postupak sprovešće konkursna komisija koju formira nadležni starešina, između kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem na formacijsko mesto na koje su konkurisali.
 
Postupak izbora kandidata sprovodi se po principu eliminacije, tako da neispunjavanje kriterijuma na prethodnoj proveri – proceni isključuje upućivanje na dalje provere – procene.
 
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće upućeni na proveru fizičkih sposobnosti i testiranje psiholoških kapaciteta. Za proveru fizičkih sposobnosti kandidati su u obavezi da ponesu sportsku opremu: patike, trenerku – šorts, majicu (sopstveni izbor). Radi vršenja psihološke procene, kandidati će biti upućeni u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu (u Beogradu), prema rasporedu koji će izraditi i o kojem će ih informisati predsednik konkursne komisije.
 
Kandidati koji zadovolje uslove provere fizičkih sposobnosti i psihološke procene biće pozvani na razgovor. O datumu, vremenu i mestu obavljanja razgovora kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.
 
Audiciju sa kandidatima izvršiće konkursna komisija. Obuhvata razgovor sa kandidatima i praktično izvođenje tri zadate i dve kompozicije po ličnom izboru.
 
Zadate kompozicije su:

 • „Etida“ (tehnička kompozicija – notni materijal za pripremu izvođenja biće uručen kandidatima najmanje sedam dana pre audicije);
 • „Orkestarske studije“ (notni materijal za pripremu izvođenja biće uručen kandidatima najmanje sedam dana pre audicije);
 • kompozicija za čitanje sa lista (notni materijal za pripremu izvođenja biće uručen kandidatima na dan audicije, najmanje pet minuta pre izvođenja).
 
Kompozije po izboru su:

 • koncert (ciklično muzičko delo, po izboru kandidata),
 • komad (po izboru kandidata).
 
Mesto razgovora (audicije) je kongresna dvorana Doma Garde u Kasarni „Topčider“ u Beogradu. Za audiciju kandidati moraju imati muzički instrument na kome interpretiraju zadate i kompozicije po ličnom izboru.
 
Rezultate prijavljenih kandidata utvrdiće konkursna komisija za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila:

 • prosek ocena završene srednje škole – do 50 bodova (proizvod konačne ocene i broja 5);
 • provera fizičke sposobnosti – do 20 bodova (proizvod konačne ocene i broja 4);
 • psihološka procena kandidata – do 20 bodova (proizvod koeficijenta procene psiholoških kapaciteta i broja 4);
 • razgovor (audicija) – do 10 bodova (proizvod konačne ocene i broja 2).
 
Kandidati koji sa najboljim rezultatom ispune merila za izbor biće upućeni na medicinsko-zdravstvenu procenu u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za prijem u profesionalnu vojnu službu.
 
Za kandidate biće izvršena bezbednosna provera za prijem na rad u Gardi.
 
Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi obavljanja opšteg lekarskog pregleda, provere fizičke sposobnosti, psihološke procene, razgovora i upućivanja na medicinsko-zdravstvenu procenu, smatraće se da je odustao od daljeg učešća u izbornom postupku.
 
Prilikom dolaska na proveru fizičkih sposobnosti, opšti lekarski pregled, testiranje psiholoških kapaciteta, razgovor i medicinsko-zdravstvenu procenu kandidati obavezno nose ličnu kartu.
 
Eventualne troškove putovanja do kasarni i vojnozdravstvenih ustanova radi realizacije selekcije, psihološke i medicinsko-zdravstvene procene, kao i eventualne troškove smeštaja i ishrane, snose kandidati koji su se prijavili za popunu formacijskog mesta podoficira.
 
Lica primljena u profesionalnu vojnu službu ostvaruju sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Sve informacije vezane za konkurs mogu se dobiti na sajtu Vojske Srbije (www.vs.rs) ili na telefone 011/2064-415 i 011/2064-801.

Povezane vesti