Javni konkurs za prijem lica iz građanstva u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira u Rasinsku brigadu

Petak, 1.7.2022 | Konkursi

GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)

raspisuje

JAVNI KONKURS
 
za prijem lica iz građanstva u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme radi popune radnog mesta u
 
I Naziv ustanove Vojske Srbije u kojoj se vrši popuna radnog mesta:

U Rasinskoj brigadi Komande za obuku, mesto službovanja Kruševac:

Radno mesto koje se popunjava:

1. farmaceutski tehničar, SSS, 1 izvršilac.

Opšti uslovi:

 • da su kandidati državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
 • da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu;
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da nije stariji od 40 godina ako se prima u svojstvu podoficira;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti i da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu;
 • da je završio odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem.

Posebni uslovi:

radno mesto pod rednim brojem 1:
 • da kandidat ima završenu srednju medicinsku školu, obrazovni profil farmaceutski tehničar i položen stručni ispit.

II   Zajedničko

Izborni postupak: U izbornom postupku biće primenjeni Kriterijumi propisani tačkom 4. Odluke o utvrđivanju mera za sprovođenje strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Službeni vojni list”, br. 6/14, 23/15, 30/17, 26/18, 19/19, 30/19, 17/20 i 20/20).

Za radno mesto biće sprovedene sledeće aktivnosti u selekciji: provera fizičkih sposobnosti, prosek ocena sa nivoa školovanja predviđenog za formacijsko mesto koje se popunjava (40% od ukupnog broja bodova), psihološka procena kandidata (40% od ukupnog broja bodova), razgovor sa kandidatom (20% od ukupnog broja bodova), medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera.

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na radnim mestima za koja konkurišu, biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova.

O datumu, vremenu i mestu obavljanja provere fizičkih spsobnosti kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama ili putem imejla na adrese navedene u prijavi.

Kandidati koji ne zadovolje na proveri fizičkih sposobnosti ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.

O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama ili putem imejla na adrese navedene u prijavi.

Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka, gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.

Za kandidate koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće organizovan razgovor.

Kandidati koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.

O datumu, vremenu i mestu obavljanja razgovora kandidati će biti blagovremeno obavešteni pisanim putem ili putem imejla na adrese navedene u prijavi.

Za kandidate koji uđu u najuži izbor, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.

Izabrani kandidati pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad na formacijskom mestu na koje su konkurisali.

Mesto rada: Kruševac.


III Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 30 (trideset) dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana”.


IV Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:

Igor Mikić, major, telefon 037/416-023, radnim danom od 8.00 do 15.00 časova.


V Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:

Poštom na adresu VP 3161 Kruševac, ul. Balkanska bb, 37000 Kruševac, sa naznakom „za javni konkurs” Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu VP 3161 Kruševac, Kruševac.


VI Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, imejl i radno mesto na koje se konkuriše.

Kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće: 

 • original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje zahtevana stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje;
 • original ili overena fotokopija svedočanstva za završen svaki razred srednje škole, original ili overena fotokopija o položenom stručnom ispitu, uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci (ne starije od šest meseci);
 • uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo za lica koja su bila zaposlena u državnoj službi);
 • dokaz o završenoj odgovarajućoj vojnoj obuci sa oružjem.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika.

Izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao.

Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika biće odbačene rešenjem.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje komandant Komande za obuku.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu moguće je preuzeti na veb-stranici Ministarstva odbrane Republike Srbije www.mod.gov.rs.

Potpisanu izjavu neophodno je dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Objavljivanjem ovog konkursa prestaje da važi konkurs iste sadržine, objavljen u junskom izdanju magazina „Odbrana”.

Povezane vesti