Конкурси и огласи
15.09.2012

Конкурс за пријем у професионалну војну службу на неодређено време у својству официра техничке, грађевинске и музичке службе


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за кадрове

расписује


ЈАВНИ КОНКУРС


за пријем у професионалну војну службу на неодређено време, у својству официра

 • техничке службе (ваздухопловнотехничке специјалности), 17 извршилаца,
 • грађевинске службе, 13 извршилаца и
 • музичке службе, 2 извршиоца.

Лица која конкуришу по наведеном потребно је да испуњавају следеће услове:

УСЛОВИ КОНКУРСА:

На кон­кур­су мо­гу уче­ство­ва­ти сви др­жа­вља­ни Ре­пу­бли­ке Ср­би­је ко­ји има­ју од­го­ва­ра­ју­ће обра­зо­ва­ње, укљу­чу­ју­ћи и ли­ца за­по­сле­на у Вој­сци Ср­би­је и Ми­ни­стар­ству од­бра­не.

Оп­шти усло­ви кон­кур­са:

 • да су кан­ди­да­ти др­жа­вља­ни Ре­пу­бли­ке Ср­би­је,
 • да су здрав­стве­но спо­соб­ни за слу­жбу у Вој­сци Ср­би­је,
 • да им ра­ни­је ни­је пре­ста­јао рад­ни од­нос у др­жав­ном ор­га­ну због те­же по­вре­де ду­жно­сти из рад­ног од­но­са,
 • да ни­су кри­вич­но осу­ђи­ва­ни ка­зном за­тво­ра у тра­ја­њу ду­жем од шест ме­се­ци,
 • да ни­су ста­ри­ји од 45 го­ди­на и
 • да су за­вр­ши­ли од­го­ва­ра­ју­ће вој­но­струч­но оспо­со­бља­ва­ње за ду­жност за ко­ју се при­ма, а за ли­це му­шког по­ла и да су од­слу­жи­ли вој­ни рок са оруж­јем.

По­себ­ни усло­ви кон­кур­са:

 • да се про­тив њих не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак због кри­вич­ног де­ла за ко­је се го­ни по слу­жбе­ној ду­жно­сти,
 • да су без­бед­но­сно про­ве­ре­ни и да не­ма­ју без­бед­но­сних смет­њи за рад у Вој­сци Ср­би­је и ван Вој­ске Ср­би­је,
 • да кан­ди­да­ти ко­ји су про­фе­си­о­нал­ни под­о­фи­ци­ри или ци­вил­на ли­ца на слу­жби у Вој­сци Ср­би­је и Ми­ни­стар­ству од­бра­не су у то­ку слу­жбе по­вољ­но оце­њи­ва­на и да им је про­сек слу­жбе­них оце­на у то­ку слу­жбе нај­ма­ње "вр­ло до­бар",
 • да кан­ди­да­ти за офи­ци­ре тех­нич­ке слу­жбе има­ју за­вр­шен ма­шин­ски фа­кул­тет (смер ва­зду­хо­плов­ство, обла­сти: кон­струк­ци­је ва­зду­хо­пло­ва, аеро­ди­на­ми­ка и ва­зду­хо­плов­ни мо­то­ри) или елек­тро­тех­нич­ки фа­кул­тет (обла­сти: eлек­трич­на и елек­трон­ска ме­ре­ња, им­пулс­на и ди­ги­тал­на елек­тро­ни­ка, си­сте­ми ауто­мат­ског упра­вља­ња, ра­ди­о­ло­ка­ци­је, ра­ди­о­тех­ни­ка, ра­дар­ски си­сте­ми, те­ле­ко­му­ни­ка­ци­је, ди­ги­тал­ни ра­чу­на­ри и ди­ги­тал­ни си­сте­ми упра­вља­ња),
 • да кан­ди­да­ти за офи­ци­ре гра­ђе­вин­ске слу­жбе има­ју за­вр­шен гра­ђе­вин­ски или ар­хи­тек­тон­ски фа­кул­тет (обла­сти: ни­ско­град­ња, кон­струк­ци­је и тер­мо­е­нер­ге­ти­ка),
 • да кан­ди­да­ти за офи­ци­ре му­зич­ке слу­жбе за­вр­шен фа­кул­тет му­зич­ких умет­но­сти – ин­стру­мен­тал­ни од­сек – смер тру­ба, од­но­сно кла­ри­нет.

На­чин кон­ку­ри­са­ња:

Уз при­ја­ву на кон­курс, ко­ја тре­ба да са­др­жи основ­не лич­не по­дат­ке, адре­су и кон­такт те­ле­фон, кан­ди­да­ти тре­ба да до­ста­ве кра­ћу рад­ну би­о­гра­фи­ју и сле­де­ћа до­ку­мен­та:

 • из­вод из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них (ори­ги­нал или фо­то­ко­пи­ја ове­ре­на у су­ду или оп­шти­ни не ста­ри­ји од шест ме­се­ци са из­у­зет­ком уко­ли­ко је на но­вом обра­сцу),
 • уве­ре­ње о др­жа­вљан­ству (ори­ги­нал или фо­то­ко­пи­ја ове­ре­на у су­ду или оп­шти­ни не ста­ри­ји од шест ме­се­ци),
 • до­каз о сте­че­ном обра­зо­ва­њу (ори­ги­нал ди­пло­ма-уве­ре­ње о за­вр­ше­ном обра­зо­ва­њу или фо­то­ко­пи­ја ове­ре­на у су­ду или оп­шти­ни),
 • фо­то­ко­пи­ја рад­не књи­жи­це или не­ки дру­ги до­каз о рад­ном ис­ку­ству,
 • уве­ре­ње од над­ле­жног су­да да се про­тив кан­ди­да­та не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак због кри­вич­ног де­ла за ко­је се го­ни по слу­жбе­ној ду­жно­сти (не ста­ри­ји од шест ме­се­ци),
 • уве­ре­ње над­ле­жног ор­га­на МУП-а да кан­ди­дат ни­је кри­вич­но осу­ђи­ван ка­зном за­тво­ра у тра­ја­њу ду­жем од шест ме­се­ци (не ста­ри­ји од шест ме­се­ци),
 • уве­ре­ње о ре­гу­ли­са­њу вој­не оба­ве­зе са на­зна­ком чи­на у ре­зер­ви (из­да­је Цен­тар МО у ко­ме се ли­це во­ди у еви­ден­ци­ји) - кан­ди­да­ти ко­ји су ре­гу­ли­са­ли вој­ну оба­ве­зу под оруж­јем,
 • пот­пи­са­ну из­ја­ву о при­хва­та­њу рас­по­ре­да по по­тре­би слу­жбе на це­лој те­ри­то­ри­ји Ре­пу­бли­ке Ср­би­је (сво­је­руч­но пот­пи­са­на из­ја­ва),
 • пот­пи­са­ну из­ја­ву да при­хва­та­ју да пре при­је­ма бу­ду упу­ће­ни на вој­ну обу­ку и на обу­ку за оспо­со­бља­ва­ње за офи­ци­ре (кан­ди­да­ти ко­ји ни­су вој­но об­у­че­ни) и
 • ове­рен и пот­пи­сан КОЛП при­ла­жу са­мо кан­ди­да­ти ко­ји су про­фе­си­о­нал­ни под­о­фи­ци­ри или ци­вил­на ли­ца на слу­жби у Вој­сци Ср­би­је и Ми­ни­стар­ству од­бра­не.

Пре при­је­ма у про­фе­си­о­нал­ну вој­ну слу­жбу кан­ди­да­ти ко­ји ис­пу­ња­ва­ју усло­ве кон­кур­са би­ће упу­ће­ни на про­це­ну пси­хо­ло­шких ка­па­ци­те­та и фи­зич­ку про­ве­ру. Кан­ди­да­ти ко­ји уђу у ужи из­бор би­ће по­зи­ва­ни на про­ве­ру струч­них оспо­со­бље­но­сти, зна­ња и ве­шти­на. Кан­ди­да­ти ко­ји са нај­бо­љим ре­зул­та­том бу­ду ис­пу­ни­ли ме­ри­ла про­пи­са­на за из­бор би­ће упу­ће­ни на ле­кар­ски пре­глед ра­ди оце­не спо­соб­но­сти за при­јем у про­фе­си­о­нал­ну вој­ну слу­жбу и за њих ће би­ти из­вр­ше­на без­бед­но­сна про­ве­ра.

Кан­ди­да­ти ко­ји ни­су од­слу­жи­ли вој­ни рок под оруж­јем или ни­су на не­ки дру­ги на­чин вој­но об­у­че­ни пре при­је­ма би­ће упу­ће­ни на вој­ну обу­ку, а сви кан­ди­да­ти ко­ји ни­су ре­зер­вни офи­ци­ри би­ће упу­ће­ни на обу­ку за оспо­со­бља­ва­ње за офи­ци­ре.

Не­пот­пу­не, не­бла­го­вре­ме­не или не­ра­зу­мљи­ве при­ја­ве уз ко­је ни­су при­ло­же­ни сви по­треб­ни до­ка­зи на тра­же­ни на­чин не­ће се узи­ма­ти у да­ље раз­ма­тра­ње.

Кон­курс­на до­ку­мен­та­ци­ја се не­ће вра­ћа­ти кан­ди­да­ти­ма.

При­ја­ве на кон­курс са на­ве­де­ним до­ку­мен­ти­ма до­ста­вља­ти пу­тем по­ште на адре­су:

Ге­не­рал­штаб Вој­ске Ср­би­је
Упра­ва за људ­ске ре­сур­се (Ј-1)
ул. Не­зна­ног ју­на­ка бр. 38, 11 000 Бе­о­град
са на­зна­ком ''за при­јем ли­ца по јав­ном кон­кур­су''

Рок за под­но­ше­ње при­ја­ва на кон­курс је 30 да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња.

Све ин­фор­ма­ци­је ве­за­не за кон­курс мо­гу се до­би­ти на те­ле­фон 2063-838 или 2063-178.