Конкурси и огласи
01.10.2012

Конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству официра на неодређено време у санитетској служби


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за кадрове

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС


за пријем у професионалну војну службу на неодређено време, у својству официра на неодређено време, у санитетској служби:

 1. доктор медицине, 23 извршиоца и
 2. доктор стоматологије, 1 извршилац.

Лица која конкуришу по наведеном потребно је да испуњавају следеће услове:

УСЛОВИ КОНКУРСА:

На конкурсу могу учествовати сви држављани Републике Србије који имају одговарајуће образовање, укључујући и лица запослена у Војсци Србије и Министарству одбране.

Општи услови конкурса:

 • да су кандидати држављани Републике Србије,
 • да су здравствено способни за службу у Војсци Србије,
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа,
 • да нису кривично осуђивани казном затвора у трајању дужем од шест месеци,
 • да нису старији од 45 година и
 • да су завршили одговарајуће војностручно оспособљавање за дужност за коју се примају, а за лице мушког пола и да је одслужило војни рок са оружјем.

Посебни услови конкурса:

 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности,
 • да кандидати имају завршени Медицински или Стоматолошки факултет и звање доктора медицине или доктора стоматологије,
 • да имају обављен приправнички стаж,
 • да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за рад у Војсци Србије и ван Војске Србије и
 • да су кандидати који су професионални подофицири или цивилна лица на служби у Војсци Србије и Министарству одбране у току службе повољно оцењивани и да им је просек службених оцена најмање „врло добар”.

Начин конкурисања:

Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, кандидати треба да доставе краћу радну биографију и следећа документа:

 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини – не старији од шест месеци уколико ниje нов образац),
 • уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини, не старије од шест месеци),
 • доказ о стеченом образовању (оригинал диплома – уверење о завршеном образовању или фотокопија оверена у суду или општини),
 • фотокопија радне књижице или неки други доказ о радном искуству,
 • уверење од надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци),
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању дужем од шест месеци (не старије од шест месеци),
 • уверење о положеном стручном – државном испиту,
 • уверење о регулисаном приправничком стажу,
 • уверење о регулисању војне обавезе са назнаком чина у резерви (издаје Центар МО у коме се лице води у евиденцији) – кандидати који су регулисали војну обавезу под оружјем,
 • потписану изјаву о прихватању распореда по потреби службе на целој територији Републике Србије (својеручно потписана изјава),
 • потписану изјаву да прихватају да пре пријема буду упућени на војну обуку и на обуку за оспособљавање за официре (кандидати који нису војно обучени) и
 • оверен и потписан КОЛП прилажу само кандидати који су професионални подофицири или цивилна лица на служби у Војсци Србије и Министарству одбране.

Пре пријема у професионалну војну службу кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на процену психолошких капацитета и физичку проверу. Кандидати који уђу у ужи избор биће позивани на проверу стручних оспособљености, знања и вештина. Кандидати који са најбољим резултатом буду испунили прописана мерила за избор биће упућени на лекарски преглед ради оцене способности за пријем у професионалну војну службу и за њих ће бити извршена безбедносна провера.

Кандидати женског пола који нису одслужили војни рок под оружјем или нису на неки други начин војно обучени пре пријема биће упућени на војну обуку, а сви кандидати који нису резервни официри биће упућени на обуку за оспособљавање за официре.

Непотпуне, неблаговремене или неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин неће се узимати у даље разматрање.

Конкурсна документација се неће враћати кандидатима.

Пријаве на конкурс са наведеним документима достављати путем поште на адресу:

Генералштаб Војске Србије
Управа за људске ресурсе (Ј-1)
ул. Незнаног јунака бр. 38, 11 000 Београд
са назнаком „за пријем лица у санитетску службу по јавном конкурсу”'

Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања.

Све информације везане за конкурс могу се добити на телефон 2063-842 или 2063-332.