Организација | Јединице Генералштаба Војске Србије

Завод за превентивно-медицинску заштиту

Пуковник др Момчило ЂорђевићЗавод за превентивно-медицинску заштиту (ЗПМЗ) је превентивно-медицинска установа Војске Србије, непосредно потчињена Управи за логистику Генералштаба, чија је основна намена пружање секундарне превентивно-медицинске, санитетске и радиолошко-хемијско-биолошке заштите јединица и установа Војске Србије и организацијских делова МО и то, пре свега, хигијенско-профилактичке и противепидемијске мере секундарног нивоа и пружање стручне помоћи санитетским органима Војске Србије из ове области.

Завод је настао преформирањем 19. и 50. завода за превентивно-медицинску заштиту.

Управа Завода за превентивно-медицинску заштиту налази се у Нишу.

Начелник Завода је пуковник др Момчило Ђорђевић.

ЗАДАЦИ

 • прати и проучава хигијенско-епидемиолошку ситуацију у командама, јединицама и установама и међу становништвом на територији Републике Србије;
 • предлаже мере за подизање личне и опште хигијене, спречавање и сузбијање заразних, хроничних незаразних болести, болничких инфекција, трауматизма и подизање психофизичке кондиције припадника Војске Србије на виши ниво;
 • врши епидемиолошки и санитарни надзор сходно прописима којима је уређена санитарна инспекција и здравствени надзор у Војсци Србије;
 • организује и спроводи санитетску, статистичку, информатичку делатност прикупљањем података о здравственом стању припадника Војске Србије;
 • врши санитарно-хемијске, токсиколошко-хемијске, микробиолошке и друге лабораторијске прегледе за потребе јединица и установа, ради спречавања, сузбијања, дијагностике и лечења заразних, професионалних и других обољења и оштећења здравља, као и заштите радне  и животне средине;
 • реализује програме континуиране медицинске едукације; оспособљавање припадника Завода свих категорија; стручно оспособљавање и усавршавање медицинског кадра.

СТРУКТУРА

Завод за превентивно-медицинску заштиту


ОБУКА

Обука у Заводу је стручно-специјалистичка. Реализују се теме од битног значаја за контролу и праћење стања хигијенско-епидемиолошке ситуације у јединицама и установама Војске Србије и oрганизацијским целинама Министарства одбране.

Обука се реализује на нивоу Завода, на нивоу сродних  здравствених  установа у Републици Србији, као и на семинарима и курсевима у иностранству.

Тежиште у обуци огледа се у остваривању следећих циљева-задатака мисије:

 • епидемиолошки надзор;
 • испитивање и сузбијање епидемија;
 • санитарни надзор;
 • евиденција водних објеката, санитарно-хигијенска контрола испитивања здравствене исправности воде;
 • санитарно-хемијски, токсиколошко-хемијски, микробиолошки и други лабораторијски прегледи;
 • испитивање услова радне средине;
 • периодични прегледи лица која раде на пословима водоснабдевања, исхране и пословима са повећаним ризиком по здравље;
 • спровођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације у јединицама и установама Војске Србије;
 • санитетска статистичка информативна делатност;
 • интервенције у ванредним приликама.

ИСТОРИЈАТ

Први Пастеров завод у Србији и на Балкану формиран је 1900. године и служио је за превентивно-медицинску заштиту војске и становништва и справљање анималне лимфе за вакцинацију против великих богиња и антирабичну заштиту.

Реорганизацијом Министарства здравља Краљевине СХС, 14.октобра 1923. године Пастеров завод је прерастао у Епидемиолошки завод.

У периоду до 1941. године у болници Моравске дивизијске области постојала је бактериолошка лабораторија.

Наредбом санитетског одељења главног штаба НОВ и ПО Србије од 5. фебруара 1945. године формиран је Болнички центар број 1 у Нишу. При овом центру је почела да функционише и превентивна служба.

Од 1978. године превентивно-медицинска заштита почиње да функционише тако што свака армија има у свом саставу завод за превентивно-медицинску заштиту. У Нишу је то 19. завод за превентивно-медицинску заштиту, а у Београду 50. завод за превентивно-медицинску заштиту.

Формирањем Завода за превентивно-медицинску заштиту Војске Србије, 15. фебруара 2010. године, обједињени су сви превентивно-медицински капацитети секундарног нивоа у Војсци Србије.