Конкурси и огласи
01.12.2012

КОНКУРС за попуну слободних радних места професионалних војника, на одређено време


КОНКУРС за попуну слободних радних места професионалних војника, на одређено време
(НАПОМЕНА: Преглед слободних радних места професионалних војника, на одређено време обухваћених конкурсом )УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурс се могу јавити држављани Републике Србије, који испуњавају следеће услове:

а) ОПШТИ УСЛОВИ
- да су здравствено способни за службу у Војсци Србије (што утврђује надлежна војнолекарска комисија);
- да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
- да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
- да нису старији од 30 година;
- да су одслужили војни рок са оружјем (осим за лица женског пола).

б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ
- да имају одређени ниво образовања, образовни профил-звање и посебна знања и вештине за род-службу за коју конкуришу;
- да задовољавају минимално прописане вредности критеријума психолошке процене за пријем у професионалну војну службу (што утврђује надлежан центар за психолошку процену);
- да задовољавају минимално прописане вредности критеријума провере физичке способности за пријем у професионалну војну службу;
- да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за рад у Војсци Србије и ван Војске Србије (што утврђује Војнобезбедносна агенција);
- за возаче моторних возила могу конкурисати лица која имају „Ц”, „Е” или „Д” категорију и која су здравствено способна за возаче војних неборбених моторних возила у Војсци Србије (што утврђује надлежна војнолекарска комисија);
- кандидати који конкуришу за пријем у јединице специјалне бригаде и јединице војне полиције требају успешно да заврше селективну обуку;
- кандидати женског пола (који нису војно обучени) требају успешно да заврше основну и специјалистичку обуку.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Кандидат из грађанства, који испуњава услове, доставља попуњен образац пријаве за пријем у Војску Србије у својству професионалног војника непосредно, или поштом, Војној пошти са којом жели да закључи уговор. Уз образац пријаве прилаже се:
- кратка биографија;
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
- уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
- потврда државног органа да кандидату није раније престајао радни однос, у државном органу, због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);
- уверење надлежног органа МУП-а РС да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
- копија војничке књижице;
- потврда Центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем (осим за лица женског пола);
- копија дипломе о стеченом образовању (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
- копија возачке дозволе (фотокопија оверена у суду или општини), за лица која конкуришу за род-службу где се захтева одређена категорија.

Документа која се прилажу уз пријаву, са изузетком извода из матичне књиге рођених, уколико је на новом обрасцу, не могу бити старија од 6 (шест) месеци.


ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају услове конкурса за пријем на радно место на које су конкурисали.

Конкурсна комисија позваће кандидате, који испуњавају услове конкурса, ради обављања психолошке процене, физичке провере и општег лекарског прегледа у јединици и утврдиће њихове резултате према мерилима прописаним за избор.

Кандидати, који са најбољим резултатом испуне мерила за избор, биће упућени на медицинско здравствену проверу у надлежну војноздравствену установу, ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу.

Захтеви за безбедносну проверу биће достављени за кандидате који су, након обављених медицинско здравствених провера, оцењени способним за пријем у професионалну војну службу и који су најбоље рангирани.

Позиви и сва писмена документа достављају се кандидату на адресу коју кандидат наведе у пријави за пријем.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања психолошке процене, физичке провере и општег лекарског прегледа у јединици и упућивања на медицинско здравствену проверу, сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу.

Одлуку о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу донеће надлежни старешина о чему ће писаним путем бити обавештени сви учесници јавног конкурса у року од осам дана од дана када је извршен избор.

Изабрани кандидати, који су одслужили војни рок под оружјем, биће примљени у својству професионалних војника на одређено време на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период од 3 године до навршених 40 година живота.

Изабрани кандидати женског пола, који нису служили војни рок, биће упућени на обуку у јединице и центре за оспособљавање. Са кандидатима, који успешно заврше обуку, закључиће се уговор о раду на период од шест месеци, уз могућност продужења истог на период од 3 године до навршених 40 година живота.

Са кандидатима за пријем у јединице специјалне бригаде и јединице војне полиције, који успешно заврше предвиђену селективну обуку и буду изабрани за пријем у професионалну војну службу, закључиће се уговор о раду на период од шест месеци, уз могућност продужења истог на период од 3 године до навршених 40 година живота.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради закључења уговора о раду или не ступи на обуку у року који му је одређен сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу.

Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.

Конкурс је отворен до 31. децембра 2012. године.

Непотпуне, неблаговремене или неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин неће се узимати у даље разматрање, а кандидатима који не буду изабрани конкурсна документација се неће враћати.

Додатне информације о професионалној војној служби, броју слободних места и потребном профилу, могу се добити на следећим бројевима телефона:
-011/2063-432 Генералштаб Војске Србије;
-011/2064-074 Војна пошта 4795 Београд;
-011/3074-513 и 3074-486 Војна пошта 4522 Батајница;
-011/3205-361 Војна пошта 9808 Београд;
-011/3401-007 и 3401-069 Војна пошта 2342 Београд;
-011/3603-546 Војна пошта 5542 Београд;
-021/4835-534 и 4835-016 Војна пошта 1414 Нови Сад;
-018/555-353 и 508-554 Војна пошта 4666 Ниш;
-017/414-102, лок. 327 и 314 Војна пошта 4976 Врање;
-013/326-221 и 326-078 Војна пошта 8486 Панчево;
-018/508-004 и 508-218 Војна пошта 3987 Ниш;
-021/4835-441 Војна пошта 2827 Нови Сад;
-011/2064-359 Војна пошта 2834 Београд;
-011/3053-603 и 3053-709 Војна пошта 1205 Београд;
-011/3053-214 Војна пошта 8909 Београд;
-011/3053-265 Војна пошта 4501 Београд;
-011/2064-318 и 2064-494 Војна пошта 5002 Београд;
-011/2064-383 Војна пошта 4557 Београд;
-025/438-899, лок. 167 и 091 Војна пошта 1423 Сомбор;
-014/296-017 Војна пошта 9845 Ваљево;
-011/8416-886, лок. 767 Војна пошта 5004 Јаково;
-012/223-666, лок. 206 Војна пошта 5302 Пожаревац;
-032/713-290, лок. 637 и 533 Војна пошта 2143 Горњи Милановац.

Информације су доступне на сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vs.rs).