Generalštab Vojske Srbije

Generalštab Vojske Srbije je posebna organizaciona jedinica Ministarstva odbrane. To je najviši stručni i štabni organizacioni deo sistema odbrane za pripremu i upotrebu Vojske Srbije u miru i ratu, koji vrši poslove u skladu sa zakonom i ovlašćenjima predsednika Republike i ministra odbrane.
Generalštab Vojske Srbije obavlja poslove koji se odnose na:

  • izradu doktrinarnih dokumenata;
  • izradu Plana upotrebe Vojske Srbije;
  • izradu Plana mobilizacije Vojske Srbije;
  • izradu smernica za izgradnju operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske Srbije;
  • pripremu akata o organizaciji komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije;
  • geotopografsko obezbeđenje i izradu geotopografskog materijala za potrebe odbrane i drugih korisnika van sistema odbrane;
  • organizovanje mera pripravnosti na osnovu akata predsednika Republike ili ministra odbrane i
  • druge poslove određene zakonom i aktima predsednika Republike i ministra odbrane.

O radu i stanju u Vojsci Srbije, Generalštab Vojske Srbije obaveštava i izveštava predsednika Republike i ministra odbrane.

Generalštab Vojske Srbije, u skladu sa zakonom i planovima odbrane, organizuje se i priprema za odbranu i obezbeđuje jedinstvo organizacije, pripreme i dejstva Vojske Srbije.

Generalštab vrši redovnu kontrolu i ocenjivanje operativnih i funkcionalnih sposobnosti potčinjenih komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije.

Unutrašnja organizacija Generalštaba Vojske Srbije izgrađena je na funkcionalnom principu. Organizacione jedinice Generalštaba Vojske Srbije su: Kabinet, Združena operativna komanda, uprave, odeljenja.

Kabinet načelnika Generalštaba Vojske Srbije je posebna organizaciona jedinica koja obavlja studijsko-analitičke, operativno-tehničke i administrativne poslove za potrebe načelnika Generalštaba Vojske Srbije i njegovog zamenika; planira, priprema i organizuje radne i protokolarne aktivnosti načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

Združena operativna komanda je štabni organ namenjen za podršku načelnika Generalštaba VS u realizaciji operativnog komandovanja Vojskom, planiranju operacija odgovora na krize, planiranju združenih operacija i komandovanju snagama u toku izvođenja združenih operacija. Združenost podrazumeva integraciju vidovskih komponenata — Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane i Kopnene vojske, angažovanih u skladu sa jedinstvenim ciljem i pod jedinstvenom komandom.

Osnovna karakteristika Združene operativne komande jeste elastična organizacija, koja podrazumeva popunu samo ključnih funkcija. Formiranje operativne grupe za planiranje i borbeno komandovanje zavisi od konkretnog zadatka i dodeljene misije, tako da je u tim uslovima i brojna veličina Komande promenljiva. U sastavu ZOK su i Centar za mirovne operacije, Operativni centar sistema odbrane i Komisija za sprovođenje Vojnotehničkog sporazuma.

Formiranjem Združene operativne komande, komandovanje Vojskom Srbije ostvaruje se od načelnika Generalštaba preko Združene operativne komande do komandi angažovanih snaga koje pripremaju komande vidova. Komande vidova vrše funkcionalno komandovanje snagama svog vida.

Uprava za ljudske resurse (J-1) je organizaciona jedinica Generalštaba Vojske Srbije namenjena za objedinjavanje zadataka i poslova sadržanih u personalnoj i moralno-psihološkoj funkciji. Odgovorna je za regulisanje statusa u službi pripadnika Vojske Srbije, praćenje, izgrađivanje i vrednovanje morala Vojske Srbije, izradu predloga za poboljšanje sistemskih i statusnih pitanja koja bitno utiču na moral pripadnika VS, za psihološku delatnost u VS i planiranje i opremanje pokretnim sredstvima za kulturu, informisanje i organizaciju vršenja verske službe u VS.

Upravi za ljudske resurse (J-1) neposredno su potčinjeni prvostepeni vojni disciplinski tužioci Beograd, Niš i Novi Sad i prvostepeni vojni disciplinski sudovi Beograd, Niš i Novi Sad.

Uprava za obaveštajno-izviđačke poslove (J-2) odgovorna je za obaveštajno obezbeđenje Vojske Srbije. Uprava predstavlja najviši organ obaveštajne službe u Vojsci Srbije, čiji je cilj da spreči iznenađenje i obezbedi informacionu superiornost komandantima jedinica, što se ostvaruje kroz pravovremeno obezbeđivanje tačnih obaveštajnih podatka potrebnih za uspešno izvršavanje zadataka iz sve tri misije Vojske. Odgovorna je za opremanje i razvoj jedinica za elektronska dejstva i obaveštajno-izviđačkih jedinica Vojske, a u svom sastavu ima neposredno potčinjene 224. centar za elektronska dejstva i Vojnogeografski institut.

Uprava za operativne poslove (J-3) nastavlja tradiciju Operativnog odeljenja Glavnog đeneralštaba vojske Kneževine Srbije i Kraljevine Srbije (5. februara 1876. godine) i Prve uprave Generalštaba Jugoslovenske armije (od marta 1945. godine), Jugoslovenske narodne armije i Vojske Jugoslavije (do 2001. godine). To pokazuje da je ona jedna od uprava sa najdužom tradicijom u Generalštabu.

Uprava za operativne poslove objedinjava operativnu i kontrolnu funkciju, radi održavanja potrebnog nivoa operativnih i funkcionalnih sposobnosti i efikasnog rukovođenja i komandovanja Vojskom u miru i ratu.

U okviru svojih nadležnosti, Uprava za operativne poslove težišno se angažuje na operativnim poslovima, praćenju stanja i kontroli operativnih i funkcionalnih sposobnosti komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije i predlaganju mera za njihovu dogradnju; izradi dokumenata za planiranje rada u Vojsci Srbije; regulisanju razmeštaja organizacionih jedinica Vojske Srbije i Ministarstva odbrane po garnizonima i garnizonskim mestima i obezbeđenju objekata, pokretnih stvari i ljudstva i izradi planova za pripremu i uređenje teritorije.

Uprava za logistiku (J-4) nadležna je za obezbeđenje funkcionisanja sistema logističke podrške Vojske; komandovanje potčinjenim jedinicama i izgradnju njihove operativne sposobnosti.

Upravi za logistiku neposredno je potčinjena Centralna logistička baza.

Uprava za planiranje i razvoj (J-5) nosilac je funkcije planiranja, jedne od najznačajnijih funkcija u Generalštabu Vojske Srbije. U okviru te funkcije su planiranje upotrebe Vojske Srbije i poslovi koji se odnose na planiranje razvoja, opremanja, organizacije i mobilizacije.

Uprava svojim brojnim aktivnostima daje doprinos procesu organizacijsko-mobilizacijskih promena u Vojsci i unapređenju planiranja, razvoja i opremanja Vojske. Takođe, u nadležnosti ove uprave su i aktivnosti koje se odnose na unapređenje planiranja rada, profesionalizaciju i opremanje savremenim naoružanjem i vojnom opremom, kao i organizaciju i mobilizaciju Vojske.

Upravi je neposredno potčinjen Tehnički opitni centar.

Uprava za telekomunikacije i informatiku (J-6) nadležna je za planiranje, organizovanje, koordinaciju i kontrolu sistema telekomunikacija, informatike i zaštite informacija. Nosilac je telekomunikaciono-informatičke funkcije u MO i VS.

U nadležnosti ove uprave su i izrada predloga studija i programa razvoja telekomunikaciono-informacionog sistema u MO i VS, izrada kriterijuma i normativa za opremanje sredstvima telekomunikacija, informatike i administracije u MO i VS, razvoj i organizovanje računarske mreže i interneta u MO i VS.

Upravi za telekomunikacije i informatiku potčinjeni su Brigada veze, Centar za komandno-informacione sisteme i informatičku podršku i Centar za primenjenu matematiku i elektroniku.

Uprava za obuku i doktrinu (J-7) nadležna je za poslove obuke i upravljanje obukom na strategijskom nivou. Stručni je nosilac razvoja i usavršavanja sistema obuke, definisanja jedinstvenih osnova sistema i izrade doktrinarnih i sistemskih dokumenata obuke i nadležna je za planiranje, organizovanje, koordinaciju i evaluaciju obuke u sistemu odbrane.

Upravi za obuku i doktrinu je potčinjen Centar za obuku putem simulacija.

Odeljenje za finansije (J-8) obavlja poslove koji se odnose na finansijsko upravljanje i kontrolu upravljanja i korišćenja sredstava u Vojsci Srbije.

Odeljenje za civilno-vojnu saradnju (J-9) najmlađa je organizaciona jedinica Generalštaba, formirana 2006. godine. Nosilac je svih aktivnosti koordinacije i saradnje Vojske i civila na terenu.

Uprava vojne policije je organizacijska jedinica Generalštaba Vojske Srbije nadležna za obavljanje poslova planiranja, organizacije, koordinacije i kontrole vojnopolicijskih poslova i zadataka za potrebe Vojske i Ministarstva odbrane.

Upravi vojne policije su potčinjeni Bataljon vojne policije specijalne namene „Kobre“, Kriminalističko-istražna grupa i Centar za obuku kadrova vojne policije.

Tradicije Generalštaba Vojske Srbije


Tradicije Generalštaba Vojske Srbije vezuju se za razvoj države. Naime, još 1835. godine pri Državnom savetu oformljeno je Odeljenje za vojna dela. Uredbom „Ustrojstvo Đeneralštaba“ iz 1876. godine formiran je Glavni đeneralštab, koji je imao tri odeljenja: operativno, geografsko i istorijsko, a u ratu je preformiran u Vrhovnu komandu.

Promene u državi, od uređenja i teritorije do naziva, uslovljavale su i promene samog Generalštaba. Tako je Glavni đeneralštab srpske vojske menjao svoj naziv od Glavnog đeneralštaba Vojske Kraljevine Jugoslavije, Generalštaba Jugoslovenske armije, Generalštaba oružanih snaga SFRJ, Generalštaba Vojske Jugoslavije, Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore do današnjeg naziva — Generalštab Vojske Srbije. Prelaskom sa vidovsko-rodovske na funkcionalnu organizaciju Generalštaba Vojske Srbije 2005. godine obezbeđeni su veća efikasnost i kvalitet realizacije funkcija i zadataka.

Kontakt


Adresa: Neznanog junaka 38, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 2063-901
Telefaks: +381 (0) 11 3006-331
Imejl: vojska.srbije@vs.rs

Povezane vesti