Конкурси и огласи
01.02.2012

Интерни конкурс за попуну формацијског места у Војсци Србије


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за кадрове
расписује

ИНТЕРНИ КОНКУРС
за попуну формацијског места у Војсци Србије, пријемом официра на одређено време из Министарства одбране и Војске Србије у професионалну војну службу у својству официра на неодређено време

на формацијско место:

 • референт за оперативне послове, место службовања Врање, 1 извршилац.

Лица која конкуришу на наведено радно место потребно је да испуњавају следеће услове:

ОПШТИ УСЛОВИ

 • да су кандидати држављани Републике Србије,
 • да нису старији од 45 година,
 • да су здравствено способни за службу у Војсци Србије,
 • да имају одговарајућу високу стручну спрему за дужност за коју се примају,
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности,
 • да нису кривично осуђивани казном затвора у трајању дужем од шест месеци и
 • да им раније није престао радни однос у државном органу, због теже повреде дужности из радног односа.


ПОСЕБНИ УСЛОВИ

 • да су у војној служби у својству официра на одређено време провели најмање три године,
 • да имају препоруку старешине на положају команданта батаљона, њему равном или вишем положају,
 • да нису оцењивани негативном оценом у току службе и да им је последња службена оцена најмање „врло добар“ и
 • да познаје рад на рачунару.


НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, кандидати треба да доставе и следећа документа:

 • краћу радну биографију,
 • доказ о стеченом образовању (диплома, судски оверена копија дипломе, уверење о завршеној школи),
 • оверена копија сертификата или другог доказа о познавању рада на рачунару,
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци),
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању дужем од шест месеци (не старије од 6 месеци),
 • мишљење команданта јединице ранга батаљона,
 • оверена копија последње службене оцене,
 • оверен и потписан картон основних и личних података КОЛП-1,
 • фотокопија војне легитимације.

Кандидати ће бити позивани преко претпостављене команде на тестирање које ће се обавити у ВП 1084 Београд.
Пријаве на конкурс са наведеним документима достављати путем поште на адресу:

ВП 1084 Београд
са назнаком „пријава на интерни конкурс“
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања