Конкурси и огласи
01.05.2012

Конкурс за попуну слободних радних места професионалних војника


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Генералштаб Војске Србије
Управа за људске ресурсе
р а с п и с у ј е
К о н к у р с

За попуну слободних радних места професионалних војника, на одређено време:

у Војној пошти 4795 Београд

место службовања Београд

 • вулканизер

место службовања Карађорђево

 • противпожарац – чувар

у Војној пошти 9808 Београд

место службовања Неготин

 • стрелац
 • манипулант
 • возач

место службовања с. Раља, Сопот

 • руковалац парних котлова са АТК

место службовања Београд

 • лимар

у Војној пошти 5542 Београд

место службовања Београд

 • кувар

место службовања Ћуприја

 • кувар

у Војној пошти 1414 Нови Сад

место службовања Сремска Митровица

 • извиђач СВЛР 128 мм ОГАЊ
 • возач
 • нишанџија
 • пушкомитраљезац
 • возач БВП
 • противпожарац

 место службовања Бачка Топола

 • пушкомитраљезац
 • возач БВП
 • противпожарац – возач

место службовања Петроварадин

 • погонски манипулант – возач

у Војној пошти 3720 Краљево

место службовања Рашка

 • нишанџија
 • снајперист
 • послужилац
 • механичар за возила точкаше
 • возач

место службовања Нови Пазар

 • оператор – нишанџија
 • стрелац
 • стрелац – снајперист

место службовања Краљево

 • механичар за возила точкаше
 • механичар за муницију и МЕС – пиротехничар
 • механичар за радио-уређаје и системе
 • возач – послужилац грејдера
 • послужилац лансирног моста

у Војној пошти 8486 Панчево

место службовања Ниш

 • послужилац – падобранац

у Војној пошти 3987 Ниш

место службовања Ниш

 • возач

у Војној пошти 2827 Нови Сад

место службовања Нови Сад

 • возач

у Војној пошти 1205 Београд

место службовања Јаково

 • послужилац
 • механичар за радарске уређаје

место службовања Батајница

 • послужилац

место службовања Нови Сад

 • послужилац

у Војној пошти 4501 Београд

место службовања Златибор, Ужице

 • чувар
 • радио-телепринтерист
 • послужилац
 • електромеханичар за изворе струје и елек. агрегате
 • возач

у Војној пошти 1423 Сомбор

место службовања Сомбор

 • кувар
 • манипулант

у Војној пошти 3160 Панчево

место службовања Ечка

 • чувар

место службовања Владимировац

 • чувар

УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурс се могу јавити држављани Републике Србије који испуњавају следеће услове

А) ОПШТИ УСЛОВИ

• да су здравствено способни за службу у Војсци Србије (што утврђује надлежна војнолекарска комисија);
• да имају најмање основно образовање;
• да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
• да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
• да нису старији од 30 година;
• да су одслужили војни рок са оружјем (осим за лица женског пола);
• да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за рад у Војсци Србије и ван Војске Србије (што обавља војнобезбедносна агенција).

Б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ

• за возаче моторних возила могу конкурисати лица која имају „Ц” категорију и која су здравствено способна за возаче војних неборбених моторних возила у Војсци Србије (што утврђује надлежна војнолекарска комисија).

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Кандидат из грађанства, који испуњава услове, доставља попуњен образац пријаве за пријем у Војску Србије у својству професионалног војника непосредно, или поштом, Војној пошти са којом жели да закључи уговор. Уз образац пријаве прилаже се:

 • кратка биографија;
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
 • уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
 • потврда државног органа да кандидату није раније престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);
 • уверење надлежног органа МУП-а РС да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
 • копија војничке књижице и потврда из Центра МО да је одслужио војни рок са оружјем (осим за лица женског пола);
 • копија дипломе о стеченом образовању (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
 • копија возачке дозволе (фотокопија оверена у суду или општини), за лица која конкуришу на формацијско место возача.

Документа која се прилажу уз пријаву, са изузетком извода из матичне књиге рођених, уколико је на новом обрасцу, не могу бити старија од 6 (шест) месеци.

ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

Изборни поступак ће спровешће се само међу кандидатима који испуњавају услове конкурса за пријем на радно место на које су конкурисали.

Конкурсна комисија позваће кандидате, који испуњавају услове конкурса, ради обављања психолошке процене, комисијског разговора, физичке провере и општег лекарског прегледа у јединици и утврдиће њихове резултате према мерилима прописаним за избор.

Кандидати који са најбољим резултатом испуне мерила за избор биће упућени на систематски специјалистички преглед у надлежну војноздравствену установу, ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу.

Захтеви за безбедносну проверу биће достављени за кандидате који су, након обављених систематских специјалистичких прегледа, оцењени способним за пријем у професионалну војну службу и који су најбоље рангирани.

Позив за разговор и сва писмена документа достављају се кандидату на адресу коју кандидат наведе у пријави за пријем.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања психолошке процене, комисијског разговора, физичке провере и општег лекарског прегледа у јединици и упућивања на систематски специјалистички преглед, сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу.

Одлуку о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу донеће надлежни старешина, о чему ће писаним путем бити обавештени сви учесници јавног конкурса у року од осам дана од дана када је извршен избор.

Изабрани кандидати који су одслужили војни рок под оружјем биће примљени у својству професионалних војника на одређено време на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период од 3 године до навршених 40 година живота.

Изабрани кандидати женског пола, који нису служили војни рок, биће упућени на обуку у јединице и центре за оспособљавање. Са кандидатима који успешно заврше обуку закључиће се уговор о раду на период од шест месеци, уз могућност продужења истог на период од 3 године до навршених 40 година живота.

Са кандидатима за пријем у специјалну бригаду, који успешно заврше предвиђену селективну обуку у специјалној бригади и буду изабрани за пријем у професионалну војну службу, закључиће се уговор о раду на период од шест месеци, уз могућност продужења истог на период од 3 године до навршених 40 година живота.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради закључења уговора о раду или не ступи на обуку у року који му је одређен, сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу.

Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.

Конкурс је отворен до 15. јуна 2012. године.

Некомплетне и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање и биће одбачене без права на жалбу, а кандидатима који не буду изабрани конкурсна документација се неће враћати.

Додатне информације о професионалној војној служби, броју слободних места и потребном профилу, могу се добити на следећим бројевима телефона:

 • 011/2063-432 Генералштаб Војске Србије;
 • 011/2064-074 Војна пошта 4795 Београд;
 • 011/3205-361 Војна пошта 9808 Београд;
 • 011/3603-546 Војна пошта 5542 Београд;
 • 021/4835-534 Војна пошта 1414 Нови Сад;
 • 036/308-422 Војна пошта 3720 Краљево;
 • 013/326-221 Војна пошта 8486 Панчево;
 • 018/508-004 Војна пошта 3987 Ниш;
 • 021/4835-441 Војна пошта 2827 Нови Сад;
 • 011/3053-603 Војна пошта 1205 Београд;
 • 011/3053-265 Војна пошта 4501 Београд;
 • 025/438-899, лок. 167 и 091 Војна пошта 1423 Сомбор;
 • 013/326-266 Војна пошта 3160 Панчево.

Информације су доступне на сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vs.rs).

Преузмите пријаву