Obuka vojnika na služenju vojnog roka u Brigadi veze

Utorak, 20.7.2021 | Obuka
Nakon uspešno završene individualne obuke u centrima Komande za obuku, deo vojnika generacije „mart 2021“ služenje vojnog roka nastavlja u jedinicama Brigade veze.

Vojnici raspoređeni u ovu jedinicu obučavaju se za specijalnosti službe telekomunikacija kao što su radio-teleprinterista, telefonista-linijaš, radio-relejac i teleprinterista. 

Obuka se realizuje u specijalno opremljenim kabinetima i u terenskim uslovima, a u realizaciji kolektivnih zadataka težište je na postavljanju elemenata telekomunikacionih stanica i proveri kvaliteta komunikacija u planiranim radio-mrežama.

Programom obučavanja su osim stručnospecijalističke obuke službe telekomunikacija, predviđeni i sadržaji iz taktike, vatrene, inžinjerijske i sanitetske obuke.

Vojnici na obuci pokazuju visoku motivaciju, a veliki broj njih i želju da po zavrešetku služenja vojnog roka kao profesionalni vojnici započnu karijeru u Vojsci Srbije.

Povezane vesti