Centar za mirovne operacije

Centar za mirovne operacije je jedinica namenjena za obuku, izbor, opremanje, pripremu i upućivanje pojedinaca i jedinica iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u multinacionalne operacije van granica Republike Srbije.

U sastavu Centra za mirovne operacije su Odeljenje za ljudske resurse, Odeljenje za operativno-štabne poslove, Odeljenje za obuku, Odeljenje za podršku i Grupa za finansije.

Načelnik Centra za mirovne operacije je pukovnik dr Ivan Lazarević.

EAPTC IAPTC

Centar za mirovne operacije je punopravni član Evropske asocijacije centara za obuku za mirovne operacije (EAPTC)Međunarodne asocijacije centara za obuku za mirovne operacije (IAPTC)

Zadaci Centra za mirovne operacije


Centar za mirovne operacije obavlja poslove koji se odnose na:

 • izbor, selekciju, obuku i pripremu lica i učešće u obuci i pripremi jedinica za multinacionalne operacije;
 • praćenje, koordinaciju i kontrolu angažovanih snaga Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama (MnOp), u skladu sa odlukom nadležnih organa;
 • koordinaciju aktivnosti na planiranju, organizaciji i realizaciji transporta pojedinaca, jedinica, naoružanja i vojne opreme u MnOp;
 • planiranje, organizaciju i realizaciju nacionalnih i međunarodnih kurseva, seminara i predavanja iz oblasti MnOp;
 • izradu kriterijuma za obezbeđenje ljudskih resursa za jedinice i osoblje na ključnim dužnostima u jedinicama koje se pripremaju za angažovanje u MnOp;
 • predlaganje pojedinaca za osposobljavanje u zemlji i inostranstvu za učešće u MnOp;
 • učešće u izboru i izradi sadržaja obuke za jedinice za MnOp;
 • koordinaciju u pripremi snaga za MnOp sa organizacijskim celinama Ministarstva odbrane i GeneralštabaVS i nadležnim subjektima u Republici Srbiji i drugim međunarodnim subjektima i organizacijama;
 • predlog troškova priprema i angažovanja pojedinaca i jedinica za učešće u MnOp;
 • učešće u evaluaciji osposobljenosti jedinica za angažovanje u MnOp;
 • učešće u izradi Memoranduma o razumevanju i tehničkih sporazuma za angažovanje pripadnika VS u MnOp;
 • predlaganje i učešće u izradi i izmeni normativno-pravnog okvira za učešće u MnOp;
 • saradnju sa Centrima za obuku za operacije podrške miru u regionu i svetu i međunarodnim organizacijama, u cilju usavršavanja u oblasti MnOp;
 • saradnju sa organizacijskim celinama MO i VS nadležnim za međunarodnu vojnu saradnju i obuku u vezi sa MnOp;
 • saradnju sa međunarodnim subjektima radi razmene ideja i iskustava iz MnOp, u skladu sa planovimabilateralne vojne saradnje;
 • saradnju sa organizacijskim celinama MO i VS nadležnim za međunarodnu vojnu saradnju i obuku u vezi sa MnOp.

Tradicije CMO


Od povratka u multinacionalne operacije 2002. godine i desetogodišnje pauze zbog ratnih dešavanja na prostoru bivše SFR Jugoslavije, Vojska Jugoslavije i Vojska Srbije i Crne Gore učestvovale su u dve multinacionalne operacije Ujedinjenih nacija: UNMISET u Istočnom Timoru i ONUB u Burundiju.

Ovo je bilo pojedinačno angažovanje oficira na dužnostima vojnih posmatrača. Čak i ovakvo „tačkasto” angažovanje od nekoliko oficira zahtevalo je postojanje organizacijske celine koja bi vršila koordinaciju svih aktivnosti na izboru kvalitetnog kadra, njihovom opremanju, pripremi za obavljanje specifičnih dužnosti van granica naše zemlje i rešavanje njihovog statusa u toku ovog angažovanja.

Od 2002. godine oblašću mirovnih misija u Vojsci bavilo se Odeljenje za međunarodne integracije i mirovne operacije pri Operativnoj upravi Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore.

Ovo odeljenje je 14. oktobra 2003. godine postalo Nacionalni centar za mirovne misije, koji je bio potčinjen zameniku načelnika Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore. Centar za mirovne operacije, kao pravni naslednik Nacionalnog centra za mirovne misije, osnovan je 1. januara 2005. godine, od kada je i neposredno potčinjen Združenoj operativnoj komandi Generalštaba.

Dan Centra za mirovne operacije proslavlja se 17. novembra u spomen na dan kada je, 1956. godine, upućena prethodnica Odreda JNA u sastav Snaga za hitno reagovanje UN na Sinaju.

Kontakt


Adresa: Neznanog junaka 38, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 2063 274
Telefaks: +381 (0) 11 3005 090
Imejl: pkoc@vs.rs

Povezane vesti